IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videnskabelige metoder og IT-forståelse samt tværfaglig semesterworkshop 
Kursusnavn (engelsk):Scientific Methods and IT Understanding 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:170 
Maks. antal deltagere:160 
Formelle forudsætninger:NB: Dette kursus er kun for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• diskutere anvendelse og betydning af begreber, metoder, redskaber og programmer indenfor IT som det anvendes på uddannelsen Digital design og kommunikation.
• omsætte teoretisk, analytisk og metodisk viden i praksis i form af et projekt, der repræsenterer de faglige områder på første semester af uddannelsen Digital design og kommunikation. 
Fagligt indhold:Fokus for dette undervisningsforløb er at give studerende, der starter på Digital design og kommunikation (DDK) et fælles udgangspunkt for forståelse af uddannelsens faglige grundlag, terminologi, videnskabelige traditioner og forståelse af informationsteknologi. DDK studerende kommer fra mere end 30 forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og samarbejdet mellem forskellige fagligheder er en styrke gennem hele uddannelsen. Samtidig er det vigtigt at kunne fokusere på DDKs faglighed og at have en fælles forståelse for denne udover den faglige diversitet. Derfor indgår dette forløb, der er obligatorisk for alle DDK studerende på første semester uanset baggrund, i uddannelsen. Forløbet består indledningsvis af en forelæsningsrække, der skal give de studerende et teoretisk, analytisk og praktisk udgangspunkt for studierne på DDK. Forløbet afsluttes med en semesterworkshop, hvor viden fra første semester samt øvrige faglige baggrund, kan afprøves i praksis. 
Læringsaktiviteter:

Kurset består af tre elementer: En forelæsningsrække, hvor lektionerne afholdes to gange ugentligt de første fire uger i semestret, samt en afsluttende semesterworkshop, der ligger i eksamensperioden. Forelæsningsrækkerne afholdes af den kursusansvarlige samt en række ITU-undervisere.
Hver undervisningsgang består af 2 x 45 minutter, der tæller som to enheder, og der er ikke øvelsestimer i forbindelse med forløbet.
Semesterworkshoppen forløber over fire dage, hvor de studerende i grupper, der nedsættes af underviserne skal løse følgende: Identifikation af et relevant, digitalt medie- og kommunikationsproblem, identifikation af en designorienteret løsning, udarbejdelse af en teknisk løsning, samt præsentation af løsningen for holdet og underviserne. Underviserne udleverer ved workshoppens start en beskrivelse af, hvad der kræves indenfor de tre nævnte områder: Problem, design, praktisk løsning samt præsentation, for at få godkendt projektet. 

Obligatoriske aktivititer:Der er i alt 16 lektioner, fordelt på 8 dage med to lektioner á 45 minutter per dag. 2 af disse lektioner omfattes ikke af mødepligt. Der er mødepligt til de resterende 14 lektioner. Det vil fremgå af lektionsplanen, der fremlægges ved første lektion, hvornår de forskellige lektioner finder sted. Hver lektion på 45 minutter udgør en enhed ift mødepligt.
Obligatoriske aktiviteter udgøres af fremmøde til mindst 10 af de obligatoriske forelæsninger i forelæsningsrækken i august og september.

Under 40% deltagelse i introforløbet = man må tage hele forløbet om til næste år.
Hvis man har mellem 40 og 70% fremmøde til introduktionsforelæsningerne bliver man bedt om at aflevere en rapport om en opgivet tekst for hver lektion, man burde have været der. Efter godkendelse bliver man indstillet til semesterworkshop.


Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:X: Eksperimentel eksamensform., (pass/fail, internal exam)

Eksamen har to dele: tilstedeværelse på intro-forløb samt tilstedeværelse på semesterworkshop, samt aktiv deltagelse i og godkendelse af gruppeprojekt på semesterworkshoppens sidste dag.

For at bestå Tværfaglig semesterworkshop kræves et samlet fremmøde på mindst 75 %, deltagelse hele dag fire på semesterworkshoppen samt aktiv deltagelse i gruppens præsentation af den udarbejdede løsning.

Re-eksamensform:
Hvis man ikke er tilstede og/eller ikke har deltaget aktivt i præsentation af gruppeprojekt på semesterworkshoppen og/eller gruppeprojektet ikke bliver godkendt, skal man udarbejde et nyt projekt og præsentere det for Gitte og en af de andre undervisere. De, der skal til re-eksamen pga manglende deltagelse bliver sat sammen i grupper. Grupper, hvis projekter ikke bliver godkendt, fortsætter samarbejdet. Projektet præsenteres for Gitte og endnu en underviser fra forløbet.  

Litteratur udover forskningsartikler: