IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Målgruppeanalyse 
Kursusnavn (engelsk):Target Group Analysis 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://maalgruppe.wordpress.com/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Erfaring med anvendelse af it på brugerniveau.
 
Læringsmål:Formålet med kurset, er at du efterfølgende kan:

¿ lave en indledende målgruppesegmentering, og hertil indsamle uddybende baggrundsviden om målgruppen.
¿ planlægge og udføre målgruppeanalyser med udgangspunkt i en modtagerorienteret tilgang, der vægter at undersøge målgruppens forudsætninger, behov og relevansopfattese og evt. barrierer i forhold til kommunikationen.
¿ udvælge, kombinere og anvende relevante teorier og metoder til målgruppeanalyse, der er i sammenhæng med problemstillingen.
¿ præsentere, argumentere og begrunde brugen af teorier og metoder til målgruppeanalyse, herunder valg og fravalg, samt reflektere over styrker og svagheder ved egen praksis.
¿ foretage målgruppeanalyse i praksis, herunder analyse af empiri, samt sammenfatte og præsentere sine resultater skriftligt i en målgruppeanalyserapport.
 
Fagligt indhold:Kurset ruster dig til at planlægge og udføre mindre målgruppeanalyser, med fokus på målgruppens behov i kommunikationssituationen. En væsentlig del af kurset består i at lave en målgruppeanalyse i praksis, hvor du i en gruppe skal planlægge og udføre en undersøgelse af målgruppen. I miniprojektet kan du enten lave en målgruppeanalyse inden udvikling af et it-produkt, eller i samspil med konceptudvikling, afprøvning eller evaluering af et it-produkt. Kurset giver overordnet indsigt i:

¿ Forløbet af en målgruppeanalyse
¿ Væsentlige overvejelser ved målgruppeanalyse af teoretisk og metodisk karakter
¿ Praktisk erfaring med målgruppeanalyse udfra småøvelser samt deltagelse i miniprojekt
¿ Desuden lærer du på kurset en række metoder og teknikker, der også kan bruges i andre fag eller på arbejdspladsen

Følgende områder vil blive belyst under kurset:

- Målgruppesegmentering
- Målgruppeafgrænsning
- Målgruppeopfattelse
- Forforståelse
- Relevansbegrebet
- Kommunikationsprocessen
- Diffusion af innovationer
- Handlingens parametre
- Kvalitative, kvantitative og kreative metoder iforbindelse med målgruppeanalyse
- Online metoder
- Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed
- Eksempler på konkrete gennemførte målgruppeanalyser.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Kurset består af 14 kursusgange, der er disponeret sådan, at forelæsningerne veksler med små øvelser. Og tiden i øvelsesgangene bliver brugt på miniprojektet - primært til vejledning, men også til gruppedannelse og udførelse af projektet. Op til hver kursusgang skal der laves skriftlige oplæg, der til slut kommer til at indgå som en del af miniprojektet. Derfor skal den studerende være forberedt på, at der skal afsættes tid til udformningen af de skriftlige oplæg til hver uge.

På kurset indgår oplæg, diskussion, øvelser samt et afsluttende miniprojekt (i grupper).
Efter kursusforløbet er afsluttet og miniprojektet er afleveret, vil der blive arrangeret et seminar ca. 14 dage før eksamen, hvor studerende mødes og holder kortere oplæg på baggrund af deres miniprojekt. Oplæggene vil vare cirka 20-30 minutter, og skal være gearet til et realistisk publikum. Det vil sige at de studerende skal holde en præsentation som er gearet til den kunde, de har arbejdet med i projektet.

Der vil være rig mulighed for at få feedback fra underviseren og de øvrige deltagere. Deltagelse i seminaret er frivilligt og har ingen indflydelse på den efterfølgende mundtlige eksamen.

------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table
-------------------------

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Bruger-centreret design, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:- Bente Halkier (2002): "Fokusgrupper". Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg C.

- Kompendium til kurset.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A18
Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
2008-06-12 kl. 08.30 - 12.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22
2008-06-13 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 4A22
2008-06-16 kl. 09.00 - 18.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22