IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projekt- og programledelse 
Kursusnavn (engelsk):Project and Programme Management 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Det vil være en fordel, at den studerende har grundlæggende kompetencer inden for it-projektledelse og systemudvikling svarende til at deltageren har ledet eller deltaget i udviklingsprojekter.

Idéen er, at deltageren selvstændigt eller i grupper har erhvervet sig erfaring med planlægning, analyse og design, programmering og test samt dokumentation, og derfor ønsker at styrke disse kompetencer, således at deltageren bliver bedre til at forstå og lede styringsprocesser og ledelsesprocesser i it-projekter.

Kursusspærring
Vær opmærksom på, at der er kursusspærring mellem dette kursus og det gamle kursus It-projektledelse og softwareprodukter. Det vil sige, at du ikke må tilmelde dig dette kursus, hvis du tidligere har taget It-projektledelse og softwareprodukter. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

Projektstyringsdelen omfatter følgende aspekter:
• analysere forslag til projekter med henblik på at vælge mellem traditionelle eller agile projektmodeller eller kombinationer heraf,
• redegøre for, hvilke discipliner og aktiviteter, der indgår i ledelse af it-projekter samt i en konkret kontekst kunne foretage en analyse af, hvilke aktiviteter der er kritiske i projektledelsen,
• udfærdige en projektplan under anvendelse af de i kurset indlærte teknikker og værktøjer, f.eks. product breakdown, estimering, milepælsplanlægning, netværksplanlægning m.m.,
• beskrive hovedindholdet i følgende centrale styringsdiscipliner: kvalitetsstyring, risikostyring, fremdriftsstyring, vidensstyring, kontraktstyring, økonomistyring, krav- og ændringsstyring samt konfigurations- og versionsstyring,
• redegøre for hovedindholdet af følgende aktiviteter: kobling til forretningsstrategi, interessentanalyse, cost-/benefit-analyse, estimering, udarbejdelse af projektplaner, projekt-organisering, ledelse af projektteam, informationsstrategi, idriftsættelse og projektevaluering

Programledelsedelen omfatter fem væsentlige aspekter:
• Governance: fastlægge af roller og ansvar og etablering af overblik
• Ledelse: planlægge og administrere både enkeltprojekter og det samlede program, ofte med konfliktende mål
• Økonomisk styring: anvende budgettering og investeringsanalyse
• Infrastruktur: kombinere brug af programkontor, teknologi og andre faktorer, som er med til at støtte den samlede indsats
• Planlægning: planlægge på forskellige niveauer, ofte med konfliktende mål 
Fagligt indhold:UNDER UDVIKLING - MINDRE ÆNDRINGER KAN FORVENTES
Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til i en senere jobfunktion at kunne høste de første praktiske erfaringer med projektledelse herunder it-projektledelse, enten som projektleder for mindre projekter, eller som projektlederassistent. Dvs. anvende de lærte begreber inden for de nævnte discipliner til at analysere problemstillingerne i konkrete projekter.
I stigende omfang iværksætter organisationer omfattende, komplekse organisationsudviklings tiltag, der indebærer projekter til leverance af it-systemer, ændring i forretningsmodellen, ændringer i organisationsstrukturen og fysiske konstruktionsprojekter m.m.
Det betyder at der samtidig skal styres og ledes flere parallelle projekter af forskellig karakter og omfang – ofte med mål, der indbyrdes konflikter.
Programledelsesdisciplinen sætter fokus på principper, strategier og ønskværdige resultater i forbindelse med at lede omfattende indsatser, der indebærer sådanne parallelle projekter.
Kurset har introducerende karakter, dvs. at der lægges vægt på at få belyst så mange aspekter af projekt- og programledelsesarbejdet som muligt frem for at gå i dybden med delemner.
Den anvendte grundmodel/eksempelmodel for projektledelse er den engelske PRINCE2, som efterhånden nyder stor udbredelse både i offentlige og private virksomheder. For programledelsesdelen anvendes MSP som eksempelmodel.
Kurset giver en forståelse for samspillet mellem de 3 væsentligste elementer i et projekt:
• Penge (hvor meget må det koste?)
• Tid (hvornår skal det være færdigt?)
• Kvalitet/ønsket funktionalitet (bredt forstået, dvs. incl. arbejdsgange og opnåelse af forretningsmål).
Kurset diskuterer, hvordan forskellige forudsætninger og valg, hvad angår disse 3+1 parametre, medfører forskellige risici for proces og resultat, afhængig af den konkrete kontekst.

Kurset giver med baggrund i ovenstående en række praktiske metoder, værktøjer og anvisninger på, hvordan man styrer projekter generelt, herunder it-projekter med vægten på agilitet, fra projektidé til evaluering af opnåelsen af de forventede forretningsmål og hvordan programledelse kan organiseres i virksomheder 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

16 ugers semesterforløb med 14 forelæsnings- og øvelsesgange. 
Ugentlige lektioner samt udarbejdelse af synopsis (max. 12 sider) om en case eller en rapport om et mere teoretisk emne. De enkelte undervisningsgange vil være tilrettelagt således, at der veksles mellem forelæsning, korte øvelser og arbejde med cases m.m.. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamens varighed er 30 minutter per eksaminand (inkl. gruppepræsentation).  

Litteratur udover forskningsartikler:UNDER UDVIKLING - MINDRE ÆNDRINGER KAN FORVENTES
Grundbog:
James Cadle & Donald Yeates. Project Management for Information Systems. Fifth ed., Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-132-06858-1. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 4A14
Tirsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 4A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Tidspunkt oplyses senere Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
2012-06-14 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 3A14