IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):SF23 Perspektiver på e-business 
Kursusnavn (engelsk):SF23 Perspectives on e-business 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/ESF23-E2010/ 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger: Det forventes at den studerende har gennemført studieaktiviteter på kandidatniveau svarende til ca. 60 ECTS eller mere. Det forventes endvidere at den studerende løbende deltager aktivt i undervisning og øvelser.
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål: Kursets målsætning er at give den enkelte studerende:

• Indsigt i identificerede tendenser og nyeste teorier indenfor e-business
• En dybere refleksiv teoretisk og praktisk forståelse for de tværfaglige sammenhænge og udfordringer mellem it, business og jura
• Selvindsigt i og forståelse for egen faglige profil, egne forcer og kompetencer, i forhold til at kunne arbejde med e-business både i teori og praksis
• Mulighed for indenfor kurset rammer, at studere selvvalgte emner, der både problematiserer og konkretiserer den enkelte studerendes faglige profil, og dermed kan fungere som grundlag for videre studier, projekter og speciale, samt fremtidig praksis

Specifikt vedrørende læringsmål forventes den studerende, der yder en fremragende præstation (karakteren 12), at:

1. Være i stand til forstå og analysere sammenhænge, ligheder og forskelle, der er mellem teorierne, metoderne og de praktiske koncepter, der behandles på kurset
2. Benytte teorier og metoder enkeltvis til at belyse en case eller empiri, eller i kombination at benytte teorier og metoder, til at opstille nye bud på teori og/eller praksis indenfor e-business
3. Kritisk at vurdere værdien og relevansen af de metoder og teorier som præsenteres i kurset, og tage kritisk stillingtagen til deres praktiske anvendelighed indenfor it og e-business
 
Fagligt indhold: E-business er et felt i hastig udvikling. Mens it og internet for mange ældre virksomheder har medført, at de kunne understøtte og udvikle deres hidtidige forretningsområder, har mange af de nyere succesfulde virksomheder udviklet helt nye forretningsmodeller, services og produkter. Forskellige discipliner (præsenteret igennem kurserne på studiet) giver bud på hvordan man kan tilgå forskellige aspekter af e-business. Imidlertid kan ingen discipliner eller perspektiver stå alene. Det er derfor nødvendigt at forstå de dybereliggende mekanismer og sammenhænge mellem fagområderne (teknik, business og policy/jura), som griber ind i hinanden, og har afgørende betydning for en holistisk udvikling af e-business. Det er særligt gennem de nyeste tendenser og teorier, at man kan forstå den sammenhæng de forskellige områder indgår i.

Web 2.0, Cloud Computing og SaaS er eksempler på globale trends, der omsættes i it-aktiviteter, og dermed indikerer at virksomhederne må gentænke deres måde at drive forretning på. Ved at flytte fokus fra virksomheden som kernen i skabelsen af produkter og services, til en distributiv model for udvikling af e-business, kan man opnå en større forståelse for globaliseringens dynamik og hvordan asymmetrisk information påvirker og udfordrer teknologi- og markedsudvikling, koordinering, konkurrence, strategi, politik og jura. Den moderne virksomhed tænker i netværk, specialiserer sig indenfor et kerneområde, og samarbejder derpå gennem globale netværk med partnere og kunder, for at skabe nye individualiserede produkter og services.

Ved at belyse den sammenhængende netværksvirksomhed, kommer både forretningsmæssige, tekniske og juridiske problemstillinger i samspil på en kompleks, men samtidig også mere sammenhængende måde. Man kan derfor betragte dette kursus som en sammenfatning og ”overbygning” på de områder som de forskellige kurser på e-business præsenterer. Kursets temaer åbner for teoretiske og metodiske tilgange til praktiske problemstillinger, som de studerende selv er med til at identificere og aktivt behandle. Det er altså i samspillet mellem undervisernes oplæg, den præsenterede litteratur og de studerendes aktive deltagelse, at kursets egentlige værdi skal findes.

Kurset sigter imod, på et avanceret niveau, at give den enkelte studerende mulighed for, at reflektere over, og dermed opnå en dybere forståelse for, de forskellige emner (kurser) præsenteret på studiet, samtidig med at kurset kan fungere som platform for identifikation og konkretisering af teorier, metoder og problemfelt for nuværende eller fremtidige studier, samt arbejdspraksis.

Vi vil blandt andet gennemgå følgende temaer på kurset:

- E-business som understøttelse og udvikling - teori og praksis
- Individuelle kompetencer, perceptioner og personligheder
- Teamwork, network og co-creation
- Megatrends og det globale samfund
- Netværksvirksomheden og nye organisationsformer
- Corporate taxonomies og meningsdannende processer
- Forandringsledelse, udvikling og innovation
- Nye IT-forretningsmodeller og teknologier
- Strukturer og systemer
- Standarder, governance og medieret

Studerende er meget velkomne til at kontakte underviserne i forbindelse med spørgsmål, kommentarer og forslag til de emner kurset berører.
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

12 undervisningsgange x 3 lektionstimer, samt 12 x 3 øvelsestimer. Der forventes aktiv deltagelse i både undervisning og øvelser.

Underviserne på kurset er Lektor Leif Bloch Rasmussen (CBS) og Cand.it i E-business Ulrik Falktoft uvf@itu.dk.

Andre undervisere og gæsteforelæsere inddrages undervejs.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

mini project  

Litteratur udover forskningsartikler: Prahalad, CK og Krishnan, MS. “The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks”, McGraw-Hill

“IT i praksis 2008”, Rambøll Management og Dansk IT (omdeles)

Desuden en række artikler som kan downloades fra internettet, findes på kursets wiki, eller distribueres af underviserne.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 3A18
Torsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 3A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-11-24 inden kl. 15:00 Skriftlige arbejder ITU 2E11
2011-01-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18
2011-01-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18
2011-01-24 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A18