IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Sketching og prototyping  
Kursusnavn (engelsk):Sketching and Prototyping 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:76 
Maks. antal deltagere:90 
Formelle forudsætninger:For at følge kurset, skal den studerende have et personligt e-portfolio konstrueret i Wordpress. Den studerende kan bruge det e-portfolie, som blev opbygget som en del af kurset "Formidling, projektarbejde og webdesign" på uddannelsens første semester. Den studerende kan også vælge at oprette et e-portfolio på www.wordpress.com.


Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i digitale medier og design. Se studieforløbet beskrevet her: Bachelor digitale medier  
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne :
- redegøre for de i kurset anvendte sketchingteknikker
- udarbejde video-sketches og digitalt-materielle interaktive sketches. Herunder kunne konstruere og programmere mikroprocessor-styrede analoge/digital elektroniske kredsløb.
- anvende sketchingteknikker til at udtrykke, udforske, samt dele design-ideer rettet mod den tilstræbte brugeroplevelse for interaktive digitale produkter
- med udgangspunkt i egne sketches kunne præsentere og diskutere sketching som designaktivitet. Herunder diskutere den rolle sketches spiller som designartifakter
- ud fra såvel teori og praksis, og med udgangspunkt i egne sketches, kunne sammenligne og vurdere de anvendte sketchingteknikker i relation til den tilstræbte brugeroplevelse. 
Fagligt indhold:Kurset bygger videre på kurset ’Introduktion til Interaktionsdesign ’ men har et særligt fokus på de tidlige faser af designprocessen. Kurset retter sig mod sketching og rapid prototyping som en essentiel designaktivitet og fokuserer på hvordan tilstræbte brugeroplevelser kan sketches som del af individuelle såvel som kollaborative designprocesser. Centralt for kurset er sketchingsprocessens konstante vekselvirkning mellem det at udfolde, udforske og opdage en designide i en stadig dialog mellem designer og sketch givet en designsituation.

Kurset indeholder et stort element af hands-on praktiske øvelser hvor en række konkrete sketchingteknikker anvendes. Kurset tilstræber - igennem forelæsninger og øvelser- at dække et udsnit af eksemplariske sketchingteknikker akkompagneret af den dertil hørende designteoretiske indramning, som denne eksempelvis diskuteres af Schön, Goldschmidt og Buxton. På kursets introduceres således sketching som generel metode og 2 konkrete sketchingteknikker. De studerende vil anvende sketchingteknikkernerne som del af konkrete designopgaver.

Som grundlag for anvendelsen af digitalt-materielle interaktive skitser, giver kurset en indføring i grundlæggende konstruktion af elektroniske kredsløb. Herunder samspillet mellem hardware og software, digital og analoge input/outputsignaler anvendelsen af sensorer og aktuatorer samt programmeringen af micro-controlere. 
Læringsaktiviteter:

12 forelæsningsgange +11 øvelsesgange + 2 vejledningsgange fordelt over 15 uger.

Ved forelæsningerne præsenteres og diskuteres kursets teorier og metoder. Øvelserne foregår i grupper. Øvelserne og vejledning vil foregå i DesignLab’et og øvelseslokaler med vejledere gennem hele kursusperioden.

Forelæsninger og øvelser falder i 2 delforløb med udgangspunkt i hver sin sketchingteknik og denne tekniks generelle egenskaber og kvaliteter. Kurset tilstræber at etablere en konstruktiv vekselvirkning mellem forelæsningers indplacering af sketchingteknikkerne i en designteoretisk ramme og de praktiske øvelsers konkrete anvendelse af 2 sketchingteknikker.
Kurset præsenter et gennemgående tema der vil danne en fælles ramme for alle gruppernes arbejde med de konkrete sketchingteknikker.
Det forventes at de studerende anskaffer den på kurset anvendte hardware. Nærmere specifikation af hardware vil være tilgængelig ved kursets begyndelse.

Efter hvert delforløb afleverer hver gruppe en kort (1 sides) tekst hvor de generelle kvaliteter -som diskuteret ved forelæsningerne - af den sketchingteknik der er knyttet til det pågældende delforløb sættes i relation til gruppens konkrete sketchingaktiviteter. Denne tekst samt materiale til dokumentation af de udarbejdede sketches uploades i hver enkelt gruppemedlems portfolio.

Under øvelserne i de 2 delforløb vil de studerende i grupper skulle :

- udarbejde improviserede in-situ Video-sketches der kontekstualiserer og dermed udforsker en tilstræbt brugsoplevelse via gennemspilning af en række konkrete brugssituationer.

- udarbejde digitalt-materielle interaktive sketches, der ved hjælp af mikroprocessor kontrollerede digital/analog elektriske kredsløb, gør udvalgte dele af en tilstræbt brugeroplevelse tilgængelig for direkte manipulation og kropslig erfaring gennem handling.

De 2 delforløb afsluttes med en udstilling hvor hver gruppe præsenterer sine sketches. De udstillede sketches ledsages af plancher der illustrerer den proces gruppen har gennemgået under udarbejdelsen af de konkrete sketches. Endvidere forventes det at udstillingen demonstrerer sammenhængen mellem de af gruppen udarbejdede sketches og de anvendte sketchingteknikkers relevans for gruppens arbejde med sketching på tværs af de 2 delforløb.

Den studerende arbejder tillige individuelt og fortløbende med egen sketchbog som træning af iagttagelsesevne, inspirationsindsamling samt idegenerering. Digitale bidrag til sketchbogen uploades løbende til et dertil reserveret område i den studerendes portfolio.

Endeligt afleverer hver enkelt studerende en refleksionsrapport (inklusiv et kort abstract på engelsk) på maksimalt 8 sider. Samtidig uploades til portfolio visuelt material fra såvel den enkelte studerendes som gruppens arbejde, således at reflektionsrapporten kan linke dertil. Det er denne refleksionsrapport - herunder inddragelsen af de konkrete sketches og kursets pensum - der danner grundlag for den individuelle eksamination.

-----

Skemaoplysninger:
Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Obligatoriske aktiviteter:
I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

Det er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at hver enkelt studerende deltager i udarbejdelse og præsentation af udstilling, samt at hver enkelt studerende har uploadet følgende til sin personlige e-portfolio:

- De to 1 sides tekster udarbejdet i grupper

- Materiale til dokumentation af de udarbejdede sketches (dvs. visuelt materiale fra såvel den enkelte studerendes som gruppens arbejde)

- Den individuelle refleksionsrapport

Særlige afleveringsfrister og rammer se ovenfor under Læringsaktiviteter.

Det er refleksionsrapporten - herunder inddragelsen af de konkrete sketches og kursets pensum - der danner grundlag for den individuelle eksamination. "

Datoer for de enkelte aktiviteter annonceres på kursusbloggen/-hjemmesiden  

Litteratur udover forskningsartikler:Bill Buxton: Sketching User Experiences – getting the design right and the right design. Morgan Kaufmann 2007 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 12.00-13.50 Forelæsning ITU Aud 2, DesignLab
Fredag 14.00-15.50 Øvelser ITU Aud 2, DesignLab

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-18 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52
2012-06-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52,4A60
2012-06-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52
2012-06-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52,4A60
2012-06-22 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52