IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videregående IT-projektledelse og softwareudvikling 
Kursusnavn (engelsk):Advanced IT Project Management and Software Engineering 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:99 
Formelle forudsætninger:Det er en forudsætning at du har gennemført enten IT-højskolens kursus i systemudvikling og/eller IT-projektledelse, eller på anden vis har erhvervet tilsvarende færdigheder. Det er er forudsætning at du har kendskab til objektorienteret softwareudvikling. Det vil være en fordel hvis du har haft begge kurser, eller har haft det ene og følger det andet parallelt med dette kursus.
 
Læringsmål:Kursets formål er at give den studerende viden og færdigheder inden for centrale og aktuelle emner i forbindelse med softwareudvikling og -projektledelse. Kursets konkrete emner vælges så de både repræsenterer de største problemer der aktuelt tumles med i praksis, samt de mest aktuelle forskningsemner inden for softwareudvikling og -projektledelse.Efter kurset vil du:

(1) Kunne diskutere state-of-the-art artikler og konferencebidrag inden for softwareudvikling og -projektledelse, for så vidt angår et antal udvalgte emner.(2) Selvstændigt kunne formulere en mindre forskningsproblemstilling inden for fagområdet softwareudvikling og -projektledelse. Svarende til det niveau der kræves for at skrive speciale.(3) Kunne skitsere hvordan man kan besvare forskningsspørgsmål inden for fagområdet softwareudvikling og -projektledelse, herunder hvilken fremgangsmåde (metode) der vil være hensigtsmæssig til det foreliggende problem.

 
Fagligt indhold:Det endelige valg af emner sker i samråd med de studerende der har valgt kurset.Det detaljerede faglige indhold af kurset kunne f.eks. omfatte:

(1) Nye systemudviklingsmetoder, så som eXtreme Programming, Light Methodologies, Agile Methods, and Adaptive Software Development.


(2) Software design metoden, Design By Contract.


(3) Software procesforbedring, samt hvordan organisationer lærer at forbedre sig.


(4) Software valideringsmetoder, som Run Time Verification.


(5) Estimering og projekledelse @ \"Internet Speed\".


(6) Modelbaserede teknikker til software test.


(7) Forandringsledelse og Indførelse af IT-systemer i organisationer. Hvad gør man i praksis?.


(8) TQM, EFQM, Balance Scorecard, Six Sigma, SPICE, ISO - får man kvalitet ud af det?I faget kan indgå en fremlæggelse af et emne som den studerende selv er med til at vælge. 

Læringsaktiviteter:

Der tilstræbes en blanding af undervisningen med både forelæsninger og øvelser hvor der f.eks. både læses aktuelle forskningsartikler, hvis resultater fremlægges af de studerende, samt arbejdes med færdigheder inden for udvalgte områder. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse. Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes ved eksamen. Første halvdel af eksamen tager udgangspunkt i et projekt omhandlende det emne den studerende har valgt at skrive om. Anden halvdel tager udgangspunkt i et spørgsmål i pensum.

Der gives karakter for en helhedsvurdering af
projekt og mundtlig eksamination. Projektet afleveres senest d. 2/5-03 kl. 12:00 på Eksamenskontoret.

Eksamens varighed er ca. 30 minutter ekskl. feedback og votering.  
Litteratur udover forskningsartikler:Jan Pries-Heje & Jens Chr. Godskesen (2002). Kompendium til VIPS. Udkommer løbende afsnit for afsnit igennem semesteret.