IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til it som medie 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to IT as a Medium of Communication 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:IT på brugernivau 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Anvende et abstrakt mediebegreb samt kunne identificere, sammenligne og kritisere diverse medieteorier og øvrige, mere eller mindre implicitte, antagelser om mediering.
- Analysere væsentlige dele af den sociale omverden udfra et medieperspektiv.

- Identificere virkninger af massemedier i forhold til hvad der opfattes som realitet.

- Forklare væsentlige historiske udviklingstendenser udfra forskellige tiders tilgængelige medier, samt vurdere teorier om hvorfor fx computeren er blevet opfundet og taget i brug.

- Forklare og forholde sig til computeren og Internet som medie, herunder også skelne mellem forskellige former for interaktivitet.

- Vurdere teorier der sammenligner eller forklarer computeren hhv. WWW udfra biologiske, psykologiske og sociale analogier fx kunstig intelligens eller WWW som system i sig selv.

- Analysere og fortolke fællesskaber (communities) der etableres via computer/Internet teknologi udfra empirisk dokumenteret kommunikation.

- Genkende identitetsmæssige problemstillinger i forhold til at have sociale relationer i cyberspace. 
Fagligt indhold:Kurset præsenterer væsentlige teoretiske og analytiske indfaldsvinkler til IT som medie. Kurset præsenterer et abstrakt mediebegreb med dertilhørende teori, der kan spænde fra reproduktionsmedier (liv, bevidsthed og kommunikation), over perceptionsmedier (se, høre, lugte og føle) til tekniske medier (tale, skrift, trykke, elektroniske og digitale). Dette udfra den betragtning, at IT ikke kan studeres uafhængigt af den kontekst, såvel biologisk, psykisk som social, som den er en del af.

Teoretisk tager kurset udgangspunkt i to teorier; dels sociologisk systemteori og dels den såkaldte medie teori. Sidstnævnte kan føres tilbage til Harold Innis og blev berømmet eller berygtet af McLuhan, med udsagnet: the medium is the message. Mere forsigtigt sagt, så danner forskellige kommunikative infrastrukturer eller konstellationer af medier, i dette perspektiv, grundlag for forskellige samfundstyper på makroplan, og sætter visse rammer for samvær på mikroplan. Førstnævnte teoriskole skal vi bruge til at udrede, helt basalt, hvad kommunikation er, hvordan samfund, organisation og interaktion kan skelnes og analyseres i relation til forskellige medier i forhold til opbygning, lagring, vedligeholdelse og modificering af viden, normer, semantikker mm. Udfra denne basis vil vi over 11 forelæsninger og en workshop arbejde med følgende medier: tale, skrift, trykke, elektroniske og digitale, som hhv. massemedier (især: fjernsyn og WWW, men fx også avis og bog) og interaktionsmedier (især newsgroups og chat, men også fx face-to-face). Dertil vil kurset dels integrere en række klassiske tekster der relaterer sig til området og dels introducerer til brugen af en lang række af de begreber feltet byder på. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og diskussioner. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen uden forberedelse, men ud
fra synopsis, der afleveres senest sidste dag i
kursusperioden inden kl. 12 på Eksamenskontoret. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Eksamen varer 20 minutter pr. eksaminand, ekskl. feedback og votering.  

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturen vil være i kompendieform og vil omfatte følgende forfattere:

Joshua Meyrowitz, Walther Ong, Elisabeth Eisenstein, Niklas Luhmann, Bolter & Grusin, Judith Donath, Sherry Turkel, Dirk Baecker, Niels Ole Finnemann, Hillary Bays, Elke Hentschel, Vannevar Bush, Jens F. Jensen, A. M. Turing, Lars Qvortrup, John Searle, James Beniger, Paul Edwards, Peter Bøgh Andersen, Niels Mortensen, Erwin Goffman, Jesper Tække, Tække & Holmqvist.

Præcise litteraturangivelser følger med kursushjemmesiden der åbner den 6. August.