IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-ledelse og IT-organisationens rolle 
Kursusnavn (engelsk):IT Management and the Role of the IT Organisation 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Please note! Changes to all parts of this course description may happen until start of the semester (week 35).. 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:
• beskrive, analysere, diskutere og reflektere over andres og egen it-ledelsespraksis med udgangspunkt i kursets litteratur og teorier
• beskrive, analysere, diskutere og reflektere over egen eller andres it-organisation med udgangspunkt i kursets litteratur og bruge teori til at beskrive egen organisation og dennes kompetencer og udviklingspotentialer under hensyntagen til de omkringliggende organisatoriske forhold
• reflektere teoretisk over egen organisation og evaluere på egen ledelsespraksis og foreslå udviklingsmuligheder i relation hertil
• Vurdere teoretiske og praktiske it-ledelses og it-organisatoriske problemstillinger og kunne formidle og diskutere disse med både fagfæller og ikke-specialister.
• Beskrive og opstille nye løsningsmodller på it-ledelse og it-organisatoriske problemstillinger og formidle disse til både fagfæller og ikke-specialister. 
Fagligt indhold:For at bidrage aktivt til forretningsmæssig værdiskabelse vha. IT er det en forudsætning, at de der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar er bevidst om egen ledelse, herunder egne styrker og svagheder, samt har forståelse for de relevante kompetencer og mulige udviklingspotentialer it-organisationen har.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for ledelse generelt og it-ledelses praksis, udfordringer og roller specifikt. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for organisationer generelt og it-organisationens opgaver, kompetencer og transformation specifikt.
Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere såvel egen som andres it-ledelsespraksis samt analysere og evaluere it-organisationens kompetencer og udviklingspotentialer.

Ledelse vil være temaet på kursets første seminar, og organisation på det andet. De studerende arbejder igennem kurset aktivt med deres individuelle ledelsesprofiler. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppedialoger, vejledermøde, weekendseminarer og aflevering af opgaver.

Der er to weekend seminarer som varer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner.

Efter hvert endt seminar udarbejder de studerende individuelt en skriftlig besvarelse af en række af kursusansvarlige på forhånd formulerede spørgsmål.

Besvarelserne afleveres efterfølgende og danner sammen med en individuel refleksionsopgave over egen ledelsesmæssig læring gennem kurset udgangspunkt for eksamen.

Efter det andet seminar tilbydes de studerende et møde med linielederen. Mødet sætter fokus på den studerendes nuværende og fremtidige it-ledelsesudfordringer (med udgangspunkt i opgaven efter første seminar), udviklingsønsker og hvilke specifikke områder, som den studerende ønsker opkvalificering indenfor. Deruover gives feedback på skrivet. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

D22: Hand-in with following oral exam supplemented by the hand-in., (7-scale, external exam)
Synopsis på 4-5 sider om 1) Ændringer i egen organisation som følge af digitalisering 2) Behov for ændring i IT ledelsen og IT organisationen 3) Refleksion over 1 og 2 med udgangspunkt i fagets litteratur.  

Litteratur udover forskningsartikler:Grundbog: Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2014). Hvordan organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels Forlag. 3. udgave. Kan købes i Academic Books (KU Amager boghandlen eller online).
Dertil materialer som bl.a. artikler i LearnIT.