IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videnskabsteori  
Kursusnavn (engelsk):Philosophy of Science 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Optagelse på bacheloruddannelsen i Digitale Medier og Design. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Redegøre for væsentlige videnskabsteoretiske positioner og hvordan centrale elementer i DMD-uddannelsen relaterer sig til disse.
• Redegøre for og kritisk vurdere relevante filosofiske perpektiver på teknologi.
• Anvende relevante begreber fra pensum til en udvalgt problemstilling og fremstille disse teorier og perspektiver præcist.
• Identificere centrale videnskabsteoretiske positioner og udvalgte teknologifilosofiske positioner 
Fagligt indhold:Kurset introducerer klassiske videnskabsteoretiske positioner og diskussioner i relation til filosofihistorien. De videnskabsteoretiske positioner og filosofiske perspektiver som DMD-uddannelsens faglighed vokser ud af vil blive tildelt særlig opmærksomhed. Derudover vil udvalgte teoretiske perspektiver på teknologi gennemgået.
Kurset består af tre hovedblokke:
1. Klassisk videnskabsteori
2. DMD-uddannelsens videnskabsteoretisk ophav
3. Perspektiver på teknologi
Den første blok introducerer videnskabsteori som filosofisk disciplin og gennemgår udvalgte centrale videnskabsteoretiske positioner og begreber og disses plads i filosofihistorien.
I den anden blok vil fokus være på DMD-uddannelsens videnskabsteoretiske ophav. I forbindelse med den del af DMD der handler om interaktionsdesign vil bla. blive lagt vægt fænomenologi, hermeneutik og sprogspilsteori. I forbindelse med medie- og kommunikation aspektet af DMD vil der bla. blive fokuseret på kritisk teori, semiotik, socialkonstruktivisme og poststrukturalisme.
En række udvalgte perspektiver på teknologi vil i den tredje blok blive præsenteret og diskuteret i relation til DMD-uddannelsen. Bla. andet vil feminisme, aktør-netværksteori og metaforteori være en del af denne blok. Gennem den tredje blok fokuseres der metodisk på at fremlægge og diskutere vigtige perspektiver på samspillet mellem teknologi og omgivelser, samt at identificere og præcisere centrale problemstillinger i relation til teknologi og teknologiudvikling. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

12 forelæsningsgange + 12 øvelsesgange (+ vejledning)
Kurset forløber som forelæsninger som efterfølges af øvelseslektioner.

Øvelseslektionerne efter forelæsninger vil blive benyttet til, at de studerende arbejder med deres selvvalgte emne, som de endvidere skal holde et oplæg om i løbet af semesteret. Endelig vil der i øvelserne blive arbejdet videre med teorier og perspektiver fra forelæsningerne.

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på sjette semester på bacheloruddannelsen i digitale medier. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Omfanget af det skriftlige arbejde er 6-8 sider pr. studerende.  

Litteratur udover forskningsartikler: 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU Aud 3
Tirsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU Aud 3

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Mellem 09-15 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)