Official course description:
Full info last published 15/05-20

Forretningsprocesser og organisation

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
1409005U
Participants max:
125
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
-
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Assistant Professor
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
22 January 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus forbinder de tre hjørner i ITU’s trekant: Forretning, design og teknologi.  

Kurset fokuserer på at analysere og evaluere hvordan en given forretningsstrategi kan understøttes af IT, og hvordan teknologiske potentialer kan påvirke forretningsstrategien. Kurset indeholder grundlæggende teori, begreber og modeller for at kunne forstå forretningsmodeller og organisatoriske arbejdsgange, samt afdække sammenhænge til IT-relaterede udfordringer og løsninger. Kurset vil gennemgå en række relevante teknikker, værktøj og modeller for at afdække og evaluere IT-baserede behov, muligheder og udfordringer. I kurset arbejder de studerende sammen med en organisation, for at identificere strategiske IT-baserede behov og ud fra denne lave en forundersøgelsesrapport med en business case i forhold til en specifik IT-relateret forretningsudfordring.Description

Software er i sidste ende et værktøj, der hjælper med at løse opgaver af og for mennesker. Forskningen viser, at når det går galt er det sjældent af tekniske årsager, men derimod oftest på grund af problemer i samspillet mellem softwaren, opgaverne, og de involverede mennesker (organisationen). Metoden ”Participatory design” (Brugerdrevet innovation) er opstået ud fra anerkendelsen af, at

1)    softwareudviklerne aldrig kan få lige så stor viden om opgaverne og organisationen, som dem der arbejder der til daglig, og

2)    medarbejdere og ledere i organisationen aldrig kan få lige så stor viden om de tekniske muligheder som softwareudviklerne.

Ydermere viser nyere forskning, at det meget ofte er i starten, hvor grunden lægges, at det går galt. Og at de problemer, uklarheder og misforståelser, som tages med fra et ufuldstændigt grundlag, giver anledning til konflikter, kriser, markante ekstra omkostninger og i sidste ende et antal forliste projekter.

Derfor er det vigtigt, at studerende er i stand til at analysere, kortlægge og evaluere forretningsmæssige IT-behov, muligheder og udfordringer, og samarbejde med dem, der ejer opgaven, om at foreslå løsninger der passer til det, de skal bruges til. Som en del af dette skal studerende tage hensyn til forandringsledelse i deres foreslåede løsning og implementeringsplan. Dette kursus forbinder således de tre hjørner i ITU’s triangel: Forretning, design og teknologi.  

De studerende vil få erfaring med at:

1.    Integrere forretning, IT og organisatoriske behov og aspekter i en foreslået løsning på et faktisk problem i en virkelig organisation.

2.    Udarbejde en forundersøgelsesrapport med en business case og implementeringsplan. Forundersøgelsesrapporten beskriver og dokumenterer et faktisk problem og præsenterer og evaluerer løsningsforslag hertil ud fra deres økonomiske, organisatoriske og tekniske fordele og ulemper. Forundersøgelsesrapporten giver organisationen et solidt beslutningsgrundlag i forhold til at løse problemet.  

3.    Samarbejde med en virksomhed om at

a.     identificere og konkretisere en forretningsmæssig relevant problemstilling

b.    analysere om IT kan bidrage til løsning, og hvordan det kan ske i samspil med organisation og bidrage til at opnår forretningsmål samt

c.    udarbejde anbefalinger og beslutningsgrundlag til virksomheden.

I flere tilfælde har de studerendes projekter fra dette kursus medført implementering af strategiske IT-projekter i de pågældende organisationer. 

Kurset er baseret på metoden brugerdrevet innovation (Participatory Design). Metoden omfatter en række teknikker og beskrivelsesværktøjer som er særlig velegnede til at foretage og formidle analyser i en organisation.

Formal prerequisites

Kendskab til projektledelse på niveau med det der opnås på andetårs projektet på SWU.  


