IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videregående akademisk projekt, Kvalifikationsforløb til master, IT-ledelse 
Kursusnavn (engelsk):Advanced Academic Project, IT Management 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Kvalifikationsforløb til Master i It-ledelse (i-kv-ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:10 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Målet er at gøre deltagerne i stand til:
- at identificere, definere og afgrænse et problem indenfor informationsteknologi.
- at identificere og analysere relevante midler til at løse problemet såsom akademiske teorier, metoder, litteratur, redskaber og andre kilder - så vel som eksisterende løsninger på problemet.
- at kombinere de valgte midler, om nødvendigt videreudvikle dem og anvende dem på en koordineret måde hen i mod en løsning på problemet.
- at evaluere løsningen.
- at rapportere problemet, undersøgelser af baggrunden, arbejdet hen i mod løsningen, løsningen og andet relevant materiale på en sammenhængende og stringent måde og under iagttagelse af akademiske standarder.
- at reflektere over problemet, den valgte tilgang, løsningen og andre resultater. 
Fagligt indhold:Dette kursus er en såkaldt projektklynge. Det betyder, at semesteret forløber i to dele, hvor den første del på fem uger forbereder deltagerne til projektet i den anden del, som er det reelle læringsforløb.

Den første del ligner et traditionelt kursus med fem sessioner onsdag som omdrejningspunkt. I denne del introduceres de basale aspekter af det akademiske projekt: Skrivning, den akademiske genre, litteratur og litteratursøgning, problemformulering, undersøgelsesmetoder og feedback (peer review). Skrivning er meget vigtigt i akademisk arbejde, hvorfor der i denne del er skriveøvelser.


I den anden del af semesteret gennemfører deltagerne et akademisk projekt i grupper på 2-5 studerende. Grupperne vejledes af en af de tilknyttede lærere. Projektet består i at planlægge, gennemføre og evaluere en undersøgelse af et spørgsmål eller problem indenfor IT ved hjælp af akademiske teorier og metoder og dokumentere det skriftligt, jfr. læringsmålene ovenfor.

I løbet af de fem onsdagssessioner dannes grupperne og de vælger et emne.


Undersøgelsen dokumenteres i en rapport, hvis omfang afhænger af gruppestørrelsen: ca. 17 til 30 sider.

Emnerne for projekterne vælger grupperne frit. Eksempler på emner fra tidligere semestre er
- Er danskerne klar til e-valg?
- Cookie-loven: Overholdes den?
- Kan Facebook skade din karriere?
- Anvendelse af sociale medier i valgkampen
- QR-koder -anvendes de?
- Smartphone som betalingsmiddel 
Læringsaktiviteter:

første del af semesteret holdes de fem onsdagssessioner med forelæsninger og ret meget deltageraktivitet, bla. diskussioner, studenter-feedback og øvelser. Og der er skriftlige hjemmeopgaver hver uge.


I anden del af semesteret består af projektarbejde i grupper, vejledt af en lærer. Vejledningen baseres som udgangspunkt på aflevering af skriftligt materiale. Vejledningsmøderne holdes typisk hver anden eller tredie uge; møderne aftales fra gang til gang. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, internal exam)

Eksamenen er en projekteksamen, baseret på den skriftlige rapport og individuelt mundtligt oplæg. Den individuelle eksamen er på 30 minutter per studerende inklusiv votering og feedback.

Eksamen varer 30 minutter pr. studerende, inkl. votering og feedback.  

Litteratur udover forskningsartikler:Følgende bøger anvendes. Deltagerne bør købe dem inden semesterstart og som minimum orientere sig i dem.

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2012): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur, 4. udgave

Harboe, Thomas (2013) Metode og projektskrivning - en introduktion. Samfundslitteratur.