IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Akademisk arbejde og formidling 
Kursusnavn (engelsk):Academic Work and Communication 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:76 
Formelle forudsætninger:Please note that this course is only available for students enrolled in the programme Digital Media and Design. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- karakterisere en videnskabelig problemstilling
- definere videnskabelig metode
- beskrive retoriske normer for argumentation i videnskabelige fællesskaber
- forholde sig analytisk og kritisk til videnskabelige tekster og egne produktioner
- udarbejde et argumenterende essay med udgangspunkt i videnskabelige kilder
- anvende retoriske virkemidler til at argumentere for en faglig pointe i et mundtligt oplæg 
Fagligt indhold:Dette kursus er en akademisk bootcamp, hvor de studerende bliver præsenteret for de principper og det mind-set, der gælder for akademisk arbejde og videnskabelig formidling på ITU.

Kurset præsenterer de studerende for det akademiske håndværk, som de skal kunne mestre i løbet af deres uddannelse for at klare sig godt i forbindelse med opgaveskrivning, eksamener, faglige oplæg osv.

Kurset er delt op i to spor:

1) Introduktion til akademisk arbejdskultur
Her får de studerende indsigt i de grundlæggende principper for akademisk arbejde og formidling. De studerende bliver trænet i at forholde sig kritisk og diskuterende til f.eks. videnskabelige artikler og forskningsrapporter.

2) Introduktion til akademisk praksis
Her lærer den studerende at anvende de grundlæggende principper for akademisk arbejde til at udforme tekster og mundtlige oplæg med et videnskabeligt indhold.

På kurset vil de studenrende blive introduceret til brug af litteratur og kilder i akademisk arbejde, samt opbygning af skriftlige formater, som for eksempel design rapporter og kritiske essays.

Konkret vil vi have særligt fokus på at træne de studerende i, hvordan de sikrer sig, at deres fremtidige undersøgelser og opgaver lever op til de særlige kvalitetskriterier for akademisk arbejde og formidling. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

De studerende vil bl.a. gennemføre følgende læringsaktiviteter:
- diskutere principperne for redelig og saglig formidling af videnskab på skrift og i tale
- præsentere et videnskabeligt problem
- analysere videnskabelige tekster
- producere tekster med et videnskabeligt indhold
- gennemføre mundtlige fremlæggelser, der demonstrerer den studerendes evne til at anvende de grundlæggende videnskabelige og retoriske begreber i praksis

Kurset er baseret på, at de studerende deltager aktivt i lektioner såvel som øvelsestimer. 

Obligatoriske aktivititer:I løbet af kurset udarbejder den studerende selvstændigt to obligatoriske opgaver. For at kunne blive indstillet til eksamen, skal den studerende have afleveret og bestået de to obligatoriske opgaver.

1. obligatoriske opgave – hver enkelt studerende afleverer en samlet fremstilling på 2-4 sider, som består af en redigeret tekst af de skriftlige afleveringer de har været med til at fremstille i grupper. Den studerende demonstrerer en praktisk forståelse af, hvordan man kommunikerer i en akademisk kontekst.

2. obligatoriske opgave – hver enkelt studerende afleverer en faglig artikel på 2-4 sider, udviklet på grundlag af det arbejde der er lavet i grupper. Den studerende demonstrerer en praktisk forståelse af, hvordan man kommunikerer i en akademisk kontekst.

Deadlines vil blive meldt ud i LearnIT.

For begge obligatoriske opgaver gælder det, at den studerende skal udarbejde og aflevere opgaven individuelt. Hvis den studerende ikke består en obligatorisk opgave i første omgang, kan en ny besvarelse afleveres senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsdato. Hvis denne opgave ej heller bestås, kan den studerende ikke blive indstillet til eksamen.

Ved manglende eller forsinket aflevering pga. sygdom, skal der fremvises lægelig dokumentation

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, external exam)

20 minutters mundtlig eksamen.

Ved afslutningen af kurset afleverer den studerende:
1. Et argumenterende essay på 3-4 sider, som den studerende skriver ved afslutningen af kurset

2. Et 1-minuts fagligt oplæg, som er optaget med telefon, tablet eller kamera.

Mundtlig eksamen
Til den mundtlige eksamen bliver den studerende vurderet ud fra kursets læringsmål. Overordnet forløber den mundtlige eksamen således:

• Den studerende analyserer, hvordan han/hun anvender retoriske virkemidler til at argumentere for en faglig pointe i sit 1-minuts mundtlige oplæg.

• Den studerende diskuterer sit akademiske arbejde og sin formidling, som det kommer til udtryk i det argumenterende essay og det mundtlige oplæg.  

Litteratur udover forskningsartikler:Fremgår af læseplan og pensumliste på LearnIT.