IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til medier og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Media and Communication 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/BIMK-E2010 
Min. antal deltagere:40 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:  
Læringsmål: Efter kurset skal den studerende kunne

• Identificere forskellige digitale medie-platformes karakteristika, svagheder og styrker samt deres egnethed i forbindelse med computermedieret kommunikation

• Redegøre for de særlige udfordringer/muligheder ved computermedieret kommunikation

• Redegøre for de væsentligste teoridannelser inden for moderne kommunikations- og medieteori

• Anvende teori til løsning af medie- og kommunikationsproblemstillinger

• Redegøre for og anvende fagets centrale metoder til dataindsamling og analyse

• Analysere og kritisk vurdere eksempler på computermedieret kommunikation 
Fagligt indhold: Kurset introducerer de studerende til kommunikations- og medieteoretiske perspektiver med relevans for de særlige problemer, udfordringer og fordele, der knytter sig til medier og kommunikation.
Det er kursets formål at levere en "værktøjskasse" i form af metoder og teorier, som vil sætte de studerende i stand til at analysere og vurdere kommunikative aspekter ved it-medier.

Teoretisk vil kurset fokusere på grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om digital kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om computerens potentialer som kommunikationsmedie.

Metodisk vil fokus ligge på måder til at identificere og afgrænse problemstillinger indenfor området digitale medier og kommunikation, som de studerende kan analysere med inddragelse af relevante teorier og mindre empiriske undersøgelser.

Eksempler på emner, som de studerende vil beskæftige sig kan være digitale fællesskaber; digitale former for sociale netværk; selvfremstilling på internettet; betydning af mobile medier til koordinering; social opdatering og informationsspredning; brug af blogs til forskellige kommunikative formål; forholdet mellem offentlige og intime rum ved brug af digitale medier; digitale rettigheder; brugergenereret indhold.

I forbindelse med forberedelserne til det afsluttende seminar introduceres præsentationsformater i form af powerpoint for viderekommende. Resultatet heraf skal anvendes i præsentationen på det afsluttende seminar.
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Kurset består af 12 ugers lektioner og 11 øvelseslektioner.

Midtvejs afholdes en dobbeltlektion i seminarform. Den sidste uges lektion og øvelse afløses af et heldagsseminar, hvor projektgrupper præsenterer deres eksamensprojekter for holdet og får kritik til brug for færdiggørelse af eksamensopgave.

Lektionerne vil være vekselvirkning mellem oplæg fra lærer og gæstelærere, hvor teoretiske og analytiske begreber og problemstillinger gennemgås, og hvor eksempler diskuteres med holdet.

For at skabe en god sammenhæng mellem teori og praksis, vil der være rig mulighed for at afprøve og anvende de præsenterede teorier og metoder. Dette vil især ske under øvelsestimerne om eftermiddagen, hvor vi vil arbejde med forskellige små cases.

Undervisningen vil dog også inddrage aktuelle eksempler som oplæg til diskussion. Midtvejs i kurset arbejder de studerende i grupper med en mindre, obligatorisk analyseopgave, der stilles af læreren.

I sidste del af kurset arbejder de studerende i grupper med et overordnet problemområde og en afgrænset case, der kan anskueliggøre anvendeligheden af de teorier, metoder og analysemodeller, der gennemgås på kurset.

En væsentlig del af kursets læringsaktiviteter består i de studerendes diskussioner og gensidige evaluering af hinandens gruppeprojekter. Evalueringen foregår i gruppeblogsne.

De studerendes obligatoriske opgaver, det vil sige midtvejsprojektet, powerpointpræsentation til afsluttende seminar samt eksamensprojektet skal oploades i de studerendes individuelle portfolio.

------------
Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i digitale medier. Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor digitale medier
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium indeholdendende ovennævnte forskningsartikler og andre artikler.
Lærebog: Klaus Bruhn Jensen (2008): Medier og Samfund. København: Samfundslitteratur 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 09.00-12.00 Forelæsning ITU Aud 2
Mandag 13.00-16.00 Øvelser ITU 2A20, 2A18, 4A22

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Senest kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)