IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):IT Project Management 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://itu2.luvit.se 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:32 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Det forventes, at deltagerne er eller har været involveret i it-projekter, og på den baggrund ønsker at blive bedre til at forstå - og eventuelt lede - styringsprocesser i it-projekter.

Det er ligegyldigt, om du arbejder på modtager/kunde-siden eller på udvikler/leverandørsiden - men det vil være en fordel, hvis du har praktisk erfaring med systemudvikling (programmering, test, dokumentation mv.) eller produktudvikling af digitale medier/multimedie.

 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

redegøre for, hvilke discipliner og aktiviteter, der indgår i ledelse af et it-system eller digitalt indholdsproduktion.

udarbejde en analyse af projektets interne- og eksterne interessenter som grundlag for projektets kommunikationsplan.

gennemføre scoping således at der er enighed blandt de centrale interessenter om projektets art og omfang.

på basis af scoping, udfærdige en projektplan under anvendelse af de i kurset indlærte strategier, teknikker og værktøjer, fx. work breakdown, estimering, milepælsplanlægning, budget m.m.

beskrive hovedindholdet i følgende centrale styringsdiscipliner: Risikostyring, kvalitetsstyring. videnstyring, kontraktstyring, økonomistyring, krav- og ændringsstyring.

gennemføre en risikoanalyse, herunder eventuel tilpasning af projektplan.

redegøre for hovedindholdet af følgende aktiviteter: Kobling til forretningsstrategi (business case/business model), interessentanalyse, cost-benefit-analyse, estimering, udarbejdelse af projektplaner, projektorganisering, ledelse af projektteam, kommunikationsplan, idriftsættelse og projektvalidering.

foretage fremdriftsopfølgning på basis af den lagte plan og de indsamlede detajldata.  
Fagligt indhold:Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til i en senere jobfunktion at kunne høste de første praktiske erfaringer med projektledelse, enten som projektleder for mindre it- eller multimedieproduktioner, som projektlederassistent eller som projektmedarbejder, der varetager visse ledelses- eller styringsopgaver.

Dvs. anvende de lærte begreber inden for de nævnte discipliner til at analysere problemstillingerne i konkrete it-systemer eller produktion af nye medier (spil, web, mobil, digital tv, bredbånd, andre interaktive medier).

It-projektledelse omfatter såvel egentlige it-systemer som projektledelse i forbindelse med produktion af digitale medier.


Kurset har introducerende karakter, dvs. at der lægges vægt på at få belyst så mange aspekter af projektledelsesarbejdet som muligt, frem for at gå i dybden med delemner.

Kurset fokuserer på 2 konkrete cases, hvor projektledelse er et hovedelement. Særlige forhold i forbindelse med ophavsrettigheder, kontraktudformning osv. behandles dog ikke i detaljer.

Kurset giver en forståelse for samspillet mellem de 4 væsentligste elementer i et multimedieprojekt:Penge (hvor meget må det koste?)

Tid (hvornår skal det være færdigt?)

Viden (hvilken viden og kvalifikationer kan/skal hhv. modtagerorganisation og den producerende organisation bidrage med, og hvilken viden skal disse tilføres i løbet af processen?)

Hvad er ambitionsniveauet? (bredt forstået).


Kurset diskuterer, hvordan forskellige forudsætninger og valg hvad angår disse 4 parametre medfører forskellige risici for proces og resultat afhængig af den konkrete kontekst.

Kurset giver med baggrund i ovenstående en række praktiske strategier, metoder, værktøjer og anvisninger på, hvordan man styrer projekter fra kravspecifikation eller idéudvikling frem til brugen af det pågældende system eller indholdsprodukt.

-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er ikke længere obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering. 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

5 undervisningsgange (kl. 9-16 med en times frokostpause) med instruktør med netbaseret (web) undervisning imellem de fem undervisningsgange.
Undervisningen finder sted på IT-Universitetet.

Forslag til lørdage med undervisning:

28. august
18. september
9. oktober
6. november
4. DecemberBemærk! Det er af afgørende betydning, at deltagerne kan være med den første undervisningsgang, da vi etablerer de arbejdsgrupper, som arbejder sammen om at løse case-arbejde i hele forløbet. Hvis du ikke møder op første gang, kan du ikke forvente hjælp til at etablere en gruppe.

--------------


1. undervisningsgang:Introduktion til kurset og lærerne. Husk at medbringe et A4 opslag om dig selv, gerne med foto. Kursusdeltagere modtager en skabelon for dette opslag en uge før kursets start. Det letter arbejde med at danne arbejdsgrupperne.

Projektledelse: Hvorfor?

Interessentanalysen og plan for kommunikation med intressenterne.

Scoping

Project initiation document, PID som grundlag for projektet samt aftaler herom

Orientering om case 1.


Webbaseret undervisning (primært selvstudium alene og i din arbejdsgruppe) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter i kompendiet og på kursets hjemmeside. Case 1.

2. undervisningsgang:Udfærdigelse af en projektplan fx. work breakdown, estimering, milepælsplanlægning, budget m.m.

Risikoidentificering, -analyse og -håndtering.

Projektmodeller (vandfald, iterativ, spiral, øvrige agile modeller) og deres betydning for risikostyring.


Webbaseret undervisning (primært selvstudium) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter i kompendiet og på kursets hjemmeside. Case 1 afleveres på Eksamenskontoret på ITU og udgør en del af bedømmelsesgrundlaget.

3. undervisningsgang:Orientering om case 2.

Centrale styringsdiscipliner.

Projektstyring (opfølgning og kvalitetssikring).

Projekter og mennesker (forventnings- og forandringsledelse).

Projekter og mennesker (projektpsykologi og -sociologi ).


Webbaseret undervisning (primært selvstudium) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter i kompendiet og på kursets hjemmeside. Case 2.


4. undervisningsgang:Kvalitetssikring samt metoder til validering af projektets processer og resultater .

Projektledelse og Programledelse - ledelse og styring når der er mere end et samtidigt projekt.

Kursusevaluering. Orientering om mundtlig eksamen.


5. undervisningsgang:Projekter og organisationskultur, herunder projektledelse af virtuelle projektgrupper. Orientering om mundtlig eksamen.

Gruppekonsultationer om eftermiddagen.

-------------------------------

Webbaseret undervisning (primært selvstudium) med udgangspunkt i kursusbogen samt aktiviteter på kursets hjemmeside.
Case 2 afleveres på Eksamenskontoret på ITU.


De enkelte undervisningsgange vil være tilrettelagt således, at der veksles mellem forelæsninger, korte øvelser, arbejde med cases, rollespil m.m.. Af hensyn til energien vil mere teoritunge aktiviteter blive gennemført om formiddagen.

Imellem de enkelte kursusgange er der mulighed for lærerkonsultationer (via kursets elektroniske værktøj eller efter aftale som gruppekonsultationer på ITU eller via e-mail).

I kurset anvendes Luvit Learning Portal.
Se instruktionsvideoer til Luvit her 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Begge cases - case 1 og case 2 - er obligatoriske. Man aflever den første efter 8 uger, den anden ved den ordinære afleveringstermin.  

Litteratur udover forskningsartikler:James Cadle & Donald Yeates. Project Management for Information Systems. Fifth edition (2007) FT Prentice Hall.

+ mindre kompendium. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Lørdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 4A16
Lørdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 4A16

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-24 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A14
2011-01-25 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A14
2011-01-26 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A14