IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Social Media Usage 
Kursusnavn (engelsk):Social Media Usage 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:12,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er 2. del af specialiseringen i 'Social Media Culture'.

Det er en forudsætning for plads på kurset, at man har fulgt 1. del af specialiseringen, kurset 'Cultures and Networks' eller tilsvarende kursus på anden institution. 
Læringsmål:Efter kurset er gennemført, skal den studerende kunne følgende:
• selvstændigt udvælge en eller flere cases, der kan illustrere de perspektiver på brug og brugere, kurset har introduceret
• opstille hypoteser for, hvorfor sociale medie brugspraksisser ser ud, som de gør
• analysere den valgte case(s) med udgangspunkt i relevante teorier og metoder
• syntetisere og diskutere analysens fund med inddragelse af relevant teori hentet fra specialiseringens to kurser
• reflektere over, hvorvidt disse fund kan overføres til andre domæner 
Fagligt indhold:Dette kursus går, i forlængelse af første del af specialiseringen, i dybden med teoretiske perspektiver på, og konkrete metoder til social medie analyse, udvikling og management, med særlig fokus på social medie brug, sociale medie brugere og brugerfællesskaber. Der arbejdes med konkrete eksempler på og udfordringer i forhold til strategisk og aktivistisk anvendelse af sociale medier, brugeranalyse og adfærd, og vi ser på og diskuterer eksempler på både konstruktiv og destruktiv social brugeraktivitet.

Eksempler på emner, der vil blive gennemgået på kurset:
- hvad er motivationen for at bruge sociale medier? Er der platformsspecifikke forskelle?
- hvordan kan vi tale om hvad brugerne gør på sociale medier? (engagement, participation, ??)
- hvordan analyserer man netværksmedier og brugere, herunder netværksrelationer og visuelle sociale medier
- subversiv brugeradfærd, trolling og shitstorms: hvad ved vi? hvad gør vi?
- kulturinstitutioner, smag og social mediebrug
- den politiske bruger og de politiske institutioner
- bottom-up aktivisme: NGOs, sociale bevægelser og borgerengagement

Undervejs i kursus afholdes mindst een paneldebat med de studerende som deltagere, hvor aktuelle emner diskuteres ud fra et for eller imod-perspektiv. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Kurset består af en ugentlig dobbeltforelæsning på 2 x 2 timer med indlagte gruppeaktiviteter, in-class øvelser og diskussioner. Hertil kommer supplerende workshops, der introducerer konkrete værktøjer til social medieanalyse,

I det omfang, det er muligt, vil der også blive inddraget eksterne opdragsgivere, der præsenterer udfordringer fra arbejdet med sociale medier, som grupper på holdet skal komme med løsningsforslag til. 

Obligatoriske aktivititer:Kurset indeholder 4 obligatoriske aktiviteter. Disse aktiviteter skal bestås, før man kan aflevere den afsluttende eksamensopgave.

De fire obligatoriske aktiviteter består af følgende:
1) en social netværksanalyse, der afleveres i forlængelse af workshop i social netværksanalyse

2) en metode eller teoridiskussion, der relaterer sig til en tekst fra pensum, Denne præsentation skal enten være i form af en mundtlig fremlæggelse i undervisningen eller en aflevering i skriftligt eller visuelt format (aftales med underviser), og inkluderer at man selvstændigt skal finde og præsentere supplerende forskningslitteratur inden for området.

3) aktiv deltagelse i kursets minikonference, hvor man skal præsentere den endelige problemformulering for egen opgave, undersøgelsesdesign og foreløbige dataanalyse samt fungere som opponent på mindst én anden opgave.

4) deltagelse i paneldebat, herunder et "positionpaper" på ½-1 side, der beskriver den studerendes standpunkt i forhold til et af de valgte emner på debatdagen (fx. "privacy" eller "big data"). Dette positionpaper skal fremlægges mundtligt på selve debatdagen, og efterfølgende uploades til LearnIT.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Den afsluttende eksamensopgave består af en individuel skriftlig tekst på 15-20 sider, excl. litteraturliste og bilag.  

Litteratur udover forskningsartikler:Pensum til kurset vil herudover, hvor relevant, bestå af whitepapers fra analysebureauer o.lign, avisartikler, blogindlæg m.v.