IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):IT Project Management 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Grundlæggende programmering.
IT-platforme og IT-organisation (sideløbende) eller
tilsvarende viden.
Kendskab til systemudvikling er en betydelig fordel, men
ingen betingelse. 
Læringsmål:At give deltageren baggrund for i en senere jobfunktion
at høste de første praktiske erfaringer med
IT-projektledelse, enten som projektleder for mindre
IT-projekter, eller som projektlederassistent.


Kurset har introducerende karakter, dvs. at der lægges
vægt på at få belyst så mange aspekter af
projektledelsesarbejdet som muligt, fremfor at gå i
dybden med mange delemner. 
Fagligt indhold:Kurset fokuserer på IT-projekter, hvori udvikling af
IT-systemer (typisk adm. systemer og
informationssystemer) er et hovedelement. Særlige
forhold ifm. styringen af udviklingen af indlejrede
systemer, generelle værktøjer o.lign. inddrages ikke.


Kurset giver en forståelse for samspillet mellem de 4
væsentligste elementer i et IT-projekt:
<UL type=1>

 • Penge (hvor meget må det koste?)
 • Tid (hvornår skal det være færdigt?)
 • Viden (hvilken viden og kvalifikationer kan/skal hhv.
  modtagerorganisation og systemudviklerorganisation
  bidrage med, og hvilken viden skal disse tilføres i løbet
  af processen?)
 • Ønsket funktionalitet (bredt forstået, dvs. incl.
  arbejdsgange og opnåelse af forretningsmål)

  Kurset diskuterer, hvordan forskellige forudsætninger og
  valg hvad angår disse 4 parametre medfører forskellige
  risici for proces og resultat, afhængig af den konkrete
  kontekst.


  Kurset giver med baggrund i ovenstående en række
  praktiske metoder, værktøjer og anvisninger på, hvordan
  man styrer IT-projekter fra projektidé til evaluering af
  opnåelsen af de forventede forretningsmål.


  Efter kurset skal du ...
  <UL type=1>

 • kunne redegøre for, hvilke discipliner og aktiviteter,
  der indgår i ledelse af IT-projekter; samt i en konkret
  kontekst kunne foretage en analyse af, hvilke aktiviteter,
  der er kritiske i projektledelsen.
 • kunne beskrive hovedindholdet i følgende centrale
  styringsdiscipliner: kvalitetsstyring, risikostyring,
  fremdriftsstyring, vidensstyring, kontraktstyring,
  økonomistyring, krav- & ændringsstyring samt
  konfigurations- & versionsstyring.
 • kunne redegøre for hovedindholdet af følgende
  aktiviteter: kobling til forretningsstrategi,
  interessentanalyse, cost/benefit-analyse, estimering,
  udarbejdelse af projektplaner, projektorganisering,
  ledelse af projektteam, informationsstrategi,
  idriftsættelse, projektevaluering.
 • på et overordnet plan kunne redegøre for krav til
  modenheden af såvel udviklerorganisation som
  modtagerorganisation.

  På baggrund af ovennævnte skal du først og fremmest
  efter kurset være i stand til at anvende de lærte begreber
  indenfor de nævnte discipliner til at analysere
  problemstillingerne i konkrete IT-projekter; samt til at
  fungere som assisterende projektleder.

  I efteråret 2003 afvikles et forsøg med samkøring af projektledelsesfaget mellem DKM og SWU. Så snart evalueringen af forsøget er
  færdig vil kursusbasen for foråret 2004 blive opdateret. Så RET TIL ÆNDRINGER forbeholdes.

   
 • Læringsaktiviteter:

  Ugentlige lektioner samt udarbejdelse af synopsis (max.
  12 sider) om en case. 

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

  Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes ved
  eksamen. Eksamen har en varighed af ca. 30 minutter
  inkl. votering og feedback.

  Ved afslutningen af kurset afleveres en sammenfattende
  synopsis om et undersøgt konkret
  IT-projektledelsesforløb. Synopsen udarbejdes i
  grupper, som den enkelte gruppe hæfter fælles for.
  Afleveringsdato er senest fredag d. 21. nov. 2003 inden kl. 12.00 på Eksamenskontoret.
  Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den
  udarbejdede synopsis, men foregår individuelt. Der
  gives een samlet karakter til den enkelte studerende for
  synopsis og mundtlig eksamenspræstation.
  Ved evaluering af synopsis og mundtlig eksamen
  fokuseres på, om du som studerende er i stand til i
  konkret analyse at anvende begreber, teori mv. fra
  litteraturen; hvorimod der ikke lægges videre vægt på
  evnen til at reproducere eksamenspensum i sig selv.
  Eksamen finder sted januar 2004.  

  Litteratur udover forskningsartikler:Hughes & Cotterell: Software Project Management
  (McGrawHill).
  Poul Staal Vinje: Projektledelse af systemudvikling
  (Teknisk Forlag).
  Udleverede artikler og noter.