Official course description:
Full info last published 27/08-19

Brugere i kontekst

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KABRKON1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor
Teacher
Postdoc
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus vil give de studerende et teoretisk og analytisk fundament, der gør det muligt for dem at forstå og analysere hvordan individer og grupper i dag bruger digitale designs og services i individuelle, organisatoriske og sociale kontekster. Herudover vil de studerende opnå praktisk erfaring med analyse af konkrete brugskontekster gennem arbejdet med eksterne case partnere.

Description

På kurset vil de studerende blive introduceret til en bred forståelse af kontekstbegrebet, samt de metodologiske og analytiske værktøjer, der gør det muligt at at forstå de hverdagslige sociale og kulturelle kontekster, der påvirker,  hvordan og om brugerne bruger digitale produkter. De studerende vil i løbet af kurset blive i stand til at analysere og reflektere over de personlige, kulturelle og institutionelle drivkræfter, der i dag påvirker udviklingen og brugen af digitale services og medieprodukter. Dette vil ske gennem en introduktion til blandt andet teorier om hvorfor folk bruger (digitale) medier, online kulturstudier, aktuel sociologisk teori med fokus på gruppedannelse og gruppeidentitet, kritisk-orienteret platformsteori, samt klassisk etnografi og medieetnografi som metode.  Gennem arbejdet med eksemplariske og konkrete cases, vil de studerende få en første forståelse af, hvordan en analyse af brugskontekster kan være med til at forbedre eksisterende produkter eller gøre det muligt at nå nye brugergrupper.

Eksempler på emner, kurset vil tage op (men ikke er begrænset til):
• individets motivation for brug af digitale medieprodukter og services
• teknologiens indflydelse på ens selvforståelse (tracking og ”the quantified self”)
• domesticering af teknologier
• magt, agency og teknologi – hvordan institutioner og virksomheder forsøger at påvirke vores teknologibrug
• hvordan brugerne forsøger at styre deres brug af teknolog gennem disconnecting og afkoblingsstrategier
• media-specifikke subkulturer
• diskussion af kontekstens betydning i specifikke institutionelle sammenhænge, som f.eks. brugen af digitale nyhedsservices, brugen af apps på kulturinstitutioner og brugen af digitale teknologier blandt børn og unge i læringssammenhænge
• globalt og kulturelt medborgerskab og modoffentligheder som kontekst for aktivistisk brug af netværksteknologier
• studiet af brugeradfærd på tværs af medieplatforme
• netnografi og media-go-along som metode

Formal prerequisites
Optagelse på MSc Digital Design og Interaktive Teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • relatere brugen af digitale medieplatforme og services til de institutionelle, kulturelle, sociale og designmæssige kontekster, der har betydning for denne brug.
  • diskutere forskellige teoretiske perspektiver på sociale services og brugerkulturer
  • redegøre for relevante metodiske tilgange til studiet af brugere i kontekst, inklusive etiske overvejelse
  • selvstændigt udvælge de mest relevante teorier og metoder til brug i deres eget casestudie, samt i forlængelse heraf selvstændigt udvælgelse og præsentere et originalt forskningsspørgsmål baseret på et fælles forskningsdesign
  • systematisk analysere egen funden empiri med brug af de begreber, teorier og metoder, de har tilegnet sig på kurset
Learning activities

Kurset baserer sig på følgende aktiviteter:

-  aktiv formulering af spørgsmål til pensumtekster, blandt andet gennem peer-grade systemet
-  gruppearbejde omkring udvalgte cases
-  in-class øvelser, herunder polls og quizzer
- aktivt engagement med inviterede oplægsholdere (gnm forberedelse af spørgsmål til disse via chatsystemer og lignende)


Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
C: Submission of written work
Exam description:
10-15 siders skriftlig opgave, der diskuterer og reflekterer over udvalgte cases og brugerkontekster fra kurset. Opgaven skal også indeholde en opsummerende tekst på 1 side, der formidler pointer og evt. fund til den eksterne partner, der har introduceret emnet.

reexam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
C: Submission of written work
Exam description: