IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Målgruppeanalyse 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: Target Group Analysis 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://maalgruppeday.wordpress.com/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:15 
Formelle forudsætninger:Erfaring med anvendelse af IT på brugerniveau. 
Læringsmål: Formålet med projektklyngen, er at du efterfølgende kan:

¿ lave en indledende målgruppesegmentering, og hertil indsamle uddybende baggrundsviden om målgruppen.
¿ planlægge og udføre målgruppeanalyser med udgangspunkt i en modtagerorienteret tilgang, der vægter at undersøge målgruppens forudsætninger, behov og relevansopfattese og evt. barrierer i forhold til kommunikationen.
¿ udvælge, kombinere og anvende relevante teorier og metoder til målgruppeanalyse, der er i sammenhæng med problemstillingen.
¿ præsentere, argumentere og begrunde brugen af teorier og metoder til målgruppeanalyse, herunder valg og fravalg, samt reflektere over styrker og svagheder ved egen praksis.
¿ foretage målgruppeanalyse i praksis, herunder analyse af empiri, samt sammenfatte og præsentere sine resultater skriftligt i en målgruppeanalyserapport.
 
Fagligt indhold:Projektklyngen ruster dig til at planlægge og udføre mindre målgruppeanalyser, med fokus på målgruppens behov i kommunikationssituationen. En væsentlig del af forløbet består i at lave en målgruppeanalyse i praksis, hvor du i en gruppe skal planlægge og udføre en undersøgelse af målgruppen. I miniprojektet kan du enten lave en målgruppeanalyse inden udvikling af et it-produkt, eller i samspil med konceptudvikling, afprøvning eller evaluering af et it-produkt. Du får overordnet indsigt i:

¿ Forløbet af en målgruppeanalyse
¿ Væsentlige overvejelser ved målgruppeanalyse af teoretisk og metodisk karakter
¿ Praktisk erfaring med målgruppeanalyse udfra småøvelser samt deltagelse i miniprojekt
¿ Desuden lærer du en række metoder og teknikker, der også kan bruges i andre fag eller på arbejdspladsen

Følgende områder vil blive belyst:

- Målgruppesegmentering
- Målgruppeafgrænsning
- Målgruppeopfattelse
- Forforståelse
- Relevansbegrebet
- Kommunikationsprocessen
- Diffusion af innovationer
- Handlingens parametre
- Kvalitative, kvantitative og kreative metoder iforbindelse med målgruppeanalyse
- Online metoder
- Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed
- Eksempler på konkrete gennemførte målgruppeanalyser.
 
Læringsaktiviteter:

Anders Tychsen vil vejlede denne projektklynge.

Der gennemføres et antal forelæsninger, der er disponeret sådan, at der afveksles med små øvelser. Og tiden i øvelsesgangene bliver brugt på miniprojektet - primært til vejledning, men også til gruppedannelse og udførelse af projektet. Der skal løbende laves skriftlige oplæg, der til slut kommer til at indgå som en del af miniprojektet. Derfor skal den studerende være forberedt på, at der skal afsættes tid til udformningen af de skriftlige oplæg til hver uge.

Der indgår oplæg, diskussion, øvelser samt et afsluttende miniprojekt (i grupper).--------------------------------------------
Hvordan tilmelder du dig denne projektklynge?
Du skal tilmelde dig denne projektklynge på samme måde som du normalt tilmelder dig et kursus, men bemærk:


  • Tilmeldingen udløser ikke bindende kursustilmelding (kun relevant for kandidatstuderende)
  • Projektklyngen kommer ikke til at figurere på dit eksamensbevis. Det gør til gengæld det projekt som du på baggrund af projektklyngen opretter i projektbasen
  • Enkeltfagsstuderende på Åbent Universitet og gæstestuderende, der er interesseret i projektklyngen, bedes kontakte Studiekontoret på tlf. 72 18 52 05.

------------------------
Information om studiestruktur
Denne projektklynge erstatter kurset Målgruppeanalyse på DDK-specialiseringen Bruger-centreret design. Den kan du finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Projekteksamen  

Litteratur udover forskningsartikler: - Bente Halkier (2002): "Fokusgrupper". Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg C.

- Kompendium til det aflyste kursus.
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 2A14
Onsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A14