IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Kvalitative forskningsmetoder og akademisk formidling 
Kursusnavn (engelsk):Qualitative Research Methods and Academic Communication 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i digitale medier og design. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• karakterisere forskellige videnskabelige tilgange og kvalitative og designorienterede undersøgelsesmetoder.
• kortlægge et afgrænset forskningsfelt via litteraturstudier og andre kilder.
• diskutere eksisterende forskning på det afgrænsede forskningsfelt.
• formulere et relevant forskningsspørgsmål.
• gennemføre en mindre forskningsopgave, som indgår i konstruktiv dialog med et eksisterende forskningsprojekt og det stillede forskningsspørgsmål.
• skrive en kort videnskabelig artikel på engelsk samt fremlægge den mundtligt. 
Fagligt indhold:De studerende skal i grupper af 4-5 studerende gennemføre et mindre forskningsprojekt under vejledning af eller i samarbejde med en forsker. De studerende skal tilrettelægge og udføre et kvalitativt studie som del af dette forskningsprojekt. Kurset giver derfor en introduktion til forskningsbaseret arbejde og kvalitative undersøgelsesmetoder, der kan bruges til at forske i problemstillinger inden for “Digitale Medier og Design”.

Resultatet af arbejdet præsenteres i et videnskabeligt shortpaper skrevet på engelsk. Udover at præsentere shortpaperet til eksamen, vil repræsentanterne fra de involverede forskningsprojekter sammen med den kursusansvarlige underviser identificere relevante videnskabelige publiceringskanaler med henblik på at de studerende kan indsende shortpaperet hertil.

Hvis en gruppe studerende ønsker at arbejde med et forskningsprojekt uden for ITU, skal det aftales med den kursusansvarlige lærer. 
Læringsaktiviteter:

Kurset er består af fire dele:

1. Forskningsprojekter
Introduktion til forskningsbaseret arbejde samt gruppedannelse og valg af forskningsprojekt. Inden for det valgte forskningsprojekt skal de studerende definere et relevant forskningsspørgsmål samt foretage et grundigt litteraturstudie.

2. Kvalitative metoder og undersøgelsesdesign
I denne del præsenteres de studerende for en række kvalitative metoder. Ud fra disse laver de studerende et undersøgelsesdesign, der kan sandsynliggøre, at de kan besvare deres forskningsspørgsmål.

3. Akademisk formidling og empiriindsamling
Trejde del af kurset fokuserer på den videnskabelige artikel som genre, herunder opbygning af artikler, publiceringsprocessen samt skriveteknikker. Sideløbende i denne periode indsamler de studerende den nødvendige empiri baseret på deres undersøgelsesdesign.

4. Analyse og artikelskrivning
På baggrund af empirien skal de studerende lave en analyse, som præsenteres i en kort videnskabelig artikel til et defineret publikum. I denne del giver de studerende hianden konstruktiv feedback / review af første udkast af artiklen. I slutningen af denne del præsenteres det reviderede shortpaper for hele holdet, undervisere, repræsentanter for forskningsprojekterne og andre interesserede på en minikonference.

Der gives vejledning i de perioder hvor grupperne arbejder selvstændigt med forskningsprojekt / shortpaper. 

Obligatoriske aktivititer:– Litteraturstudie i relation til forskningsproblemet
– Introduktion der motiverer forskningsspørgsmålet og begrunder undersøgelsesdesignet
– Give og modtage mundtligt peer review på artiklen
– Aflevere artikel til konference proceedings
– Deltage i og præsentere artikel på konference

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

I bedømmelsesgrundlaget indgår den individuelle mundtlige præstation og shortpaperet udarbejdet i grupper. Bedømmelsen foretages på grundlag af de studerendes evne til at opfylde målsætningen for kurset som anført ovenfor.

Eksamen i grupper. Varighed er 20 minutter pr.person inkl. votering og feedback.  

Litteratur udover forskningsartikler:Køb: Kvalitative metoder 2. udgave (2015) Svend Brinkmann, Lene Tanggaard (red.) København: Hans Reitzels Forlag
Booth, W. C. et al. (2008) The craft of research. Chicago guides to writing, editing, and publishing. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press.