IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Strategisk kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Strategic Communication 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Dette kursus forudsætter generel kendskab til kommunikationsteori som præsenteret på eksempelvis de obligatoriske moduler for Digital Design og Kommunikation (DDK): Digitale medier og kommunikation eller Design til digitale kommunikationsplatforme.

-----
Information om studiestruktur:
Dette kursus er en del af de obligatoriske moduler på kandidatuddannelsen i Digital Design og Kommunikation (DDK).

I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1) redegøre selvstændigt og reflekteret for teorier om strategisk kommunikation og dens virkemidler i en digital kontekst,
2) anvende disse teorier i en analyse af en kommunikativ problemstilling eller case,
3) tilrettelægge og gennemføre et kommunikationsprojekt i praksis (men i lille skala) med udgangspunkt i de redskaber og teorier, der er præsenteret på kurset, og
x) demonstrere kendskab til akademisk praksis ved at overholde genrens konventioner i den afleverede eksamensopgave. 
Fagligt indhold:Dette kursus dækker en bred vifte af emner inden for strategisk kommunikation, og det med særligt fokus på dens udfoldelse i digitale sammenhænge.

Kurset retter sig mod de særlige vilkår for strategisk kommunikation, som de digitale medier repræsenterer, og fokus er både teoretisk og praktisk. Formålet med kurset er dels at sætte den studerende i stand til at analysere og i nogen udstrækning planlægge målrettet strategisk kommunikation i en digital sammenhæng, dels at give et indblik i nogle af de særlige problemstillinger og muligheder, der knytter sig til netop denne type kommunikation.

Eksempler på potentielle emner: Kampagner, tværmediel kommunikation, sociale medier i et strategisk perspektiv, politisk kommunikation, målgrupper, troværdighed og autenticitet, viral kommunikation og formidlingsetik. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Dette kursus er organiseret som en blanding af forelæsninger og et "avanceret seminar" hvor de studerende er kraftigt medansvarlige for udbyttet. Kurset bygger på aktiv deltagelse, såvel i løbende diskussioner som i studenteroplæg i øvelsestimerne. Teksterne gennemgås ikke altid direkte, så det forventes, at de studerende læser teksterne til hver forelæsningsgang. Endelig indebærer kurset, at deltagerne er beredte på at få og give konstruktiv kritik af hinandens arbejde. 

Obligatoriske aktivititer:Activities
I løbet af kurset skal de studerende (i grupper) levere et minikommunikationsprojekt og præsentere en problemstilling for eksamensopgaven samt i den forbindelse deltage aktivt i opgavefremlæggelsesseminar for at kunne gå til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter (datoer annonceres på kursusbloggen/-hjemmesiden eller LearnIT):
Minikommunikationsopgave
Deltagelse i opgavefremlæggelsesseminar

Feedback

What if the student fails to pass a mandatory activity:

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamen er rent skriftlig. Den studerende skal producere et akademisk paper på 8-11 normalsider (á 2.400 anslag), som præsenterer en teoretisk funderet og selvstændig empirisk undersøgelse indenfor et eller flere af kursets emner.  

Litteratur udover forskningsartikler:Den primære litteratur på kursus vil være
• det til kurset producerede kursuskompendium, der vil kunne købes i bogladen forud for kurset, og
• bogen Strategizing Communication af Ib T. Gulbrandsen & Sine N. Just (Samfundslitteratur, 2016).