IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Business IT Alignment 
Kursusnavn (engelsk):Business IT Alignment 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/SBIT-E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Du skal have kendskab til:
 • forretning og ledelse (fx gennem kurset Forretning og ledelse, HD eller HA)
 • systemudvikling (deltaget i praktisk systemudvikling) og
 • projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurset It-projektledelse).

 
Læringsmål:Innovationssporet
Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Redegøre for baggrunden for den aktuelle innovations agenda i offentlige og private organisationer

 • Forklare hvad værdibegrebet dækker over i forretningssammenhæng

 • Identificere og karakterisere forskellige typer af innovation

 • Arbejde systematisk med at udvikle muligheder til forretningsrelevante ideer

 • Beskrive og anvende kreative teknikker som fx NABC metoden til at fremme innovationsprocesser

 • Forklare og integrere behovskortlægning og ideudvikling

 • Analysere og diskutere organisatoriske udfordringer i forbindelse med ledelse af innovationsprocesser


IT-governancesporet
Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Karakterisere forskellen på IT-governance, IT-management, IT-ledelse og tilsvarende familiære begreber

 • Beskrive hvordan forskellige værdipositioneringer i markedet skaber forskellige kulturer og skal understøttes med dertil hørende styringsformer

 • Karakterisere forskellige ledelsesprincippers betydning for IT-governance

 • Beherske og aktivt anvende governancemodellerne arrangement matrix og governance design framework

 • Anvende styringsmæssige arketyper til at identificere styringsmæssige udfordringer i en virkelig organisation og efterfølgende kunne vælge den optimale styringsform til organisationen

 • Redegøre generelt for forskellige metoder til måling af den forretningsmæssige værdi af virksomhedens it og modenheden af IT-governance.

 • Beskrive modenhed og udbredelse, på et overordnet niveau, af IT governance i Danmark, der kan anvendes som baggrund for konkrete benchmarkinger
 
Fagligt indhold:Dynamikken i digitaliseringen af virksomhedens processer og produkter skaber muligheder og udfordringer.

Du skal som leder kunne bidrage til, at din organisation ser og udnytter nye muligheder for at skabe værdi for brugere og kunder. Det forudsætter bl.a. at de interne styrings- og beslutningsmekanismer fungerer hensigtsmæssigt.

Dette kursus handler om at skabe forretningsmæssig værdi for virksomheder og organisationer gennem innovation og governance.

Alignment handler om at løse den udfordring, som langt de fleste organisationer har med at skabe samspil og samklang mellem på den ene side forretnings-/procesudvikling og kundebehov og på den anden side et komplekst it-miljø bestående af infrastruktur, arkitektur, organisation og ikke mindst et omfattende investeringsbehov.

Som leder skal du kunne skabe radikale ændringer, og det kræver, at du ved hvordan du igangsætter og driver innovative processer. Der er en forventning om, at du som it-leder kan bidrage til at identificere de muligheder som digitalisering bredt set åbner for din organisation. Du skal være i stand til at lede, eller indgå i en proces der systematisk identificerer, afdækker og udvikler nye værdiskabende muligheder.

It-governance handler om ledelse af it gennem veldefinerede organisatoriske strukturer, processer og kommunikation. At mestre it-governance er ofte den mest afgørende enkeltfaktor for at kunne skabe forretningsmæssig værdi af it. Hvor innovation bidrager til nyskabelser sikrer it-governance at gevinsterne hentes hjem.

Kurset har til formål at sætte de studerende i stand til at anvende centrale teorier og modeller inden for innovation og governance på de praktiske problemstillinger indenfor alignment, som man som leder vil stå overfor når målet er at skabe ny værdi.

Kurset handler om at skabe alignment mellem forretning og IT med henblik på at skabe forretningsmæssig værdi. Samlet set vil du ved kursets afslutning kunne anvende governance og innovations modeller til at skabe en sammenhæng mellem identifikation og udvikling af nye forretningsmuligheder og intern styring og implementering. Et sammenhængende alignment for value creation.

Særligt for Innovationssporet:
Du vil kunne lede processer, som bidrager til at skabe innovative løsninger, og forstå implikationerne af at sætte innovation på organisationens dagsorden.

Særligt for IT-governancesporet:
Du vil kunne fastlægge den rette IT-styringsform og designe tilhørende IT-styringsmekanismer, som understøtter virksomhedens forretningsstrategi og måde at skabe værdi på.

Det detaljerede faglige indhold af kurset omfatter:
 • Forståelse af problematikkerne alignment og value creation
 • Innovationsledelse - proces og værktøjer
 • Værdiskabelse
 • Innovations strategi
 • Introduktion til corporate governance og it-governance.
 • Governance strukturer og processer
 • Implementering af governance mekanismer
 • IT-Governance i praksis-------

Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i It-ledelse og strategi.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i It-ledelse og strategi

Information om studiestruktur
Dette kursus kan vælges som obligatorisk på masteruddannelsen i Softwarekonstruktion.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i Softwarekonstruktion  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Gennemgang af teori, øvelser, eksamensprojekt i en virksomhed samt inddragelse af gæsteforelæsere.

Et kursus om innovation og it-governance er teoretisk metodisk lagt an. Men en væsentlig del af kurset tager udgangspunkt i at applicere modeller og teorier på forhold i de virksomheder, hvor deltagerne arbejder. Man kan dog godt deltage i kurset uden at arbejde med innovation og it-governance til dagligt. Men så kræver kursets form, at man selv finder en konkret virksomhed, hvor man kan følge it-arbejdet.

-------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Intern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:"IT Governance". Weill, Peter & Jeanne W. Ross (2004). Harvard Business School Press.
"Innovation The 5 disciplines for creating what customers want", Curtis R Carlson and William W Wilmot,

"The Innovators Dilemma", Clayton M. Christensen,

Diverse artikler. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A12
Tirsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A12

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-24 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A14
2011-01-25 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A14
2011-01-26 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A14
2011-03-02 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18