IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-strategi 
Kursusnavn (engelsk):IT Strategy 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Du skal have kendskab til:

 • Faget: "Forretning og ledelse" eller

 • Kendskab til forretningsstrategi og grundlæggende forretningsstrategiske modeller, som Porters 5 forces, PESTLE, interessentanalyser, generiske konkurrencestrategier, SWOT, m.fl. Disse modeller vil ikke blive gennemgået på kurset, men kompendiet indeholder en teoretisk gennemgang af modellerne.

  Da kurset er netbaseret, er det en forudsætning, at du bliver medlem af en gruppe, deltager aktivt i gruppearbejdet og afleveringsopgaverne. 
 • Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

  1. koble forretningsstrategi med it-strategi samt udlede de strategiske it-projekter, som skaber størst mulig forretningsmæssig og økonomisk værdi,

  2. identificere forretningsdrevne og teknologidrevne procesforandringer samt kunne udlede strategiske it-projekter med udgangspunkt i virksomhedens organisation, processer, værdikæde og kernekompetencer,

  3. vurdere nye teknologier og devices, som er på markedet i dag og inddrage disse i it-strategiarbejdet,

  4. analysere og vurdere virksomhedens nuværende it-organisation, platform, applikationsportefølje, applikationsarkitektur og teknisk infrastruktur, herunder udarbejde gap-analyser samt vurdere fordele og ulemper ved forskellige arkitekturstrategier,

  5. udlede virksomhedens strategiske it-projekter samt gennemføre økonomiske analyser af it-investeringer, herunder beregne ROI og kapitalværdi,

  6. udarbejde selve it-strategien samt

  7. kunne vurdere hvilke kompetencer, som skal være til stede for at kunne implementere it-strategien.  
  Fagligt indhold:Globaliseringen, den hastige teknologiske udvikling samt det faktum, at it bliver mere og mere afgørende for virksomheders konkurrenceevne betyder, at de it-strategiske valg bliver en vigtigere del af topledelsernes arbejde i fremtiden.

  Der eksisterer meget litteratur om it-strategi, men ofte ikke en konkretisering af, hvad it-strategien skal indeholde eller, hvordan den skal struktureres. Derfor ender mange it-strategier i skrivebordsskuffen. Dette kursus giver konkrete indholdsmæssige og strukturelle anvisninger til, hvordan it-strategien succesfuldt kan udformes og implementeres. Kurset vil sætte dig i stand til at kunne udarbejde en konkret it-strategiplan og "klæde dig på" til at kunne fungere som sparringspartner for topledelsen omkring it-strategiske beslutninger, applikationsarkitektur-strategivalg, tilhørende infrastruktur, prioritering af forretningskritiske it-projekter og vurdering af it-kompetencer til brug for succesfuld implementering.

  Opbygning af kursets 4 undervisningsgange:

  1. seminar
  Fagets opbygning. Formål med it-strategiarbejde. Kobling mellem forretningsstrategi og it-strategi. Udledning af strategiske it-projekter med udgangspunkt i virksomhedens strategi og ”forretningen”.

  2. seminar
  Udledning af strategiske it-projekter med udgangspunkt i virksomhedens processer, værdikædeoptimering og kernekompetencer (digitalisering, automatisering og effektivisering af arbejdsgange).
  Nye teknologier og mobile devices på markedet og deres impact på it-strategien. Udledning af strategiske it-projekter fra forretningen og nye teknologier. Kortlægning af den nuværende it-organisation, analyse og evaluering af nuværende applikationsportefølje, arkitektur, infrastruktur og kompetencer.

  3. seminar
  Kortlægning af virksomhedens fremtidige applikationsportefølje, arkitektur og infrastruktur. Gennemgang og valg af forskellige applikations-arkitektur-strategier og tilhørende infrastruktur.
  Gap-analyse mellem nuværende og fremtidig applikationsportefølje, arkitektur og infrastruktur. Økonomisk analyse af it-projekter, herunder udarbejdelse af cash-flow-analyser, beregning af kapitalværdier, ROI m.v. Gruppering og rangordning af it-projekter ud fra økonomiske og forretningsmæssige vurderinger.

  4. seminar
  Udarbejdelse af endelig it-strategi. Vurdering af nuværende og fremtidige it-kompetencer til sikring af succesfuld implementering af it-strategien. Koncern-it-strategier i store koncerner (hvis det kan nås). Gennemgang af sidste års eksamensopgave.

  Faget er i høj grad anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i cases fra erhvervslivet. Afleveringsopgaverne sikrer, at du får gennemarbejdet en komplet it-strategi for en konkret virksomhed - enten den virksomhed, du selv er ansat i eller en casevirksomhed i praksis. Kurset behandler it-strategi både i private og offentlige virksomheder.
  -----
  Information om studiestruktur
  Dette kursus er ikke længere et obligatorisk, men valgfrit fag på masteruddannelsen i Softwarekonstruktion.

  Se studieforløbet for masteruddannelserne beskrevet her:
  Master i it
   
  Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

  Kurset gennemføres som en kombination af fremmøde og netbaseret undervisning. Der vil være 4 fremmødegange samt dialog og diskussion via Luvit. De 4 seminarer afholdes på IT-Universitetet på kl. 17.00-21.00, den 30/8-2010, 13/9-2010, 4/10-2010 og den 8/11-2010.
  I kurset anvendes Luvit Learning Portal.
  Se instruktionsvideoer til Luvit her.
   

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

   

  Litteratur udover forskningsartikler:Litteratur består af udvalgte artikler opdelt efter de enkelte emner og samlet i et kompendium. Kompendiet kan købes ved kursets start.
  Desuden består litteraturen af det netbaserede kursusmateriale, cases samt tidligere udarbejdede it-strategiske projektopgaver. 
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 4A14
  Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A14

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2011-01-06 09.00-13.00 Skriftlig eksamen ITU 4A54, 4A56 og 4A58
  2011-03-29 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Skriftlig eksamen ITU Eksamensform kan blive ændret / Examination form may be altered
  2011-03-29 Re-eksamen Skriftlig eksamen ITU 4A30 - MUNDTLIG EKSAMEN