IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Begreber og redskaber i programmering 
Kursusnavn (engelsk):Tools and Concepts in Programming 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:11 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger. Anbefalede
forudsætninger: At man har fulgt eller samtidig
følger
kurset Indledende Programmering. 
Læringsmål:

Kursets målsætningKurset skal give den studerende et
begrebsmæssigt grundlag for
programudvikling
og skal desuden give et overblik over et udvalg
af de
redskaber og metoder en programmør kan
benytte sig af. Mere konkret er målet at den
studerende skal beherske følgende emner: • Syntax af programmeringssprog
  (grammatikker, EBNF)
 • Repræsentation af data i maskinen,
  vurdering af lagerforbrug
 • Håndkøring af programmer,
  herunder virkefelt, procedurekald og referencer
 • Elementær software engineering
  (afprøvning, test, dokumentation)
 • Rekursion (ift. iteration)
 • Sortering (udvalgs og flettesortering)
 • Søgning (binær
  søgning)
 • Datastrukturer (lister, træer, stakke,
  køer)
 • Elementær kompleksitetsteori
  (logaritmisk, polynomiel og eksponentiel tid)


 
Fagligt indhold:

Kendskab til grundliggende datalogiske
begreber
er en forudsætning for at kunne designe og
implementere velstrukturede programmer og
er
ydermere en forudsætning for på
kvalificeret vis at beskæftige sig med datalogi
generelt. Kurset vil gennemgå et udvalg af
grundlæggende begreber og metoder, der
bruges ved programmering og
programudvikling.

 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Skriftlig 2 timers eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler: