IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse og softwareprodukter 
Kursusnavn (engelsk):IT Project Management and Software Products 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://itu.dk/courses/SPLS/E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:32 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Det vil være en fordel, at den studerende har grundlæggende kompetencer inden for it-projektledelse og systemudvikling svarende til at deltageren har ledet eller deltaget i udviklingsprojekter.

Idéen er, at deltageren selvstændigt eller i grupper har erhvervet sig erfaring med planlægning, analyse og design, programmering og test samt dokumentation, og derfor ønsker at styrke disse kompetencer, således at deltageren bliver bedre til at forstå og lede styringsprocesser og ledelsesprocesser i it-projekter.

 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:


redegøre for, hvilke discipliner og aktiviteter, der indgår i ledelse af it-projekter samt i en konkret kontekst kunne foretage en analyse af, hvilke aktiviteter der er kritiske i projektledelsen.

udfærdige en projektplan under anvendelse af de i kurset indlærte teknikker og værktøjer, fx work breakdown, estimering, milepælsplanlægning, netværksplanlægning m.m.

beskrive hovedindholdet i følgende centrale styringsdiscipliner: kvalitetsstyring, risikostyring, fremdriftsstyring, vidensstyring, kontraktstyring, økonomistyring, krav- og ændringsstyring samt konfigurations- og versionsstyring.

gennemføre en risikoanalyse, herunder eventuel tilpasning af projektplan.

redegøre for hovedindholdet af følgende aktiviteter: kobling til forretningsstrategi, interessentanalyse, cost-/benefit-analyse, estimering, udarbejdelse af projektplaner, projektorganisering, ledelse af projektteam, informationsstrategi, idriftsættelse og projektevaluering.

foretage fremdriftsopfølgning på basis af den lagte plan og indsamlede detaildata.

på et overordnet plan kunne redegøre for krav til modenheden af såvel udviklerorganisation som modtagerorganisation. 
Fagligt indhold:Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til i en senere jobfunktion at kunne høste de første praktiske erfaringer med it-projektledelse, enten som projektleder for mindre it-projekter, eller som projektlederassistent. Dvs. anvende de lærte begreber inden for de nævnte discipliner til at analysere problemstillingerne i konkrete it-projekter.


Kurset har introducerende karakter, dvs. at der lægges vægt på at få belyst så mange aspekter af projektledelsesarbejdet som muligt frem for at gå i dybden med delemner.

Den anvendte grundmodel/eksempelmodel er den engelske PRINCE2, som efterhånden nyder stor udbredelse både i offentlige og private virksomheder.

Kurset fokuserer på it-projekter, hvori udvikling af it-systemer (typisk adm. systemer og informationssystemer) er et hovedelement. Særlige forhold i forbindelse med styringen af udviklingen af indlejrede systemer, generelle værktøjer o.lign. inddrages ikke.

Kurset giver en forståelse for samspillet mellem de 3 væsentligste elementer i et it-projekt:Penge (hvor meget må det koste?)

Tid (hvornår skal det være færdigt?)

Kvalitet/ønsket funktionalitet (bredt forstået, dvs. incl. arbejdsgange og opnåelse af forretningsmål).


Endelig inddrages også vidensaspektet (hvilken viden og kvalifikationer kan/skal hhv. modtagerorganisation og systemudviklerorganisation bidrage med, og hvilken viden skal disse tilføres i løbet af processen?)

Kurset diskuterer, hvordan forskellige forudsætninger og valg, hvad angår disse 3+1 parametre, medfører forskellige risici for proces og resultat, afhængig af den konkrete kontekst.

Kurset giver med baggrund i ovenstående en række praktiske metoder, værktøjer og anvisninger på, hvordan man styrer it-projekter fra projektidé til evaluering af opnåelsen af de forventede forretningsmål.

-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er ikke længere obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

16 ugers semesterforløb med 14 forelæsnings- og øvelsesgange.
Ugentlige lektioner samt udarbejdelse af synopsis (max. 12 sider) om en case eller en rapport om et mere teoretisk emne.

De enkelte undervisningsgange vil være tilrettelagt således, at der veksles mellem forelæsning, korte øvelser og arbejde med cases m.m..

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:James Cadle & Donald Yeates. Project Management for Information Systems. Fifth ed., Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-132-06858-1.

Desuden et mindre kompendium med artikler på akademisk niveau. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 4A16
Tirsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A16

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-25 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A12
2011-01-26 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A12
2011-01-27 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A12