IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektets strategiske værdiskabelse 
Kursusnavn (engelsk):Strategic Value Creation through Projects 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:12 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Ingen. Erhvervserfaring og erfaring med projekter er en fordel, men ikke et krav. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Analysere en organisations forretningsmodel mht at identificere enablers for værdiskabelse og udarbejde værdibaserede projektoplæg til realisering af disse
• Udvikle en projekt-/program og porteføljemodenheds tilgang for en given organisation og kunne rådgive om dette
Udarbejde en operationaliserbar plan ud fra interessenternes strategiske behov og operationelle mål for at maksimere værdien af en it-strategi gennem en projekt portefølje
• Udarbejde Benefit Realisation mål for projekter og sammenholde disse med tilhørende Total Cost of Ownership og risici
• Udarbejde en Project Governance beskrivelse for et projekt og hvorledes denne kan forbindes med virksomhedens øvrige governance strukturer
• Analysere hvorledes ændringer i projektets strategiske omgivelser påvirker gennemførelsen af projektet
herunder projektets økonomiske værdi og strategiske betydning
• Reflektere over et projekts værdiskabelse for organisationen og hvor værdiskabelse og værdirealisering reelt kan forventes at finde sted og hvorledes dette bør påvirke resultatopfyldelsen for et givet projekt 
Fagligt indhold:Faget har til formål at bibringe de studerende et kendskab til, hvordan en it- og forretningsstrategi kan operationaliseres i virksomhedens forretningsprocesser og aktivitetsområder gennem projekter, samt hvorledes et værdi perspektiv kan tænkes ind i organisationens portefølje, programmer og projekter.

Faget har herved et meget operationelt anvendelsesorienteret sigte, med fokus på hvordan en virksomheds it-behov kan identificeres gennem beskrivelse og analyse af it-behov fra interessentniveau til det operationelle niveau.

Endvidere ser vi på organisationers forretningsudvikling og forretningsprocesser og på, hvordan vi kan skitsere it-løsninger og deres implementering og begrunde valget. Dette fører over i en diskussion af it-governance, og hvordan vi kan vurdere effekten af en it-løsning samt evaluere dens økonomiske, strategiske og konkurrencemæssige fordele/betydning.

Det problematiseres hvordan it kan understøtte og videreudvikle en given virksomheds forretningsmodel gennem overvejelser om design af virksomhedens ít-arkitektur, samt hvilke typer af projekter er nødvendige og betydningen af organisationens modenhed indenfor relevante aspekter og vurdering af denne. Endelig afrundes faget med en diskussion af, hvordan en it business case kan oprettes og hvordan man arbejder med business cases om it i praksis. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

Undervisningen er primært lokaleundervisning, med netbaserede opgaver undervisning og 3 lørdage hvor der er praktiske øvelser, hvor man kan blive efter undervisning hvis man har behov for hjælp:

Session 1: 7.02. 17-21
Session 2: 14.02. 17-21
Session 3 & 4: 03.03. 8-16
Session 5: 13.03. 17-21
Session 6 : 20.03. 17-21
Session 7 & 8: 14.04. 8-16
Session 9: 24.04. 17-21
Session 10-11: 05.05. 8-16
Session 12: 08.05. 17-21
Session 13 - 14: Eksamens repetition aftales nærmere med holdet

Eksamen 18.-19. 06

Evt ændringer vil fremgå af kursusbasen

Fagets pædagogik og undervisningsform:
Kurset vil i høj grad inddrage de studerendes egne virksomheder som eksempler i arbejdet med modeller og teorier. Man kan dog godt deltage i kurset uden at have tilknytning til en virksomhed. Gruppearbejdet, øvelserne og hjemmearbejdet gennemføres i relation til undervisningen.

De enkelte lektioner omhandler forskellige temaer og forløber som hovedregel i seks faser:
1. I første fase perspektiverer de studerende den til lektionen tilknyttede teori/artikler evt. med udgangspunkt i på forhånd stillede spørgsmål.
2. I anden fase diskuteres teori og case i en sammenhæng af undervisning.
3. I den tredje fase nogle gange en gæsteforelæser (specialist i det valgte emne).
4. I den fjerde fase arbejder vi med klynge gruppeøvelser og gennemfører øvelser i relation til det underviste.
5. I den femte fase vil,, hvor en gæsteforelæser præsenterer en virksomhedscase vil en udpeget gruppe studerende udfærdige et resume til deres medstuderende.
6. Den sjette fase består i at de studerende vil lave hjemmearbejde baseret på det underviste.
-------
Aflevering af øvelser og modulopgaver:
Til udvalgte session findes øvelser, der skal afleveres senest 1 uge efter den pågældende session. Opgaverne sendes som email: til kimpeiter.itu@gmail.com 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Den mundtlige eksamen varer 40 minutter per studerende.Spørgsmålene vil falde indenfor de emner der er beskrevet i lektionsplanen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Portfolio, programme and project management maturity model, Office of Government
Commerce, UK kapitel 3,4 & 5 Portfolio, Programme & Project Maturity Model
http://www.ogc.gov.uk/documents/p3m3.pdf


Beyer, P. & Ambeck, K. D. (1999) Veje til fornyelsen – Business Process Reengineering.
Samfundslitteratur.

Beyer, P & Jørgensen, K. P. (2008) Samarbejde mellem organisationer. Collaborative
engineering-metoden. Samfundslitteratur. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 4A16
Tirsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 4A16

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-06-18 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 3A18
2012-06-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 3A18