Official course description:

Full info last published 15/05-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BSPRKOM1KU
Participants max:
180
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Head of Department
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Projektarbejde og kommunikation giver fundamentet for at forstå og kunne indgå i projekter på uddannelsen. I Projektarbejde er der fokus på at indgå i software udviklingsgrupper, herunder at kunne redegøre for grupperoller, gruppeproblemer og forebyggelse og løsning af gruppekonflikter. Desuden giver kurset, med udgangspunkt i problemløsning for en virksomhed, de studerende grundlæggende færdigheder inden for konceptudvikling i grupper og teknisk skriftlighed som resulterer i udformning af to rapporter: en teknisk rapport på en løsning på 6-7 sider og en grupperapport på 3-4 sider.  I Kommunikation får de studerende et både teoretisk og praktisk grundlag for mundtlig kommunikation med værktøjer til forståelse for målgrupper, opbygning af præsentationer og praktiske øvelser både i grupper og med individuel feedback, hvor der er fokus på klar og tydelig formidling af et budskab/et koncept, herunder stemmebrug og kropssprog.
Description

Kurset introducerer dels de studerende til en udbredt samarbejdsform på ITU, gruppearbejdet, og til teknisk skriftlighed og rapportskrivning som giver hele holdet en fælles platform at arbejde og kommunikere ud fra. De studerende får endvidere en grundtræning i mundtlig kommunikation, der på mange tekniske uddannelser er helt fraværende, men som på ITU - og også på softwareudvikling - har været en prioriteret kompetence i forhold til at begå sig i både studie-interne dialoger og i eksterne dialog med virksomheder, brugere og andre samarbejdspartnere. De studerende har ved studiestart meget forskellige erfaringer med teknisk skriftlighed, gruppearbejde og kommunikation, så kurset skulle gerne give de studerende er fælles udgangspunkt for disse kompetencer, som efterfølgende kurser og projekter bygger videre på og nuancerer.

 • teori og metoder til at etablere og gennemføre et problemorienteret gruppearbejde,
 • teori og metoder til at arbejde med teknisk skriftlighed indenfor It-projekter,
 • strukturer og retningslinier for akademisk rapportskrivning indenfor It-projekter,
 • teori og metoder til mundtlig kommunikation af It-relaterede problemstillinger,
 • træning i og individuel feedback på egen evne til at præsentere en it-relateret løsning, 
 • erfaring med at arbejde på en virkelig case fra en ekstern virksomhed.

Kurset dækker desuden følgende emner: 

 • Gruppe- og projektarbejde: Gruppebegrebet, grupperoller, normer, organisering af arbejdet, konfliktresolution, etik, problemorienteret udvikling, litteratursøgning, research, teknisk skriftlighed, rapportskrivning, arbejdsdokumenter. 
 • Formidling og kommunikation: Dispositionsteknik, sproglige virkemidler, stemmebrug og kropssprog, argumentationsteori, feedback-teknikker, målgruppeanalyse og situationelle faktorer.

Formal prerequisites

For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Projektarbejde: etablere og deltage en gruppekonstitution (herunder udformning af fx gruppekontrakt, logbog og projektplan)
 • Projektarbejde: redegøre for grupperoller (herunder egen rolle i gruppen og gruppedynamik mellem rollerne)
 • Projektarbejde: beskrive og reflektere over gruppeproblemer samt metoder til forebyggelse og løsning af gruppekonflikter
 • Projektarbejde: beskrive og reflektere over begrebet 'problemorienteret projektarbejde' og de forskellige faser i et projektarbejde
 • Projektarbejde: beskrive og reflektere over metoder til dokumentation og evaluering af både proces og resultat (herunder overvejelser om validitet, transparens, etik og bæredygtighed)
 • Projektarbejde: beskrive og reflektere over metoder og værktøjer til effektivt og distribueret samarbejde i grupper, herunder versionering og håndtering af relevante arbejdsdokumenter og data
 • Projektarbejde: skrive en Projektrapport og en Samarbejdsrapport (gruppevis) og gøre rede for indhold og form i akademiske termer i begge rapporter
 • Kommunikation: beherske teori om at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe
 • Kommunikation: disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre teoretisk for den valgte disposition
 • Kommunikation: tale til målgruppen samt bevidst og reflekteret anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde
 • Kommunikation: beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling
 • Kommunikation: analysere egen non-verbal fremstilling på et teoretisk grundlag
 • Kommunikation: redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske og teoretiske valg, som er foretaget
 • Kommunikation: redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter
 • Kommunikation: kende og anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette
Learning activities

Undervisningen ligger om mandagen og tirsdagen og er meget varieret. Der indledes med en seminardag for alle fra 8-15. Derefter arbejdes med mere traditionel holdundervisning med forelæsninger, øvelser, selvstændigt research og  gruppearbejde med vejledning samt masterclasses med individuel feedback. Der afsluttes med en pitch af projekterne den sidste undervisningsdag.

Course literature

Projektarbejde:
Moos, H., 2022, IT-projektarbejde. Introduktion til teknisk skriftlighed i grupper, DJØF forlag.

Kommunikation:
Kompendium som kan købes fra oktober. 

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 20%
 • Lectures: 20%
 • Exercises: 10%
 • Assignments: 15%
 • Project work, supervision included: 15%
 • Exam with preparation: 10%
 • Other: 10%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
Der skal afleveres et eksamensprojekt udarbejdet i grupper halvvejs i kursusforløbet for at kunne gå til eksamen. Eksamen er en individuel mundtlig eksamen suppleret af en skriftlig gruppeaflevering. Du kommer enten til eksamen i projektarbejde eller kommunikation. Ved projekteksamen vil det være mundtlig eksamen på baggrund af eksamensprojektet og eksamination i relateret pensum. Der gives én samlet karakter for eksamensprojektet og den mundtlige præstation. Ved kommunikationseksamen gives der én samlet karakter for den mundtlige fremlæggelse af eksamensprojektet og den mundtlige eksamination i pensum.
Group submission:
Group
 • Gruppestørrelse 6-8 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Individual


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2M: Submission for groups or individual with following oral exam supplemented by the submission.
Exam submission description:
Reeksamen har samme form som den ordinære eksamen. Studerende, som ikke har deltaget i projektarbejdet tidligere, skal udarbejde et projekt for at få adgang til reeksamen. Emnet for projektet besluttes i samarbejde med den kursusansvarlige ved kursets afslutning. Den studerende er ansvarlig for at finde en problemstilling hos en virksomhed, arbejde med problemstillingen og præsentere en løsning i form af en teknisk rapport. Kravene til rapporten er de samme som til det ordinære eksamensprojekt. Der tilbydes ikke projektvejledning i denne periode. Når projektet er afleveret, kan den studerende deltage i reeksamen.
Group submission:
Group
 • Projektet skal udarbejdes i grupper udpeget af den kursusansvarlige. Hvis kun én studerende skriver projekt arbejder han/hun alene.
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Individual

Time and date
Ordinary Exam Mon, 6 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 7 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 8 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 9 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 10 Jan 2025, 09:00 - 21:00