IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Konceptudvikling og interaktive digitale medier 
Kursusnavn (engelsk):Concept Development and Interactive Digital Media 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, interaktionsdesign og multimedier (inm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/MKUM-E2010/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:65 
Formelle forudsætninger:Kursusdeltagelse forudsætter, at du har taget kurset Interaktionsdesign eller har opnået tilsvarende kompetencer andetsteds. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- redegøre for teori, metode og modeller for konceptudvikling og innovation, og anvende disse til at analyse helhed og facetterne i et konceptudviklingsforløb

- beherske og redegøre for metoder til at udvikle og formidle koncepter til interaktive digitale produkter og services.

- afdække og beskrive behov, analysere et marked, formulere ideer og kvalificere ideerne til gennemarbejdede koncepter, hvor ide, businesscase, udtryk, brugeroplevelse og samfundsmæssig nytteværdi går op i en højere enhed.

- kommunikere koncepterne med henblik på dialog med interessenter, i markedsføring og overfor et et produktionsapparat.

- argumentere for dine konceptudviklingsvalg og evaluere dit koncept ud fra et forretningsmæssigt, brugermæsigt, etisk og teknologisk perspektiv i en afsluttende refleksionsrapport.

 
Fagligt indhold:Kursets læringsmål er at give dig et praktisk og teoretisk kendskab til koncept- og businessudvikling, konceptudviklingsmetoder- og modeller samt innovation og processtyring.

Du får redskaber til at forstå problemstillinger og konceptualisere dem til løsninger der udnytter mulighederne i digitale medier.

En væsentlig del af kurset består af konceptudviklingsforløb. I mindre - og vekslende - projektgrupper skal du i praksis afdække behov og udvikle og kommunikere konceptidéer. Der vil indgå flere korte og ét langt konceptudviklingsforløb.

Konceptudvikling er kulturforandring og en facet af innovation. På kurset beskæftiger vi os med indsamling af viden, analyse den indsamlede viden, ideudvikling, udvikling af business case, kvalificering af ideerne og kommunikation af ideerne.

Et koncept er et abstrakt svar på et brændende spørgsmål. Med besvarelsen tager konceptudvikleren stilling til konceptets interessenter, målgruppe og de sociale sammenhænge som konceptet skal påvirke, til forretningsmæssige ønsker og til samfundsmæssige behov. Et koncept formidler en originale ide, det beskriver brugerens virkelighed, samtidig med at det tager stilling til hvordan ideen kan komme til udtryk. Det angiver medier og parametre/aspekter som materialer, interaktion, teknologivalg, marketingstrategi, implementeringsstrategi, forretningsmodel og oplevelse.

Et koncept er et udsagn, altså kommunikation. Konceptet forholder sig derfor til kommunikationssituationen og kommunikationens parametre som budskab, intention, afsender og modtager. Den konceptuelle tilgang er et redskab, som kan anvendes i sammenhænge, hvor man har begrænset tid og ressourcer til at udtrykke sig om komplekse emner. På kurset arbejder vi prototyping på relevante abstraktionsniveauer, og med det udtryk og indhold som er relevant for dialog med interessenter og potentielle brugere. Der introduceres en række kommunikations-metoder- og værktøjer.

Efter kurset vil du:

- have et teoretisk, metodisk og analytisk indblik i innovation, kreative metoder, proccesledelse, projektledelse og business- og konceptudvikling.

- kunne præsentere, argumentere og begrunde brugen af teorier og metoder til business- og konceptudvikling .

- kunne identificere og beskrive et koncept ved dets særlige karakteristika og bedømme dets svagheder og styrker, samt analysere og kritisk vurdere et koncept ud fra et kommercielt, kommunikations- og brugerperspektiv

------

Information om studiestruktur
Dette kursus kan vælges som obligatorisk på masteruddannelsen i Interaktionsdesign og multimedier.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i Interaktionsdesign og multimedier

NB!! Kursusspærring !!
Bemærk at dette kursus hidtil har været udbudt som Konceptudvikling af multimedieproduktioner - de to kurser er identiske og spærrer dermed for hinanden. Det vil sige, at du ikke kan tage dette kursus, hvis du har taget Konceptudvikling af multimedieproduktioner.

NB!! Kursusspærring II!!
Bemærk at der er et stort fagligt overlap mellem dette kursus og kurserne Konceptudvikling af multimedieproduktioner OG Innovation, konceptudvikling og projektstyring (erstatter Konceptudvikling af multimedieproduktioner)
Det vil sige, at du ikke kan tage dette kursus, hvis du har taget enten Konceptudvikling af multimedieproduktioner eller Innovation, konceptudvikling og projektstyring (erstatter Konceptudvikling af multimedieproduktioner).  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset består af 14 kursusgange, hvor forelæsningerne veksler med studenteroplæg, opgaver, forlæsning og vejledning. Tiden i øvelsesgangene bliver brugt på øvelser, gruppedannelse og udførelse af projektet.

Porjekterne vil i størst muligt omfang være baseret på cases præsenteret af erhvervsvirksomheder. Arbejdet med projektrapporten sker i grupper med 4 - 6 medlemmer i hver.

På kurset indgår oplæg, indlæg fra gæstelærere diskussion, øvelser samt et afsluttende projekt. meget af arbejdet vi forgå i grupper.
Til slut i kursusforløbet vil der være et seminar, hvor alle grupper skal pitche deres idé til et aftagerpanel.

Kurset afsluttes med afleveringen af akademisk refleksionsrapport på 20-25 sider. Konceptet skal også kommunikeres overfor kommende brugere. Mediet er valgfrit, men der skal som minimum udarbejdes et website eller en brochure.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium med udvalgte artikler.

Artikler som downloades fra nettet.  
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 3A12, 3A40, 3A42, 3A58, 3A60
Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU 3A12, 3A40, 3A42, 3A58, 3A60

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-12 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A30