IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Målgruppeanalyse 
Kursusnavn (engelsk):Target Group Analysis 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, interaktionsdesign og multimedier (inm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://maalgruppe.wordpress.com/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Erfaring med anvendelse af it på brugerniveau.
 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- lave en indledende målgruppesegmentering, og hertil indsamle uddybende baggrundsviden om målgruppen.

- planlægge og udføre målgruppeanalyser med udgangspunkt i en modtagerorienteret tilgang, der vægter at undersøge målgruppens forudsætninger, behov og relevansopfattese og evt. barrierer i forhold til kommunikationen.

- udvælge, kombinere og anvende relevante teorier og metoder til
målgruppeanalyse, der er i sammenhæng med problemstillingen.

- præsentere, argumentere og begrunde brugen af teorier og metoder til målgruppeanalyse, herunder valg og fravalg, samt reflektere over styrker og svagheder ved egen praksis.

- foretage målgruppeanalyse i praksis, herunder analyse af empiri, samt sammenfatte og præsentere sine resultater skriftligt i en målgruppeanalyserapport.

 
Fagligt indhold:Kurset ruster dig til at planlægge og udføre mindre målgruppeanalyser, med fokus på målgruppens behov i kommunikationssituationen.
En væsentlig del af kurset består i at lave en målgruppeanalyse i praksis, hvor du i en gruppe skal planlægge og udføre en undersøgelse af målgruppen.
I projektet kan du enten lave en målgruppeanalyse inden udvikling af et it-produkt, eller i samspil med konceptudvikling, afprøvning eller evaluering af et it-produkt.

Kurset giver overordnet indsigt i:

- Forløbet af en målgruppeanalyse
- Væsentlige overvejelser ved målgruppeanalyse af teoretisk og metodisk karakter
- Praktisk erfaring med målgruppeanalyse udfra småøvelser samt deltagelse i miniprojekt
- Desuden lærer du på kurset en række metoder og teknikker, der også kan bruges i andre fag eller på arbejdspladsen

Følgende områder vil blive belyst under kurset:

- Målgruppesegmentering
- Målgruppeafgrænsning
- Målgruppeopfattelse
- Forforståelse
- Relevansbegrebet
- Kommunikationsprocessen
- Diffusion af innovationer
- Handlingens parametre
- Kvalitative og kvantitative metoder i forbindelse med målgruppeanalyse
- Online metoder
- Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed
- Eksempler på konkrete gennemførte målgruppeanalyser.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Kurset består af 14 kursusgange, der er disponeret sådan, at forelæsningerne veksler med små øvelser. Og tiden i øvelsesgangene bliver brugt på projektet - primært til vejledning, men også til gruppedannelse og udførelse af projektet.
Op til hver kursusgang skal der laves skriftlige oplæg, der til slut kommer til at indgå som en del af projektet. Derfor skal den studerende være forberedt på, at der skal afsættes tid til udformningen af de skriftlige oplæg til hver uge.

På kurset indgår oplæg, diskussion, øvelser samt et afsluttende projekt (i grupper) på højest 35 sider eksklusiv bilag.
------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.

-------------------------

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår IKKE LÆNGERE som en del af DDK-specialiseringen Bruger-centreret design. Det er et valgfrit kursus.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Viktor Chr. Rasmussen og Louise Harder Fischer(2008), Målgruppeanalyse – kend din målgruppe, Nyt Teknisk Forlag

Bente Halkier, ”Fokusgrupper”, Samfundslitteratur(2008)

Kompendium til kurset.

 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 3A14
Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU 3A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-17 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A08
2011-01-18 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A08
2011-01-19 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A08