IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introducerende akademisk projekt, Kvalifikationsforløb til master 
Kursusnavn (engelsk):Introductory Academic Project (I-KV) 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Kvalifikationsforløb til Master i It-ledelse (i-kv-ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Målet er at gøre deltagerne i stand til:
- at identificere, definere og afgrænse et problem indenfor informationsteknologi.
- at identificere og analysere relevante midler til at løse problemet såsom akademiske teorier, metoder, litteratur, redskaber og andre kilder - så vel som eksisterende løsninger på problemet.
- at kombinere de valgte midler, om nødvendigt videreudvikle dem og anvende dem på en koordineret måde hen i mod en løsning på problemet.
- at evaluere løsningen.
- at rapportere problemet, undersøgelser af baggrunden, arbejdet hen i mod løsningen, løsningen og andet relevant materiale på en sammenhængende og stringent måde og under iagttagelse af akademiske standarder.
- at reflektere over problemet, den valgte tilgang, løsningen og andre resultater. 
Fagligt indhold:Dette kursus er en såkaldt projektklynge. Det betyder, at semesteret forløber i to dele, hvor den første del på fem uger forbereder deltagerne til projektet i den anden del, som er det reelle læringsforløb.

Den første del ligner et traditionelt kursus med fem sessioner onsdag som omdrejningspunkt. I denne del introduceres de basale aspekter af det akademiske projekt: Skrivning, den akademiske genre, litteratur og litteratursøgning, problemformulering, undersøgelsesmetoder og feedback (peer review). Skrivning er meget vigtigt i akademisk arbejde, hvorfor der i denne del er skriveøvelser.


I den anden del af semesteret gennemfører deltagerne et akademisk projekt i grupper på 2-5 studerende. Grupperne vejledes af en af de tilknyttede lærere. Projektet består i at planlægge, gennemføre og evaluere en undersøgelse af et spørgsmål eller problem indenfor IT ved hjælp af akademiske teorier og metoder og dokumentere det skriftligt, jfr. læringsmålene ovenfor.

I løbet af de fem onsdagssessioner dannes grupperne og de vælger et emne.


Undersøgelsen dokumenteres i en rapport, hvis omfang afhænger af gruppestørrelsen: ca. 17 til 30 sider.

Emnerne for projekterne vælger grupperne frit. Eksempler på emner fra tidligere semestre er
- Er danskerne klar til e-valg?
- Cookie-loven: Overholdes den?
- Kan Facebook skade din karriere?
- Anvendelse af sociale medier i valgkampen
- QR-koder -anvendes de?
- Smartphone som betalingsmiddel 
Læringsaktiviteter:

I første del af semesteret holdes de fem onsdagssessioner med forelæsninger og ret meget deltageraktivitet, bla. diskussioner, studenter-feedback og øvelser. Og der er skriftlige hjemmeopgaver hver uge.


I anden del af semesteret består af projektarbejde i grupper, vejledt af en lærer. Vejledningen baseres som udgangspunkt på aflevering af skriftligt materiale. Vejledningsmøderne holdes typisk hver anden eller tredie uge; møderne aftales fra gang til gang. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, internal exam)

Eksamen varer 30 minutter pr. studerende, inkl. votering og feedback.  

Litteratur udover forskningsartikler:Følgende bøger anvendes. Deltagerne bør købe dem inden semesterstart og som minimum orientere sig i dem.

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2012): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur, 4. udgave

Harboe, Thomas (2013) Metode og projektskrivning - en introduktion. Samfundslitteratur.