IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger for at deltage i kurset, men det forventes, at deltagerne besidder generel færdighed i brug af IT. 
Læringsmål:Kursets har to indlæringsmål:

  1. De studerende skal opnå et overblik over, og et praktisk kendskab til bruger-orienteret design af interaktive produkter herunder designprocessen og udvalgte metoder indenfor interaktionsdesign.
  2. De studerende skal opnå et kendskab til teoretiske problemstillinger relateret til design af interaktive produkter.
 
Fagligt indhold:Kurset handler først og fremmest om design som en proces, der løber fra ide eller problemstilling til et færdigt koncept og prototype.
Under kurset arbejdes der med metoder, der understøtter de forskellige sider af design af interaktion: Ideudvikling, dataindsamling, organisering af data, konceptudvikling/skitsearbejde samt udvikling og anvendelse af mock-ups / prototyper.
Parallelt med arbejdet med metoder introduceres teoretiske problemstillinger i design i form af artikler der belyser centrale problemstillinger indenfor design af interaktive produkter. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger samt øvelser og et mindre designprojekt i grupper med vejledning. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig, individuel eksamen uden forberedelsestid med udgangspunkt kursets litteratur. Egne produktioner og erfaringer skal inddrages som eksempler til perspektivering af de valgte problemstillinger.

Ved eksamen skal den studerende redegøre for sammenhænge mellem pensum og den designarbejde, der er gennemført i løbet af kurset.
Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes til eksamen.

Eksamen har en varighed af ca. 30 min. ekskl. votering og feedback. Bedømmelse efter 13 skalaen. Ekstern censur  

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium til kurset kan købes på IT-C