IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Indledende programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Programming 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger. Anbefalede
forudsætninger:

Kendskab til computere på brugerniveau. 
Læringsmål:

At indøve basale datalogiske færdigheder og give
fortrolighed med datalogisk tankegang, så den
studerende selvstændigt kan designe og
implementere et velstruktureret mindre program.Mere konkret skal den studerende beherskefølgende centrale emner fra procedurelprogrammering:

 • Kontrolsætninger (for-, if- og while  sætninger, løkker i flere niveauer) • Variable og datatyper (heltal, boolske værdier,  flydende tal, tekststrenge)
 • Datastrukturer (tabeller, også i flere  dimensioner)
 • Metoder (overførsel af parametre,  funktioner med returværdi, simple værdier,  tabeller, objekter/referencer)
Fra objektorienteret programmering skalfølgende elementære emnerbeherskes:

 • Objekter (new, felter, metoder)
 • Nedarvning (udvidelse af klasser med felter og  metoder)
Desuden skal den studerende have kendskab tilinput/output, undtagelser og generiske metoder. 

Fagligt indhold:Programmering er et af datalogiens mestgrundlæggende emner og mange andredatalogiske discipliner bygger videre på denkunnen og viden, der opnås gennem atlære at programmere. Kurset vilgennemgå basale strukturer og teknikker, derer karakteristiske for imperativ programmering.Desuden vil kurset give en introduktion til objektorienteret programmering. Der vil generelt blive lagtvægt på praktisk brug af basaleprogrammeringsteknikker.

Det programmeringssprog der vil blive brugt iundervisningen er Java, der er et modernehøjniveau programmeringsprog. Udover atvære et generelt anvendeligtprogrammeringssprog, er Java kendetegnet ved athave faciliteter der letter konstruktionen af grafiskebrugergrænseflader og er desuden velegnet tiludvikling af Internet-baserede programmer.

Følgende emner ligger umiddelbart udenfor kurset, men kan evt. inddrages i et afsluttendeeksempel: Rekursive metodekald, rekursivedatatyper, metode overskrivning og \"late binding\",interface og abstrakte klasser, objektbeskyttelse, GUI,applets. 

Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og laboratorieøvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

Individuel besvarelse af et antal obligatoriske opgaver  

Litteratur udover forskningsartikler:Cay Horstmann
Computing Concept with java Essentials, Third Edition
2003, Wiley