IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Visionær ledelse i den datadrevne organisation 
Kursusnavn (engelsk):Visionary Management of the Data-driven Organisation 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:

 

Læringsmål:Efter endt deltagelse er det hensigten at de studerende skal kunne:

1. Beskrive en kompleks organisatorisk problemstilling.
2. Anvende en vifte af begreber og digitale metoder til visualisering og udforskning af data.
3. Fortolke visualiseringer af data gennem iterative og kvalitative processer.
4. Begrunde og sandsynliggøre indsigter skabt på baggrund af de anvendte metoder og datasæt med henblik på at anvende disse indsigter til ledelsesformål.
5. Reflektere over konsekvenserne af at teorier, metoder og data påvirker hinanden gensidigt. 
Fagligt indhold:Hvad ville data kunne fortælle, hvis vi stillede de rette spørgsmål?
Fremtidens virksomheder og offentlige organisationer skal kunne operere i miljøer og på markeder der er kendetegnet af en høj grad af kompleksitet.
Digital innovation og bedre håndtering af store datamængder (big data analytics) præsenteres ofte som en løsning på denne kompleksitet og som det, der kan skabe overblik, (mer-)værdi og gennemsigtighed.
Kan de nye muligheder for at indsamle og visualisere data skabe grobund for bedre og mere effektive beslutninger træffes og for forretningsudvikling? Valgfaget tilbyder metoder til kritisk og konstruktivt at omfavne de nye muligheder store datamængder tilbyder til den visionære leder. Valgfaget tilbyder en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen. Filosofien er kort sagt at de spørgsmål lederen stiller til data skal være mindst lige så komplekse som de betingelser data bliver til og cirkulerer under. Gennem projektarbejde introduceres til forskellige metoder til datavisualisering og analyse. Der arbejdes med problemstillinger fra egen organisation og med de muligheder datavisualisering og analyse åbner for i forhold til beslutningsprocesser. 
Læringsaktiviteter:

For at gøre kursisterne i stand til at leve op til læringsmålene vil undervisningen veksle mellem forskellige undervisningsformer.
- For indsigt i teoretisk baggrund er der forelæsninger der kontekstualiserer litteraturen i kompendiet.
- Gruppearbejdet sætter teorien ind i en praktisk kontekst.
- Data sprint anvendes som en metode til at indsamle data og visualisere denne med henblik på at belyse en organisatorisk og ledelsesmæssig problemstilling på nye måder.
- Inspirationsoplæggene med gæsteforelæsere udefra perspektiverer det lærte.
- Endelig skal den skriftlige opgave demonstrere at kursisterne har forstået og selv kan bearbejde datamateriale og kompleksitetsteorier til et samlet argument. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Eksamen er en individuel skriftlig 20 siders opgave som er en reflektion over processen med at indsamle og analysere data vedrørende en organisatorisk og ledelsesmæssig problematik, som kursisterne har gennemgået under kurset. Kursisterne har 3 uger til at skrive opgaven efter gennemførte kursusaktiviteter.  

Litteratur udover forskningsartikler:Vil fremgå af fagets side på LearnIT.