IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):SF23 Perspektiver på e-business 
Kursusnavn (engelsk):SF23 Perspectives on e-business 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Det forventes at den studerende har gennemført studieaktiviteter på kandidatniveau svarende til 45 ECTS, dog anbefales det at have gennemført studieaktiviteter svarende til 60 ECTS. Det forventes endvidere at den studerende løbende deltager aktivt i undervisningen. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Identificere aktuelle emner (koncepter, problemstillinger, teorier og metoder) indenfor e-business (teknik, business og policy/jura), der kan være af afgørende betydning for fremtidig e-business

• Redegøre for egen faglige profil, kompetencer og præferencer, i forhold til at arbejde med e-business i teori og praksis

• Debattere tværfaglige sammenhænge og modsætninger mellem udvalgte emner indenfor fagområderne teknik, business og policy/jura

• Beskrive et selvdefineret emne for det specialeforberedende miniprojekt

• Argumentere for det specialeforberedende miniprojekts relevans i forhold til e-business

• Reflektere over de teoretiske og metodemæssige muligheder og udfordringer, der er indenfor emnet for det specialeforberedende miniprojekt

• Perspektivere de speciale- og erhvervsmæssige muligheder og udfordringer der synes at være, indenfor det specialeforberedende miniprojekts emneområde 
Fagligt indhold:Selvvalgte perspektiver som grundlag for individuel profil
Kurserne på kandidatstudiet i e-business belyser hver især forskellige aspekter af e-business. Imidlertid kan ingen discipliner eller perspektiver stå alene, men må indgå i én større samlet forståelse. Det er derfor nødvendigt at forstå de dybereliggende mekanismer og sammenhænge mellem fagområderne (teknik, business og policy/jura), som griber ind i hinanden, og har afgørende betydning for en helhedsorienteret tilgang til det at arbejde teoretisk og praktisk med e-business, i dag og fremover.

Nye perspektiver på e-business
Da e-business er et felt i konstant udvikling, er det vigtigt løbende at kunne identificere nye tendenser og teorier, og forstå de sammenhænge de måtte indgå i. Herunder er det vigtigt at kunne analysere hvilke tendenser der blot er forbigående, og hvilke tendenser, der potentielt kan ændre udviklingen indenfor e-business.

Det er pt. de nyeste udviklinger indenfor bl.a. cloud-baserede teknologier og sociale medier, som indikerer at virksomhederne må gentænke deres måde at drive forretning på. Ved at flytte fokus fra virksomheden som en samlende enhed, til en distribueret model for e-business, kan man opnå en større forståelse for globaliseringens dynamik og hvordan asymmetrisk information påvirker og udfordrer teknologi- og markedsudvikling, koordinering, konkurrence, strategi, politik og jura.

Den moderne virksomhed tænker i netværk, specialiserer sig indenfor et kerneområde, og samarbejder derpå gennem globale netværk med partnere og kunder, for at skabe nye individualiserede produkter og services. Ved at belyse netværksvirksomheden, kommer både forretningsmæssige, tekniske og juridiske problemstillinger i samspil på en kompleks, men samtidig også mere sammenhængende måde.

Et integreret fokus og perspektiv på e-business
Kurset giver den studerende mulighed for, at reflektere over, og dermed opnå en dybere forståelse for, de forskellige emner (kurser) præsenteret på studiet, samtidig med at kurset kan fungere som platform for identifikation og nyere koncepter, teorier, metoder, som kan være med til at fokusere et problemfelt for nuværende eller kommende studier, samt fremtidig arbejdspraksis.

Man kan derfor betragte dette kursus som en sammenfatning og ”overbygning” på de områder som de forskellige kurser på e-business præsenterer. Kursets temaer åbner for teoretiske og metodiske tilgange til praktiske problemstillinger, som de studerende selv er med til at identificere og aktivt behandle. Det er altså i samspillet mellem undervisernes oplæg, den præsenterede litteratur og de studerendes aktive deltagelse, at kursets egentlige værdi skal findes.

Temaer for kurset
Det er som sagt de studerende, der sammen med underviserne identificerer temaer, i starten af kurset. For at indikere mulige temaer, kan man nedenfor se eksempler fra tidligere versioner af kurset:

• Personlighed, kompetencer og motivation
• Filosofi, Videnskabsteori og Knowledge Management
• e-business modeller, forretningsmodeller, strategi
• Ledelse, Governance, Agil ledelse, Management, Projektledelse, forandringsledelse, ’tame- og wicked problems’
• Mega-trends, nye koncepter og teorier
• Sensemaking og Data-Visualisering
• Sociale medier og marketing
• Medier, Web 2.0, crowd sourcing, aviser
• e-government, government 2.0, e-health, innovationsteorier
• Mobilitet, GIS, lokationsbaserede sociale medier
• Sikkerhed, Open Source, Netværk, Jura

Ovenstående temaer er som sagt eksempler som vi identificerede på tidligere forløb - og behøver derfor ikke være toneangivende for, hvad vi arbejder med på kommende versioner af kurset. Som det måske antydes i det ovenstående eksempel, sammensættes emner i et mere komplekst samspil som temaer, for på den måde at bidrage til en større og dybere forståelse for e-business som helhed.

