IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Bachelorprojekt DMD  
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster. B.Sc. Project 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Information om studiestruktur
Denne projektklynge indgår på sjette semester på bacheloruddannelsen i digitale medier og design. 
Læringsmål:For projekter skrevet i tilknytning til projektklyngen gælder ”Målbeskrivelser for projekter og specialer på IT-Universitetet”, som findes i Studiehåndbogen på intranettet. Se desuden Studieordning for Bacheloruddannelsen i Digitale Medier og Design. 
Fagligt indhold:Dette er en en projektklynge for DMD-studerende, der skriver bachelorprojekt i foråret 2012.

Undervisningen vil foregå som vejledning i forskellige konstellationer af vejledning individuelt, i grupper og i større klynger styret af den enkelte vejleder. Hver studerende har 15 timers vejledning inklusiv vejlederens forberedelsestid til rådighed.

I individuel/gruppevejledning gives vejledning specifikt for det enkelte projekt eksempelvis mere tekstnært. I klyngevejledning gives vejledning af mere generel karakter, man kan lære meget af de andres forståelse af et fagområde samt deres problemer og løsninger på samme.

For mere information se iøvrigt bloggen for projektklyngen.
--------------
Projektklynge.
Dette er en projektklynge. Studerende, som tilmelder sig dette fag, skal også
registrere deres specifikke projekt i projektbasen.

Projektklyngen som sådan vil ikke fremgå på dit eksamensbevis - det vil være
projektets titel, der er registreret på beviset. 
Læringsaktiviteter:Projektklynge

Projektklynge
Dette er en projektklynge. Studerende, som tilmelder sig her, skal også registrere deres specifikke projekt i projektbasen. Projektklyngen som sådan vil ikke fremgå på dit eksamensbevis - det vil være projektets titel, der er registreret på beviset.

Projektaftaler
Jf. studieordningen for bacheloruddannelsen i Digitale medier og design er projekter defineret ved en projektaftale. Denne udarbejdes af de studerende i grupper og oprettes i projektbasen i overensstemmelse med retningslinjer, som gives af den ansvarlige for projektklyngen. Projektaftaler skal godkendes af den tilknyttede vejleder samt Studienævnet.

Regler og retningslinjer
Det forventes, at den enkelte studerende sætter sig ind i gældende regler og retningslinjer vedrørende projekter, som findes i Studiehåndbogen på intranettet, herunder relevante deadlines, fremgangsmåde for oprettelse af projektaftaler samt målsætninger for projekter på IT-Universitetet. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Projekter afsluttes med en individuel mundtlig projekteksamen med ekstern censur.  

Litteratur udover forskningsartikler: