IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):E-government 
Kursusnavn (engelsk):E-government 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/MEGV-E2010/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Ingen særlige forudsætninger, men det vil være en fordel, hvis den studerende har et vist kendskab til den offentlige sektor - stat, kommune, sundhedssektor. 
Læringsmål: Efter kurset skal den studerende kunne:
- Forklare og definere formål og karakteristika ved eGovernment projekter også i relation til bureaukratier, hierarkier og netværker mellem organisationer
- Forklare og diskutere logiske og tekniske forudsætninger for etablering af eGovernment - herunder governance, identity management, service management, SOA, valg af standards.
- Vurdere modenheden i IT anvendelsen i en offentlig/halvoffentlig myndighed og diskutere valget af kriterier på baggrund af målingsmodeller opstillet af EU, af OECD og andre (f.eks. The Economist)
- Foretage sammenligninger mellem ambitionsniveau, forventede økonomiske og sociale resultater, generelle krav til infrastrukturen i forskellige eGovernment strategier og give eksempler på hvordan disse manifesterer sig i forskellige lande - med særlig vægt på Danmark men også EU, Australien, USA, Canada, UK.
- Opstille generelle Business cases og Cost/Benefit analyser for implementering af eGovernment projekter
- Diskutere og evaluere vanligt forekommende risici og risikostyring ved eGovernment projekter og referere til praktiske eksempler
- Diskutere og perspektivere over mulige udviklingstendenser for eGovernment ved inddragelse af web 2.0 teknologier, sociale netværker og cloud computing. 
Fagligt indhold:Kurset introducerer de studerende til de strategier og heraf følgende metodiske valg, der er afspejlet i nationale planer, EU planer og internationale anbefalinger.

Teoretisk vil vi tage udgangspunkt i organisationsteori og grundlæggende sociologiske teorier om offentlige organisationer og diskutere metoder til evaluering af modenhed så vel som af de anvendte værdimål og hyppigst anvendte metoder til opstilling af benefit/cost analyser/strategiske mål for implementering af eGovernment løsninger. Web 2.0 metodikker og teorier for sociale netværker vil blive inddraget som udgangspunkt for en diskussion af hvorledes denne type løsninger kan påvirke behovet for og det samfundsmæssige udbytte af eGovernment.
Metodisk vil fokus ligge på området eGovernment services, herunder eHealth, og et antal mulige cases vil blive fremlagt, som de studerende kan analysere med inddragelse af relevante værktøjer. Endvidere vil en særlig gruppe cases fokusere på projektgennemførelse af moderniseringsprojekter, herunder belysning af forskellige typer af Governance metoder og deres formodede effekt.
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Kursets forelæsninger vil i 1. halvdel have hovedvægten på at etablere et metode- og teorimæssigt overblik over emnet, og de tilknyttede øvelser vil hjælpe til en forståelse for, hvorledes disse metoder og teorier kan finde anvendelse i praksis.
I kursets 2. del vil vi forelæsningerne blive suppleret med enkelte gæsteforelæsere, der belyser de teoretiske og praktiske overvejelser, som gøres i forbindelse med valg af eGovernment strategier og ved igangsætning og styring af egentlige eGovernment projekter.
Øvelserne vil bl.a. indeholde rollebaserede diskussioner i plenum, hvor flere af deltagerne får til opgave i tænkte cases at argumentere udfra forskellige stake holder roller.
For at belyse mulige anvendelser af web 2.0 teknologier i Government, vil eleverne få mulighed for undervejs i forløbet at udvikle og demonstrere ideer til sociale netværkers anvendelse i eGovernment sammenhæng.
Kurset henvender sig primært til de studerende, der påtænker en karriere inden offentlig IT, enten som leverandør eller som brugerrepræsentant. Kurset vil sætte eleverne i stand til at deltage i diskusion om prioritering af projekter, valg af strategi for implementering og opstilling af egnet beslutningsgrundlag.
Den studerende kan med fordele kombinere dette fag med Enterprize Architecture fra eBuss 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Miniprojekt: Udarbejd forslag til implementering af et tænkt eGovernmentprojekt
- 10-15 mulige cases 1 elev 20 sider excl. bilag, 2 elever 40 sider excl. bilag
Bedømmelsen foretages på grundlag af de studerendes evne til at opfylde
målsætningen for kurset som anført.

Eksamenskarakteren er en sammenvejning af bedømmelse af mundtlig
præstation og det skriftlige miniprojekt

Indstilling til eksamen forudsætter:
– Godkendt valg af miniprojekt efter max 12 forelæsning.
– Deltagelse i minimum 6 ud af de 11 øvelser
 

Litteratur udover forskningsartikler:Vincent Homburg: Understanding e-government – ISBN 978-0-415-43094-4
Christopher C. Hood and Helen Z. Margetts: The tools of Government in the digital Age – ISBN 978-0-230-00144-2
Paul G Nixon m.fl.: Understanding E-Government in Europe – ISBN 978-0-415-46800-8
Paul Henman: Governing Electronically – ISBN 978-0-230-20588-8
Patrick Dunleavy m.fl.: Digital Era Governance – ISBN 978-0-19-954700-5
Jane E. Fountain: Building the virtual State – ISBN 0-8157-0077-6 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 3A14
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 3A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
2011-01-14 Forberedelseslokale Mundtlig eksamen ITU 3A01
2011-01-14 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A12