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive og redegøre for formålet med en it-forundersøgelse og hvad man bruger resultatet (forundersøgelsesrapport) til
  • Beskrive og redegøre for, hvordan man foretager en it-forundersøgelse efter metoden brugerdrevet innovation (Participatory Design), herunder terminologi, faser, principper, vidensområder, teknikker til dataindsamling og beskrivelsesværktøjer
  • Demonstrere evnen til at gå ind i en organisation og få beskrevet en uafklaret problemstilling og i samarbejde med organisationen afklare kerneproblemstillingen samt ideer til løsninger. Skabe og fastholde interesse og motivation for projektet hos involverede (brugere ledelse, etc.), og dokumentere de aktiviteter, der er anvendt hertil
  • Anvende relevante teknikker til at beskrive en organisations forretningsmodel og forretningsstrategier. Identificere og redegøre for den forretningsmæssige betydning af en it-relateret problemstilling i organisationen og identificere hvilke arbejdsområder, der bliver berørt af problemstillingen
  • Anvende relevante teknikker til at analysere eksisterende arbejdspraksis i et givet arbejdsområde, samt anvende relevante beskrivelsesværktøjer til at beskrive arbejdspraksis
  • Udarbejde og diskutere en it-forundersøgelsesrapport, der giver et solidt beslutningsgrundlag ved at (1) beskrive den aktuelle situation og (2) præsentere og evaluere løsningsforslag ud fra deres økonomiske, organisatoriske og tekniske fordele og ulemper
  • Argumentere for valg af teknikker og beskrivelsesværktøjer til at undersøge forretningsstrategier og arbejdspraksis ud fra en given situation
  • Reflektere over den metodiske tilgang og de bagvedliggende teoretiske koncepter
Learning activities

I løbet af kurset forventes studerende at løse opgaver og lave præsentationer samt deltage i diskussioner. Kurset er 15 ECTS og dækker således halvdelen af tiden for en fuldtidsstuderende. Derfor kan du forvente at bruge 18 timer om ugen på kurset. Der vil være læsninger før hver forelæsning - typisk 1-2 forskningsartikler eller bogkapitler. Når relevant, vil eksempler fra global praksis vil blive inkluderet. Ved afslutningen af kurset vil der være en mundtlig eksamen baseret på en projektrapport og en individuel rapport om læring.


Mandatory activities

Tre obligatoriske gruppeopgaver, som skal godkendes for at gå til eksamen.

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

Alexander Ostwrwalder &Yves Pigneur: Business Model Generation

Jesper Simonsen m fl : Professionel IT-Forundersøgelse

Især den sidste er god at have læst de første 3 kapitler af.


Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submisson description:
Efter ​​kurset vil der være en mundtlig gruppeeksamen i teorien fra kurset, herunder hvorledes den anvendes i praksis, både generelt og i gruppeprojektrapporten og den individuelle refleksionsrapport.

Projekterne udføres i grupper på 6 studerende. Projektets emne skal være en virksomheds praktiske problem inden for et givent arbejdsområde, og arbejdsprocesserne indefor området skal afdækkes, beskrives og analyseres ved hjælp af metoder og teknikker, der diskuteres gennem hele kurset. Karakteren er en samlet vurdering af projektet, den individuelle refleksionsrapport og eksamenspræstationen.

Omfanget af Business Case Report: Max 10 sider. Baggrundsdata, såsom interview transskriberinger, materiale fra workshops osv. oplysninger vedlægges som bilag; Eleverne kan ikke forvente, at eksaminatorerne at have læst bilagene, og oplysninger, der kun findes i bilag, vil ikke blive betragtet i bedømmelsen; Grundig og fuldstændig dokumentation af empiriske data i bilag er dog en del af bedømmelseskriterierne. Bilaget tjener som reference for læsere med særlig interesse i forståelse i detaljerer om specifikke punkter, der er bekrevet i rapporten. Det er væsentligt at alle udsagn om arbejdsområde, arbejdsgange, problemer har klar reference til det/de relevante bilag i rapporten. Redegørelse for belæg for udsagn i rapporten, i form af citater, observation etc. dokumenteret i bilag, er typisk en del af eksamen.

Omfanget af individuel refleksionsrapport: Maks. 2 sider. Rapporten bør målrettes det sidste læringsmål ovenfor (Anvend teoretiske koncepter og fremgangsmåder til kritisk reflektion ... Etc). Rapporten vurderes efter hvor høj grad den inddrager den relevante teori for det der skrives om, og viser egen forståelse med egne praktiske eksempler fra projektet.
Group submission:
Group and individual
  • Gruppestørrelse: 6 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Group exam


reexam
Exam type:

Exam variation:

Exam description:
T