IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Sociale medier: Kulturer og netværk 
Kursusnavn (engelsk):Social Media: Cultures and Networks 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Relatere sociale medier til en bredere historisk kontekst af kultur og kommunikationsteknologi.
• Diskutere forskellige perspektiver på sociale medier, kultur og netværk.
• Diskutere perspektivernes implikationer for kommunikation og strategisk anvendelse.
• Diskutere forskellige metodologiske vinkler, inklusive etiske udfordringer, i studiet af sociale og digitale netværk.
• Anvende såvel teoretiske som metodiske nøglebegreber fra feltet i udviklingen af individuelle emner.
• Identificere et relevant og originalt forskningsspørgsmål, med udgangspunkt i teorier og metoder diskuteret på kurset. 
Fagligt indhold:Den studerende bør have en interesse i at:
• Opnå indsigt i sociale og kulturelle implikationer af netværksteknologien

• Udvikle analytiske og metodolgiske færdigheder relateret til studiet af digitale kulturer og netværk.

Kurset er primært teoretisk og præsenterer en række indfaldsvinkler til analytisk anvendelse i eksamensopgaven. Kursets udvalg af tematikker indenfor sociale og digitale netværk er blandt andet:

• Digital kultur, teknologi og netværksorganisering
• Digitalitetens forskydninger i tid og rum
• Virtuelle fællesskaber og sociale netværkssider
• Digital kommunikation i strategisk perspektiv
• Analysemetoder og etik 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Kurset består af 14 gange fire timer. De fleste kursusgange vil være tilrettelagt som vekselvirkning mellem forelæsninger, diskussioner, øvelser og vejledning. I kursets første halvdel tager øvelserne udgangspunkt i såkaldte forberedelsesark, hvor de studerendes spørgsmål til de læste tekster danner grundlag for gruppearbejde; diskussion og perspektivering af metoder og teorier. I kursets anden halvdel er øvelserne primært centreret om de individuelle eksamensopgaver, hvor vejledning understøtter udvikling af faglige problemstillinger og undersøgelsesdesign.
Der vil desuden være en kursusgang tilrettelagt som seminar med henblik på udvikling af eksamensopgaver. 

Obligatoriske aktivititer:På ialt syv udvalgte kursusgange kan den studerende aflevere såkaldte forberedelsesark (fire ark plus aktiv deltagelse tæller som obligatorisk opgave). Desuden er deltagelse i det afsluttende seminar obligatorisk.

Kursets obligatoriske elementer skal være godkendt af kursets underviser for at den studerende kan bestå sin eksamen; i modsat fald vil den studerende få karakteren NA (not approved) og have brugt sit første eksamensforsøg. 
Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

Eksamensform og -beskrivelse:
• Synops med mundtlig eksamen. Ekstern censur, 7-trins-skala.
• Længde på synops: 3 sider/7200 anslag, plus litteraturliste.
• Varighed af mundtlig eksamen: 30 min incl. votering og feedback

Synopsen skal fungere som en dagsorden for en interessant diskussion - du skal altså forberede en drøftelse af dit emne, snarere end at gå i dybden.
Formatet kan fint ligne det man bruger i projektbasen: Problemfelt (hvorfor er dette område interessant), problemformulering (hvad er det specifikt jeg vil fokusere på) og teori/metode (hvordan har jeg tænkt mig at gribe undersøgelsen an).
Hvis det er muligt, må I gerne inkludere en smule empiri til at styrke argumentationen - fx et enkelt interview, et screenshot eller en netværks-visualisering - men det skal i givet fald bruges som illustration af emnet, ikke en egentlig analyse. Jeg anbefaler altid, at man finder en måde at 'pilot-teste' sin idé på, men det er ikke et krav at I har egen empiri i denne omgang.
Til eksamen får I mulighed for at præsentere både den valgte digitale kultur og forskningsdesignet (på 5-10 minuttter), og her skal I vise at I kan komme dybere i emnet end hvad der er i synopsen. Refleksion er et nøgleord; hvorfor og hvordan vedbliver at være centrale spørgsmål.  

Litteratur udover forskningsartikler:Vi arbejder udfra et digitalt kompendie, der vil være tilgængeligt fra kursets side på LearnIT