IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-sociologi 
Kursusnavn (engelsk):IT Sociology 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Generelle akademiske færdigheder svarende til 3-4 års
universitetsuddannelse, herunder øvelse i at læse
engelsk på akademisk niveau. Det er ønskeligt at du har praktisk designerfaring
svarende til Web 1 samt praktisk og teoretisk kendskab til IT som medie og/eller kendskab til empiriske undersøgelser i.f.m. IT. 
Læringsmål:Kurset:

 • sætter den studerende i stand til at genkende og anvende centrale sociologiske teorier i analysen af forskellige aspekter af informationsteknologi

 • præsenterer den studerende for en række centrale sociologiske emner og problemstillinger af informationsteknologisk relevans: Informationssamfundet, Internet i et offentlighedsperspektiv; ITs påvirkning af social adfærd; Sprog, kommunikation og social interaktion i digitale medier; Identitet og socialt liv i cyberspace; Brugerne: målgrupper og segmenter.

 
Fagligt indhold:Det overvejende teoretiske kursus omhandler en række centrale sociologiske problemstillinger af relevans for IT-studier.

Formålet er at gøre den studerende opmærksom på problemstillinger af relevans for udvikling og evaluering af IT-produkter og services, og samtidig at præsentere den studerende for teorier og analytiske værktøjer til løsning af disse problemstillinger.

Tilgangen til kurset er fænomenologisk, og fokuserer på IT-medier i en social kontekst. Der er tre overordnede temaer i kurset:

 • IT i et samfundsmæssigt perspektiv: kendetegn og visioner for informationssamfundet. Særlige aspekter er her mediekonvergensen samt internettet i et offentlighedsperspektiv, med de konsekvenser det kan få for vore eksisterende medieinstitutioner.

 • IT og sociale fællesskaber. ITs rolle for identitetsdannelsen og dannelsen af nye sociale fællesskaber - virtuelle fællesskaber. De gennemgående perspektiver vil her være medium theory og medieetnografi.

  Fokus er på hvordan nye medier på sigt ændrer vor sociale adfærd og omverdensforståelse samt hvordan forskellige grupper benytter IT-medier i konstruktionen af en fælles identitet.

  Et andet perspektiv under dette tema er IT-mediernes sociale brug og betydning i hverdagen.
 • IT som sprog

  Her beskæftiger vi os med kommunikation og ineraktionsformer i forskellige IT-medier som f.eks. virtuelle verdener, e-mail, chat, SMS og mobiltelefoni.
  Målet er blandt andet at arbejde med at opstille typologier over brugerne/deltagerne, samt problematisere hvordan typologierne medvirker til at konstruerer et særligt billede af både mediebrug og mediebruger.

 •  
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, fremlæggelser, øvelser samt udarbejdelse af en synopsis. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med synopsis.
Eksamen kan gennemføres i grupper eller individuelt. Bedømmelsen er altid individuel.De sidste to uger af kurset udarbejdes en mindre skriftlig synopsis om et selvvalgt emne, der skal godkendes af den kursusansvarlige.
Synopsen danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen, der har ekstern censur og individuel bedømmelse efter 13-skalaen.Emnet kan koncentrere sig om et udvalgt
emne inden for pensum.
Der opgives mindst 500 siders litteratur.Eksamen er uden forberedelsestid.
Den/de studerende kommer med et kort indledene oplæg, hvorefter eksamen former sig som en diskussion mellem studerende, eksaminator og censor.
Emne og form for disse oplæg er fri, og skal ikke godkendes på forhånd.Eksamen varer ca. 30 min. inklusiv votering ved individuel eksamen.
Gruppeeksamen varer 40 min. ved 2 personer, 50 min. ved tre og 60 min. ved 4 personer inklusiv votering.Hjælpemidler er tilladte. Der må dog ikke kommunikeres med udenforstående under eksamen.For at kunne gå til eksamen skal synopsen afleveres inden deadline fredag den 2. maj 2003 kl.
12 på Eksamenskontoret. 
Litteratur udover forskningsartikler:Lars Qvortrup:2000 (1998), Det hyperkomplekse samfund. Gyldendal.
Samt et kompendium, der udarbejdes til kurset.