IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Forandringsledelse og implementering 
Kursusnavn (engelsk):Change Management and Implementation 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Please note! Changes to all parts of this course description may happen until start of the semester (week 35).

Deltagerne forventes at have en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (f.x. It-ledelse og it-organisationens rolle).

Deltagerne forventes at have adgang til praksis 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at
•beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange.
•Kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer
•Analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst, med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring.
•Udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekter
•Beskrive, analysere og diskutere behovet for ledelse i en konkret forandringssprocess. 
Fagligt indhold:Forandring er et grundvilkår i organisationer og en opgave som alle ledere skal kunne håndtere og bistå. Dette gælder selvsagt også for IT lederen både i forhold til IT-organisationen, men også i forhold til større organisatoriske forandringer, hvor IT typisk spiller en væsentlig rolle i forandringen samt forandringens gennemførelse. Det er afgørende for IT lederen at have forståelse for forandringsprocesserne for at kunne indgå strategisk og sikre løsninger der er implementerbare, ikke mindst i forhold til de menneskelige ressourcer og omstillingsprocesser.

Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af IT baserede forandringsprojekter, herunder IT organisationens og IT lederens rolle.

Deltagerne præsenteres for forskellige typer af forandringer, samt cases herpå, samt en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring. Emner der tages op er forandringsmodeller, ledelsesformer, medarbejderinddragelse, forandringsparathed, forandringsagenter, bæredygtige forandringsprocesser og varig implementering. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske oplæg, inspirationsoplæg, øvelser, diskussioner og gruppearbejde.

Deltagerne forventes blandt andet at arbejde i grupper omkring cases fra egen virksomhed (dette arbejde kan danne baggrund for eksamensopgaven).

I gruppearbejdet arbejdes der med anvendelse af dele af den gennemgåede teori, øvelser der lægger direkte op til det der kræves i den individuelle eksamensopgave.

Alle deltagere skal derudover hver især lave et resumé af en akademisk artikel med relevans for det emne, de påregner at skrive deres opgave om. Denne aktivitet giver øvelse i at finde litteratur samt kritisk læsning og forholden sig til akademisk materiale herunder materialets forudsætninger og anvendelse. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Individuel skriftlig aflevering på op til 15 normalsider. Opgaven er typisk en teoretisk analysere af en planlagt eller gennemført implementeringsproces i en virksomhed, som deltageren har adgang til, men kan også være en mere teoretisk analyse af en særlig udfordringer i organisatorisk implementering. Opgavens fokus er således at træne deltagerne i at anvende teori om forandringesledelse og implementering til at skabe forståelse for de problemstillinger, der opleves herunder om og hvorledes problemstillingen kan løses. Det forventes at deltagerne anvender kursets teori hvor det giver mening, samt at der suppleres med en ekstra artikel, der rammer problemstillingen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Artikler vil kunne ses i LearnIT.