IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Strategisk ledelse 
Kursusnavn (engelsk):Strategic Management 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Diplom i it, Diplom (dit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Du skal have kendskab til mindst et af nedenstående områder:
- Forretning og ledelse (fx gennem kurset Forretning og ledelse, HD eller HA)
- Grundlæggende organisationsteori (fx gennem kurset Organisations- og virksomhedsteori) 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Karakterisere forudsætningerne for klassiske organisatoriske modeller og læren om Complex Responsive Processes
• Vurdere en organisations muligheder for at udøve strategisk ledelse gennem Complex Responsive Processes
• Identificere og beskrive tilgang og omfang i forhold til at starte et strategisk ledelsesforløb op i en organisation eller i et afgrænset område af denne.
• Vurdere effekterne af de identificerede ledelsesmæssige initiativer 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset giver den studerende grundig indsigt i læren om Complex Responsive Processes, der i dag er grundstenen i langt de fleste akademisk baserede lederuddannelser, herunder de fleste MBA- og civiløkonomuddannelser.

Læren om Complex Responsive Processes påstår, at den klassiske ledelses- og organisationsteori kommer til kort i nutidens komplekse omverdens- og organisationsstrukturer, der i pensum omtales som Strategic Choice Theory. Disse teorier er baseret på cybernetiske, kognitive og individuelle psykologiske modeller.

Strategisk ledelse baseret på Complex Responsive Processes er baseret på relationspsykologi og dermed menneskelig interaktion.

I den forbindelse rettes opmærksomheden mod de såkaldte tidsmæssige processer af menneskelig interaktion, det vil sige alle de sociale kontaktflader vi har med andre mennesker i vores hverdag. Det er netop i disse interaktioner at ledelse og dermed roden til organisatorisk udvikling skal findes.

Den studerende sættes i stand til at forstå og arbejde med de ledelseskompetencer som skal opnås i denne kontekst;
• Refleksiv aktivitet; opmærksomhed på vores relationer med andre
• Strategisk ledelse; strategier og intentioner opstår i det konverserende liv i organisationer og strategisk ledelse foregår derfor i dette rum

Usædvanlige og diversificerede ledelseskompetencer;
• Selvrefleksion
• Tage ejerskab af egen del af, hvad der foregår
• Færdigheder i at facilitere frit flydende konversationer
• Evne til at kunne artikulere hvad der opstår i samtaler
• Følsomhed for gruppedynamikker 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Udarbejdelse af miniprojekt i grupper

De fleste lektioner vil bestå af forelæsning eller arbejde med case opgaver.
Case opgaver vil dels være opgaver designet til at illustrere bestemte problemområder, dels caseopgaver baseret på dagsaktuelle virksomhedssituationer. Gæsteforelæsere kan optræde. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam.)

Skriftlige arbejder udgøres af miniprojekt, som udarbejdes i grupper.

Miniprojektet, som udarbejdes i grupper, har til hensigt at fremstille en problematiserende tilgang til et enten teoretisk, case-baseret eller empirisk materiale. Problemet som fremstilles, analyseres primært gennem den indlærte teori på kurset.

Miniprojektet lægges til grund for eksaminationen, men vurderes ikke som særskilt præstation.
Karakteren som gives til den enkelte studerende, vil være en samlet bedømmelse, baseret på miniprojektets kvalitet, gruppefremlæggelse af projektet samt den individuelle præstation.

Eksamen gennemføres for hver gruppe i tre faser:

Fase 1: Projektgruppen fremlægger miniprojektet, med følgende overvejelser:
• Der er 30 minutter til projektgruppens fremlæggelse
• Eksaminator og censor har læst projektet
• Alle studerende i gruppen bør opnå en rimelig andel af den samlede tid til fremlæggelse, idet fremlæggelsen, som nævnt, er en del af den efterfølgende karaktergivning.
• Resumé, særlig læring, observationer, overvejelser og refleksioner bør være centrale dele af gruppens gennemgang, men andre perspektiver kan også indarbejdes

Fase 2: Alle studerende i projektgruppen eksamineres individuelt:
• Eksaminationen af hver studerende varer 20 minutter inkl. votering
• Der er udarbejdet en detaljeret eksamensplan, som regulerer hvornår den enkelte studerende eksamineres individuelt
• Eksamen gennemføres ved at eksaminator fremhæver bestemte dele af miniprojektet som lægges til grund for eksaminationen
• Den studerende skal, jævnfør universitets generelle eksamensbestemmelser, præstere en redegørelse i forhold til ovenstående grundlag / spørgsmål samt en teoretisk referenceramme / forståelse som modsvarer kursets læringsmål
• Medmindre det er eksplicit anført i miniprojektet, betragtes hele projektet som en kollektiv præstation

Fase 3: Votering:
• Eksaminator og censor bedømmer den kollektive og de individuelle præstationer
• Individuelle karakterer udledes og gives til de studerende

Den samlede eksaminationstid pr. studerende er 30 min.  

Litteratur udover forskningsartikler:Strategic Management and Organizational Dynamics, Ralph D. Stacey. 6th edition, ISBN: 978-0-273-72559-6

Uddrag af:
• Funky Business; Nordström og Ridderstråle
• Leadership in Organizations; Gary Yukl
• Organisationer i forandring, Samfundslitteratur