Input
Studerende er meget velkomne til kontakte underviserne i forbindelse med spørgsmål, kommentarer eller forslag til emner kurset kunne berøre. Underviserne på kurset er Lektor Leif Bloch Rasmussen (CBS) og Ekstern Lektor (cand.it i E-business) Ulrik Falktoft uvf@itu.dk. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Grundet kursets særlige fokus og form, er forelæsninger og øvelser sammenlagt som en integreret undervisning.

Læringstilgangen på kurset er inspireret af Distributed Leadership Model (DLM), som benyttes både som didaktisk princip OG som selvledelses-model på MIT. DLM bygger på fire identificerede grundkompetencer for fremtidens vidensarbejder – visioning, sensemaking, inventing og relating – som skal tilgås ud fra den enkeltes personlighed.

Dette skal forstås som transformativ læring; hvor den enkelte studerende ikke blot forventes at være aktivt deltagende i undervisningen, men også er ansvarlig for at udpege og præsentere relevante temaer for kurset. Denne tilgang medfører at der ikke blot tages ansvar for egen læring – men også for holdets samlede læring. Denne læringstilgang understøttes på kurset af en it-platform, som både fungerer som katalog for præsentationer indenfor de enkelte temaer og emner - samtidig med at den bidrager til at skabe et overblik over e-business som helhed.

I praksis udfolder kurset sig som en række oplæg, der fungerer som udgangspunkt for fælles diskussioner, og individuelle refleksioner. Det er altså gennem den enkeltes bidrag, den fælles dialog og den samlende IT-platform, at kurset bidrager til en større og dybere forståelse, for samspillet mellem de forskellige perspektiver som e-business rummer – både i teori og praksis.

Underviserne på kurset er Lektor Leif Bloch Rasmussen (CBS) og Cand.it i E-business Ulrik Falktoft uvf@itu.dk. Men andre undervisere og gæsteforelæsere og virksomheds-repræsentanter, kan inddrages undervejs. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Der udarbejdes et specialeforberedende miniprojekt, som efterfølges af 20 min. mundtlig eksamen.

Udover miniprojekt, er det en forudsætning for at gå til eksamen at man har afleveret og fået godkendt min. 8 ud af 10 opgaver undervejs på kurset.Opgaverne består af test, fremlæggelser, mindre analyser mv., som indgår i arbejdet med det specialeforberedende miniprojekt. Der skal derfor ikke påregnes ekstra arbejdsbelastning i forhold til andre EBUSS-kurser, da arbejdet med miniprojektet gennem opgaveleveringerne, fordeles henover kursets forløb.

Bemærk at deadline for aflevering af miniprojekt på dette kursus, er samme dag som deadline for 4-ugers projekter - og altså ikke samme deadline som miniprojekter på andre kurser. Se ITU's intranet for dato i dette semester.

Bemærk iøvrigt, at der skal afleveres 4 eksemplarer af det specialeforberedende miniprojekt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Temaerne og dermed litteraturen for kurset, defineres sammen med de studerende. Nedenstående litteratur skal derfor forstås som overblikslitteratur, og som mulige udgangspunkter for videre identifikation af temaer:

Appelo: ”Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders”, Addison-Wesley Professional; 1 edition (January 7, 2011), ISBN: 978-0321712479

Savall, Hofland and Brugman:” TeamPark platform and method - From crowd to community”, Uitgeverij kleine Uil; 1 edition (June 2, 2010), ISBN: 978-9075414288

Derudover en række artikler som kan downloades fra internettet, findes på kursets wiki, eller distribueres af underviserne. Den enkelte studerende forventes at opgive et pensum på +500 sider, som danner grundlag for det specialeforberedende mini-projekt. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 12.00-13.50 Forelæsning ITU Aud 4
Torsdag 14.00-15.50 Øvelser ITU Aud 4

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU 2E-gangen
2012-06-18 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen CBS Lokale oplyses senere
2012-06-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen CBS Lokale oplyses senere
2012-06-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen CBS Lokale oplyses senere