IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemudvikling i organisationer 
Kursusnavn (engelsk):Design in an Organizational Context 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:

 • Indledende Programmering
 • Kursus der introducerer til
  systemudvikling, fx
  kurset: Interaktive Systemer og Projektledelse.
  Følgende emner forudsættes bekendt
  (og de gennemgås kun kort på kurset):

  • Projektetablering
  • Planlægning med referencelinier
  • Interview, dokumentanalyse,
   frihåndstegninger
  • Diagnostisk og virtuel kortlægning

 • Gennemført datalogisk projekt som har
  givet erfaring i at planlægge, implementere,
  afprøve og dokumentere et middelstort
  IT-system (fx opnået gennem 7,5 ECTS projekt
  på Tværfaglig IT-udviklings 1. semester).
 
Læringsmål:

 • Kurset skal give kompetence til at
  designe
  IT-anvendelser set i en bestemt organisatorisk
  kontekst, dvs. med udgangspunkt i en konkret
  kundes behov (behovsrettet fokus).
 • Kurset skal gøre de studerende i stand
  til at planlægge og gennemføre et
  systemudviklingsprojekt i en udvalgt
  virksomhed.
  Systemudviklingsprojektet omfatter en mindre
  forundersøgelse, dvs. forløbet fra den
  initielle etablering af et større IT-projekt og
  frem til en skitse af en udbudsforretning, og
  skal
  inkludere en plan og strategi for realiseringen
  af de
  foreslåede IT-anvendelser. Kurset skal have
  én gennemgående øvelse
  (case) hvor de studerende selv planlægger og
  gennemfører en forundersøgelse i en
  virksomhed efter eget valg.
 • Kurset skal understøtte TIT 3. semester
  (\"IT-anvendelse\"), som inkluderer analyse
  af mål, behov og problemer relateret til IT inden
  for et udvalgt fagområde.
 • Kurset skal understøtte TIT projektkravet
  om anvendelsen af IT indenfor andet
  fagområde: Dvs. at kurset skal kunne
  støtte studerende i parallelt at lave et 15
  ECTS projekt der lever op til denne binding.
 • Specielt til TIT skal kurset således kunne
  understøtte, at de analyserer et udvalgt fagligt
  område, som de efterfølgende designer
  og udvikler IT-anvendelser til.
 
Fagligt indhold:

Kurset består af 4
\"søjler\", hvoraf de tre første
vægtes: 1. Analyse af den udvalgte organisation ¿
  bl.a. vha. strategianalyse.
 2. Analyse af fagspecifikke kompetencer,
  bl.a. vha.
  etnografiske teknikker.
 3. Systemudvikling i samarbejde med
  brugere,
  bl.a. vha. Participatory Design teknikker.
 4. Undersøgelse af
  domænespecifikke standard IT-systemer
  inden
  for det udvalgte fagområde.

De to førstnævnte søjler
benyttes som indgang til udvikling af
overordnede
betingelser, design (principper) samt krav
(tekniske,
organisatoriske og arbejdspraksisrettede)
m.m. til IT i
den valgte organisatoriske kontekst. Den tredje
søjle omhandler design og udvikling af
IT-anvendelser. Den fjerde søjle omfatter en
afklaring af eksisterende standard IT-systemer
inden
for det udvalgte fagområde.

 
Læringsaktiviteter:

Kursusformen er en blanding af
forelæsninger og oplæg, øvelser i
grupper, fremlæggelser af grupperne
(resultater
fra deres case, oplæg om udvalgt litteratur) og
vejledning af grupperne (ift. deres case og
deres
oplæg). Kurset og øvelsen/casen skal
metodisk være bygget op omkring en praktisk
forundersøgelse i en organisatorisk kontekst,
dvs.: • Etablering og ledelse af en
  forundersøgelse (delvist forudsat fra kursus i
  introduktion til systemudvikling).
 • Afklaring af den udvalgte kundes
  (rekvirentens)
  mål, behov og mulighed.
 • Evt. udvikling og afprøvning af prototyper.
 • Design af visioner om den samlede
  forandring
  (elementer hertil forudsat fra kursus i
  introduktion til
  systemudvikling).
 • Vurdering af mulige (standard)
  IT-løsninger, økonomi og
  konsekvenser af visionernes gennemførelse.
 • Udarbejdelse en strategi og plan for
  realisering
  af visionerne.
 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig prøve på basis af
udarbejdet rapport (afleveringsopgave, der
eksamineres mundtligt). Ved prøven skal den
studerende redegøre for
sammenhænge mellem pensum (teori) og
øvelsen/casen.

 
Litteratur udover forskningsartikler:


Keld Bødker, Finn Kensing, Jesper
Simonsen: \"Professionel
IT-forundersøgelse - grundlaget for
bæredygtige IT-anvendelser\", 2000
Samfundslitteratur.


Jesper Simonsen (red.) \"Artikelsamling til
kurset Systemudvikling i organisationer\"
(Samling af 12 artikler. Kan købes i RUCs
boghandel)