IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T1 Introduktion til programmering og distribuerede systemer 
Kursusnavn (engelsk):T1 Introduction to programming and distributed systems 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle krav om forudsætninger for at deltage på kurset. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• redegøre for den proces, der fører fra idé til produkt.
• redegøre for og konstruere udvalgte delprodukter, der fremstilles i et objektorienteret systemudviklingsforløb.
• redegøre for grundlæggende begreber inden for objektorienteret programmering.
• anvende et objektorienteret programmeringssprog til at konstruere mindre applikationer.
• redegøre for brugen af klassebiblioteker.
• analysere en datamængde og konstruere en relationel databasemodel.
• redegøre for lagdelte og virtuelle maskiner. 
Fagligt indhold:Kursets formål er at give de studerende en forståelse for og kendskab til de aktiviteter, der udføres fra en idé til et IT-system opstår, til det færdige system er implementeret.

Kurset giver en basisviden om emner, der er relevante i forbindelse med udvikling af IT-systemer med speciel vægt på objektorienterede programmeringsprincipper. Udgangspunktet er en tværfaglig tilgang til IT, der understøttes af en praksisorienteret undervisningsform, der indebærer, at teoretiske emner og teknologiske begreber løbende bliver holdt op imod konkrete og praktiske eksempler, som den studerende selv arbejder med. Følgende emner behandles:

• Projektstyring: Den proces, der fører fra idé til fremstillingen af et endeligt produkt, samt udvalgte procesmodeller.
• Metoder (ObjektOrienteret Analyse og Design): Sammenhængen mellem produkter, der fremstilles i et systemudviklingsforløb, og programmeringsklasser.
• Introduktion til objektorienteret programmering (C#): Centrale begreber og principper indenfor objektorienteret programmering - herunder datatyper, kontrolstrukturer, klasser, objekter og arv – samt anvendelse af disse til konstruktion af simple programmer.
• Klassebiblioteker: Brugen af programbiblioteker og deres rolle inden for genbrug og abstraktion.
• Databasedesign: Databasemodellering (Entitets-Relations Diagrammer og forespørgsler) samt konstruktion af databaser på 3. normalform.
• Maskinarkitektur: Hvordan programkonstruktioner i et anvendt programmeringssprog afvikles gennem et hierarki af virtuelle maskiner samt forskellige programmeltyper. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Kurset består af 12 forelæsnings- og øvelsesgange. Der veksles mellem teorigennemgang, praktiske øvelser med og uden brug af PC. Nødvendigt software er Visual Studio.NET, og der udarbejdes programmer i C#.

De præsenterede teorier og metoder skal afprøves i praksis. Derfor stilles der i løbet af semestret mindre opgaver, hvor eksempler på de studerendes opgaveløsninger diskuteres i plenum.

De studerende arbejder endvidere i hele semestret med et mindre projekt. Kursets emner gennemgås i en rækkefølge, så deres relevans demonstreres (fra idé til produkt). Projektet tager udgangspunkt i en virksomheds behov for et mindre IT-system. Objektorienteret analyse og design præsenteres, og det demonstreres, hvordan en designmodel kan mappes over i et program. Endvidere evaluerer de studerende hinandens arbejde med miniprojektet ved reviews. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Individuel mundtlig eksamen. Der er i alt afsat 20 minutter pr. studerende. Der tages udgangspunkt i et obligatorisk miniprojekt, der udarbejdes i løbet af semestret, og der eksamineres i hele pensum. Miniprojektet udarbejdes typisk i grupper. Gruppens medlemmer er ansvarlige for hele rapportens indhold. Det skal dog fremgå, hvilke dele af rapporten de enkelte studerende har udarbejdet. Miniprojektrapporten skal afleveres i 3 eksemplarer til studieadministrationen. Afleveringsdato fremgår af studiekalenderen. Eksamensdato ses i kursusdatabasen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Learning C# 3.0
Jesse Liberty & Brian MacDonald
O’Reilly 2008, ISBN 9780596521066

Herudover henvises til web-sider og kompendium udleveres. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 3A12/14
Fredag 10.00-11.50 Øvelser ITU 3A12/14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-04-25 Senest kl. 15 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-11 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-12 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-13 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-14 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere