IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Global it 
Kursusnavn (engelsk):Global IT 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:100 
Maks. antal deltagere:150 
Formelle forudsætninger:Kurset er obligatorisk på tredje semester / DDK. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- Udvælge og anvende centrale teorier om globalisering i en Digital Design og Kommunikation kontekst.
- Reflektere over globaliseringens udfordringer og muligheder ud fra praktiske case eksempler.
- Kombinere teoretiske indsigter med konkrete globale sammenhænge og præsentere analyser, undersøgelser og/eller løsninger
- Diskutere globaliseringens muligheder og begrænsninger i relation til digitale designs og kommunikations sammenhænge. 
Fagligt indhold:Global it er et obligatorisk fag (7,5 ECTS) på DDK, 3. semester. Teksten i Studieordningens paragraf 18 lyder: “The module focuses on interaction, culture and societal change processes from a global digital perspective in theory and practice.”

I kurset introducerer vi globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring.

I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne kan arbejde med cases, hvor man kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

Kurset består af en række tematiske forelæsninger og selvstændigt gruppearbejde 

Obligatoriske aktivititer:Faget indeholder 2 obligatoriske opgaver der skrives i grupper indenfor de to overordnede temaer der præsenteres i kurset. Disse opgaver har et omfang af 3-5 sider og ville blive bedømt af kursets undervisere. Hvis opgaven ikke godkendes vil gruppen få mulighed for at revidere opgaven og herefter få et nyt forsøg.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamensformen er C – Individuelle hand-in exams.

Hver studerende vælger én af de fire obligatoriske opgaver som udgangspunkt for en skriftlig aflevering, der kan anskueliggøre, at den studerende opfylder læringsmålene. Hver opgave må højst fylde 24.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer. Udformningen af opgaven samt krav til referencer præsenteres i forbindelse med undervisningen.
Ved sygeeksamen og re-eksamen arbejder den studerende som ved almindelig eksamen med en opgave valgt blandt de obligatoriske opgaver og afleverer en opgave på højst 24.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer.  

Litteratur udover forskningsartikler:.tba