IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital kultur og medier 
Kursusnavn (engelsk):Digital Culture and Media 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:50 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Dette kursus forudsætter deltagelse i faget "Medie- og Kommunikationsteori" eller tilsvarende fag. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• beskrive forskellige forståelser af kulturbegrebet
• beskrive forskellige tilgange til studiet af kultur i en digital kontekst
• identificere og anvende metoder til studiet af digital kultur og mediebrug
• beskrive og anvende teorier af relevans for forståelsen af digitale kulturer
• analysere kulturelle praksisser i forbindelse med en konkret undersøgelse af en selvstændigt udvalgt case eller digitalt fænomen, der relaterer sig til digital kultur og mediebrug
• fremlægge og diskutere undersøgelsens resultater med udgangspunkt i den valgte teori, metode og egne empiriske observationer 
Fagligt indhold:Kursets formål er at give de studerende en grundlæggende forståelse for digital kultur og kulturelle praksisser. Hermed lægges op til at se digital kultur og dets udtryksformer gennem digitale medieplatforme som et spændingsfelt, der både begrænser og beriger menneskers udfoldelse.

Kultur kan forstås og analyseres på flere måder, og ses dermed ikke som noget fastlåst, men derimod som noget, der løbende udvikles blandt andet i mødet med nye medieformater. Kurset inkluderer derfor en introduktion til forskellige opfattelser af begrebet kultur og til hvad det vil sige at analysere kultur. Herudover vil der også blive introduceret til grundlæggende teori om forholdet mellem socialitet og kultur, identitet og selvfremstilling, samt andre relevante nyere teoretiske perspektiver som f.eks. "connectivity" og viralitet. I kursets sidste del vil der indgå introduktion til forskellige konkrete internetbaserede kulturer, som for eksempel spilfællesskaber, Facebook grupper med videre. Endeligt vil vi løbende diskutere nogle af de grundlæggende problemstillinger og udfordringer ved at studere digital kultur i praksis. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Der vil i forelæsningerne indgå læringsaktiviteter i form af små øvelser, der inddrager de studerende aktivt.

Sideløbende med forelæsningerne skal I på gruppebasis vælge et aktuelt kulturelt fænomen eller praksis, som I skal lave en empirisk undersøgelse af. Undersøgelsen skal foregå primært online. Udvælgelsen skal ske ud fra en forudgående afgrænsning af et problemområde og et relevant fokus. I udarbejder i forbindelse med øvelserne et design for studiet af jeres case og skal på baggrund af den gennemgåede litteratur anvende en eller flere udvalgte metoder til undersøgelse og analyse af jeres case, med særlig vægt på opøvelse af kompetence i kvalitativ og kvantitativ indholdskodning.

Casen og undersøgelsesdesignet skal beskrives i de obligatoriske afleveringer, der placeres i løbet af kurset. 

Obligatoriske aktivititer:Der vil være 3 obligatoriske afleveringer på kurset. Beståelse af disse afleveringer er krævet for at man kan gå til eksamen på kurset og aflevere den afsluttende individuelle kursusopgave.

De tre obligatoriske opgaver vil bestå af 2 opgaver, der fylder ca. 1 side, og 1 opgave, der fylder ca. 2 sider. De vil alle relatere sig til den case, I arbejder med (se læringsaktiviteter).

Herudover er deltagelse i kursets seminardag, hvor man fremlægger de foreløbige resutlater af ens egen undersøgelser, også obligatorisk.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamensopgaven er en individuel skriftlig opgave på 8-10 sider (max. 4500 ord).  

Litteratur udover forskningsartikler:Der anvendes ikke nogen specifik grundbog til dette kursus, men der anvendes derimod et kompendium (se ovenfor). Ved kursets begyndelse vil eventuelle supplerende bøger blive anbefalet, ligesom andet materiale i form af kronikker, artikler i pressen med videre kan indgå som del af den forventede læsning til den enkelte forelæsning.