IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Personas og målgruppeanalyse, DIT 
Kursusnavn (engelsk):Personas and Target Group Analysis 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Diplom i it, Diplom (dit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:NB: der er kursusspærring for studerende, der har taget kurset "Målgruppeanalyse" og "Design til målgrupper - kvalitative og kvantitative metoder" på master i Interaktionsdesign

Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:.Efter kurset skal du som studerende kunne:
-Udføre dataindsamling til en målgruppeanalyse i praksis
-Udføre en analyse af empirien
-Udarbejde en sammenfatning og kommunikere dine resultater som personas
-Udvælge og bruge relevante teorier og metoder
-Præsentere, argumentere og begrunde dit valg og fravalg af teorier og metoder til målgruppeanalysen og personas
-Reflektere over styrker og svagheder ved egne valg og brug af teori og metode 
Fagligt indhold:Når du først forstår målgruppens udfordringer, kan du designe produkter, apps, hjemmesider eller kommunikation til målgruppens behov. Kurset har fokus på målgruppen fra problemafdækning over undersøgelsesdesign til analyse og beskrivelse af personas.

Kurset lærer dig således at planlægge og udføre målgruppeanalyser og skabe personas med baggrund i målgruppeanalysen.

Kurset giver indsigt i:
-faserne i en målgruppeanalyse
-overvejelser ved målgruppeanalyse af teoretisk og metodisk karakter
-hvordan processen fra målgruppeanalyse til personas foregår 
Læringsaktiviteter:

Kurset indeholder flere læringsaktiviteter:
- holdundervisning med øvelser der knytter sig til det faglige indhold og læringsmålene
- opbygning af kurset er sådan, at der i forbindelse med de enkelte undervisningsgange er indlagt øvelser og opgaver, der knytter an til den projektrapport som skal afleveres.
- i forbindelse med udformningen af projektrapporten skal den studerende lave empiriindsamling i form af f.eks. interview, fokusgrupper, observation og spørgeskemaer.

Kurset form er 5 gange forelæsninger med efterfølgende øvelser samt projektvejledning. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, internal exam)

15 sider pr. studerende.
Mundtlig gruppeeksamen(eller individuelt) varer 30 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).  

Litteratur udover forskningsartikler: