Official course description:

Full info last published 15/05-20
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BAKVFAF2KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
21250 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Assistant Professor
Teacher
Associate Professor
Teacher
Assistant Professor
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
31 January 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ingen censur
Grade Scale
bestået/ikke bestået
Exam Language
DK
Abstract
Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.
Description

I Digital Design, uanset om de ses som designpraksis eller som et område for designforskning, er de fleste designproblemer såkaldte "wicked" problemer", dvs. ustrukturerede problemer, hvor problemforståelsen udvikles parallelt med udforskning af løsninger. Kurset er centralt, fordi "wicked" problemer oftest kræver anvendelse af kvalitative undersøgelsestilgange og -metoder til forstå problemet og til udvikling af løsninger. I den bredere sammenhæng bliver kvalitative undersøgelsesmetoder således en grundlæggende del af værktøjskassen af perspektiver og metoder, som eleverne akkumulerer i løbet af programmet.

  1. Den studerende er udstyret med en værktøjskasse med forskellige kvalitative undersøgelsestilgange, der kan anvendes i designforskning samt designpraksis. Derudover har den studerende fået erfaring fra at have anvendt nogle af disse tilgange i et kvalitativt studie oprettet i samarbejde med et igangværende forskningsprojekt og under tilsyn af forskere. Som en central del af kurset bliver de studerende trænet i formidling af deres arbejde skriftligt på engelsk. Den skriftlige kommunikation på engelsk er med til at forberede dem på et arbejdsliv, hvor det i mange tilfælde vil være det skrevne sprog.
Formal prerequisites
Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i Digital design og interaktive teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • karakterisere forskellige videnskabelige tilgange og kvalitative og designorienterede undersøgelsesmetoder.
  • kortlægge et afgrænset forskningsfelt via litteraturstudier og bruge videnskabelige kilder til at diskutere eksisterende forskning.
  • formulere et relevant forskningsspørgsmål.
  • gennemføre et lille forskningsprojekt med en kvalitativ forskningstilgang og med kvalitative undersøgelsesmetoder gennem konstruktiv dialog med et forskningsprojekt og i relation til et sæt af forskningsproblemer
  • skrive en kort videnskabelig artikel på engelsk samt fremlægge den mundtligt
Learning activities

Kurset er består af fire dele: 

1. Forskningsprojekter
Introduktion til forskningsbaseret arbejde samt gruppedannelse og valg af forskningsprojekt. Inden for det valgte forskningsprojekt skal de studerende definere et relevant forskningsspørgsmål samt foretage et grundigt litteraturstudie. 

2. Kvalitative metoder og undersøgelsesdesign 
I denne del præsenteres de studerende for en række kvalitative metoder. Ud fra disse laver de studerende et undersøgelsesdesign, der kan sandsynliggøre, at de kan besvare deres forskningsspørgsmål. 

3. Akademisk formidling og empiriindsamling
Tredje del af kurset fokuserer på den videnskabelige artikel som genre, herunder opbygning af artikler, publiceringsprocessen samt skriveteknikker. Sideløbende i denne periode indsamler de studerende den nødvendige empiri baseret på deres undersøgelsesdesign. 

4. Analyse og artikelskrivning 
På baggrund af empirien skal de studerende lave en analyse, som præsenteres i en kort videnskabelig artikel til et defineret publikum. Artiklen skrives på engelsk. I denne del giver de studerende hinanden konstruktiv feedback / review af første udkast af artiklen. I slutningen af denne del præsenteres det reviderede shortpaper for hele holdet, undervisere, repræsentanter for forskningsprojekterne og andre interesserede på en minikonference. 

Der gives vejledning i de perioder hvor grupperne arbejder selvstændigt med forskningsprojekt / shortpaper.

Mandatory activities
  • Aflevere artikel til konference proceedings 
  • Deltage i og præsentere artikel på konference

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
I bedømmelsesgrundlaget indgår den individuelle mundtlige præstation og shortpaperet udarbejdet i grupper. Bedømmelsen foretages på grundlag af de studerendes evne til at opfylde målsætningen for kurset som anført ovenfor.
Group submission:
Group and individual
  • Grupper af 4-5 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Group exam

Time and date