IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Virksomhedssystemer 
Kursusnavn (engelsk):Enterprise Systems 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.itu.dk/courses/SVIS/E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Reflektere over ERP’s muligheder for at understøtte forretningsmæssige behov, generelt såvel som ifht. specifikke virksomheder og opgaver.
• Kunne argumentere for enten at revidere virksomhedens processer (BPR) eller at
tilrette/skræddersy ERP systemet.
• Perspektivere ERP ifht. virksomhedens overordnede strategi og opfyldning af målsætninger.
• Analysere og beskrive specifikke virksomhedsprocesser (BP) og redegøre for fordele og ulemper samt problemer med virksomhedens eksisterende ERP løsninger.
• Identificere udfordringer og foreslå løsninger på specifikke problemer omkring såvel valg af ERP, projektering, implementering og drift af ERP løsninger.
• Forklare hvordan de udfordringer marked, politiske krav og andre udefra kommende faktorer influerer på valg af ERP, tilretning af ERP hen over systemets levetid - herunder forståelse af ERP livscyklus.
• Reflektere over samspillet mellem virksomhedskultur, historik og andre forhold der kan have indflydelse på implementering og effekt af ERP løsninger.
• Analysere de udfordringer virksomheder står overfor ifht. marked og krav fra fx offentligheden: Eservice, Data Warehousing, Data Mining, Data Completeness o.s.v. Dertil Extended Enterprise samt trends og forventninger til nyere og kommende ERP generationer.
• Identificere relevante modeller for kravspecificering, systembeskrivelse, implementering (agiliterativ, waterfall), kontraktforhold samt de væsentligste projektstyringsmoddeller.
• Beskrive de væsentligste nu eksisterende ERP løsninger, deres karakteristika og typiske anvendelsesområder.
• Reflektere over relevansen af kursets faglige artikler og øvrige pensum ifht. de virksomhedstyper - og især størrelser - de omhandler. Både generelt og ifht. den i fht. eksamensopgaven valgte case. 
Fagligt indhold:Der er er stærk og stigende fokus på modellering og redesign af forretningsprocesser, Supply Chain Management (SCM) og Customer Relation Management (CRM) for at opnå konkurrencemæssige fordele. Tilsvarende integrations- og effektiviseringskrav gør sig gældende for de offentlige sektorer - lokalt såvel som internationalt.

Dette kursus har til formål at sætte den studerende i stand til at analysere og redegøre for forretningsmæssige problemstillinger, som virksomhedssystemer understøtter, de særlige udfordringer anskaffelse og implementering af virksomhedssystemer indeholder, samt forståelse for den vigtige rolle, som datagrundlaget har for en succesfuld understøttelse af de daglige forretningsprocesser, integration af forretningsprocesser og realiseringen af Business Intelligence. I denne sammenhæng sættes i særlig grad fokus på de dele af implementeringsprocessen som fører til kriser eller i værste fald failure - organisatiorisk/kulturelt såvel som teknisk.

Der fokuseres på valg af- og implementering af ERP systemer udfra deres rolle i forhold til virksomhedens organisation: Forandring af virksomhedens rutiner versus tilretning/omprogrammering af ERP systemet - herunder valget mellem implementering af en færdig “pakkeløsning” eller et til virksomheden skræddersyet system.

Moduler
1 Introduktion til virksomhedssystemer.
2 Faser i ERP livscyklus.
3 Anskaffelsesprocessen. Fra idé til kontrakt.
4 Implementeringsprocessen. Koncern udfordringer – multi-site implementering.
5 Next Generation, Business Intelligence

Fagligt indhold:
• ERP-, CRM-, og SCM-systemer og deres rolle i virksomheden.
• Anskaffelsesprocessen set fra henholdsvis kunde- og leverandørside - herunder
juridisk/aftalegrundlag. Herunder overvejelser om forskelle ifth. offentlige eller private virksomheder.
• ERP-implementering og problemstillinger, implementeringsstrategier i forhold til virksomhedens karakteristika og strategi.
• Strategier for hhv. tilretning af ERP system eller forretningsprocesser.
• Enterprise Architecture, Business Process Modelling, Business Process Redesign samt metoder til Business Process Modelling.
• Databasedesign og kvalitet i data, i forhold til muligheden for at opnå optimal understøttelse af de daglige forretningsprocesser, integration af forretningsprocesser og Business intelligence.
• Customer Relation Management’s rolle i fht. det samlede ERP (CRM) og de problemstillinger der knytter sig til at skabe datagrundlaget for CRM.
• Supply Chain Management (SCM) og de problemstillinger der knytter sig til at skabe datagrundlaget for SCM.
• Data Warehousing og Data Mining og de bagvedliggende problemstillinger omkring etablering og vedligehold af datagrundlag.
• E-service som næste generation af udnyttelse af datagrundlag bla. set i forhold til E-commerce.

Det vil det være en fordel for den studerende hvis mindst et af følgende er opfyldt:
Enten
• At du har kendskab til- eller praktisk erfaring med enten brug af eller implementering af Virksomhedssystemer.
Eller
• At du har kendskab til systemudvikling og databasesystemer.

Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering. 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Netbaseret undervisning
Kursets undervisning er koncentreret omkring fem lørdagsseminarer på IT Universitetet, alle dage kl. 9-16. Datoerne for
seminarene er i udgangspunktet følgende:
- lørdag den 28. august
- lørdag den 11.september
- lørdag den 2. oktober
- lørdag den 30. oktober
- lørdag den 27.november
Ved disse lørdagsseminarer er der både forelæsninger og opgavediskussioner samt artikelgennemgang ved de studerende.

Online
Dertil er vejlederne tilgængelige online på LUVIT eller lignende system to aftener hver uge under kursets løbetid.

Opgave før første kursusgang
Inden første undervisningsgang stilles en opgave, som kursisterne i forud dannede grupper skal have forberedt til introseminaret.

Eksamensprojekt
Eksamensprojektet udarbejdes i grupper baseret på studerendes studie af forløbet i et konkret projekt i en virksomhed.
Afklarende spørgsmål omkring opgaverne og den tilhørende teori foregår via nettet.
I kurset anvendes Luvit Learning Portal.

Egne virksomheder eller case-virksomheder?
Kurset inddrager kursisternes egne virksomheder som eksempler i arbejdet med modeller og teorier. Man kan dog
sagtens deltage i kurset uden at have tilknytning til en virksomhed, men kursets form kræver, at man selv finder en konkret virksomhed, der kan anvendes som case-virksomhed. Det indebærer, at virksomheden skal give adgang til at
interviewe forskellige medarbejdere og udlevere andet materiale, som kan give indsigt i deres implementeringproces og anvendelse af virksomhedssystemer. Grupperne vælger hver én virksomhed som case-grundlag. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium med udvalgte akademiske artikler.
Grundbøger: - under revision
Yderligere artikler: - under revision
Såfremt den studerende ikke har kendskab til virksomhedssystemer før kurset begynder, vil vi anbefale at man læser
kapitel 1 og 2 samt evt. kapitel 7 og 8 i:
"Concepts in Enterprise Ressource Planning", Third Edition. Monk & Wagner 2008, Course Technology, Thomson Learning.
ISBN-10 1-4239-0179- 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Lørdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 4A14
Lørdag 11.00-13.00 Forelæsning ITU 4A14
Lørdag 13.00-16.00 Forelæsning ITU 4A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-18 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A14
2011-01-19 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A14