IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende webdesign (kl. 16.00-21.30) 
Kursusnavn (engelsk):Basic Web Design 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger, eller om viden og/eller kunnen indenfor HTML.Det forventes imidlertid, at man kan benytte en computer, herunder at man er generelt fortrolig med en computers filhåndtering. Det anbefales at følge ITU\'s korte introduktion for nye studerende ved semesterstart 
Læringsmål:Kursets målsætning er, at deltagerne bliver i stand til selvstændigt at udvikle og implementere webløsninger på kommunikationsopgaver og at arbejde strategisk og kreativt med kommunikation og Internettets materiale på baggrund af en praktisk beherskelse af værktøjer til fremstilling af websites. 
Fagligt indhold:Kurset giver en indføring i Internettets materiale og Internettet som medie for tekstlig og visuel kommunikation og sætter deltagerne i stand til at fremstille enkle, statiske websites ved brug af programmerne Dreamweaver og Photoshop/ImageReady. Der gives en indføring i HTML og CSS og en kort introduktion til JavaScript. Ved forelæsningerne gives en introduktion til emner som mediets historie og væsen, tekstformidling, elementære digitale designprincipper, informationsarkitektur og brugervenlighed. Ved vurderingen af den afsluttende opgave lægges vægt på teknisk løsning, funktionalitet, indhold, design og forståelse af mediet og teoretisk-praktisk refleksion i rapporten. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres kl. 16.00 - 22.00 på den nedenfor angivne kursusdag. Kl. 19.00 - 22.00 gennemføres der øvelser mm. Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning mm 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Der afleveres i løbet af kursussemesteret fem obligatoriske opgaver. Opgaverne kan løses af de studerende enkeltvis eller i grupper af max. tre. Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen er, at alle opgaverne er godkendt af underviseren. Eksamensopgaven består af en webproduktion og dokumentation heraf i form af en skriftlig rapport (vejl. omfang 10 sider). Rapporten skal indeholde arbejdsfordeling og teoretiske, strukturelle overvejelser i forbindelse med produktionen.Eksamensopgaven kan løses individuelt og i grupper.Ved gruppeeksamen øges sidetallet i rapporten med 5 sider per person udover 1.Opgaven vurderes efter 13-skalaen med ekstern censur.


Afleveringsfrist for eksamensopgaven er 21. november senest kl. 12.00 på Eksamenskontoret.  

Litteratur udover forskningsartikler:Link til kursets hjemmeside: http://www.it-c.dk/courses/W1/F2003