IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Brugerundersøgelser og kvantitative metoder 
Kursusnavn (engelsk):User Surveys and Quantitative Methods 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:50 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1) Definere centrale kvantitative undersøgelsesbegreber så som population, stikprøve, stikprøveenhed, repræsentativitet, reliabilitet, validitet og metoder til stikprøveudvælgelse.

2) Redegøre for grundlæggende former for kvantitative undersøgelsesdesign, dataindsamlingsmetoder, spørgsmålstyper, måleniveauer og skalatyper.

3) Udforme et spørgeskema til brug for en brugerundersøgelse.

4) Gennemføre en mindre spørgeskemabaseret undersøgelse.

5) Analysere data fra en spørgeskemaundersøgelse ved hjælp af deskriptive metoder (positions- og spredningsmål).

6) Opsummere data ved hjælp af basale inferentielle metoder (estimation og hypotesetest) og diskutere fundne resultater. 
Fagligt indhold:Kurset giver en introduktion til kvantitative brugerundersøgelser og grundlæggende statistiske analysemetoder. Kurset giver dermed en indføring i metoder, der forudsættes kendt på mange andre kurser på ITU.

Vægten lægges på redegørelse for og anvendelse af metoder. Behandling af kvantitative data i et softwareprogram, er en del af kurset. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

12 forelæsninger og 12 øvelsesgange
Undervisningen består af forelæsninger og gruppearbejde. Gruppearbejdet omfatter udformning af et spørgeskema, gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse og analyse af data.

I praksis gennemføres de fleste brugerundersøgelser i mindre grupper. I undervisningen er der derfor tilsvarende lagt vægt på læringen foregår ved gruppearbejde. Efter hver forelæsning skal den gennemgåede teori omsættes til besvarelse af opgaver i grupper. Opgaverne består af 3-4 del-spørgsmål, som grupperne løbende besvarer efter forelæsningerne og efter ca. 3-5 uger er den samlede opgave besvaret. Herefter følger en ny opgave.

Arbejdsbelastning: I gennemsnit 12 timer pr. uge 

Obligatoriske aktivititer:Content

Workload

Activities
Kurset indeholder 3 obligatoriske gruppeopgaver, som skal bestås, før den individuelle opgave kan indleveres.

Feedback

What if the student fails to pass a mandatory activity:

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamen består af en individuel skriftlig opgave. Der gives to uger til besvarelse.  

Litteratur udover forskningsartikler:TBA