IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Crossmedia - medier på tværs 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: Crossmedia 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:76 
Maks. antal deltagere:90 
Formelle forudsætninger:For at følge projektklyngen, skal den studerende have et web-baseret, personligt e-portfolio. Den studerende kan bruge det e-portfolio, som blev opbygget som en del af kurset "Formidling, projektarbejde og webdesign" på DMDs første semester.

Det anbefales at den studerende har forudsætninger svarende til kurset ”formidling, projektarbejde og webdesign” på første semester af DMD, men ellers er projektklyngen crossmedia et introduktionsfag.

Information om studiestruktur
Denne projektklynge indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i digitale medier og design (DMD). Se studieforløbet beskrevet her: Bachelor digitale medier og design 
Læringsmål:Efter at have fulgt undervisningen, der indgår i denne projektklynge, skal den studerende i projektarbejdet demonstrere en opnåelse af følgende målsætninger:

Den studerende skal kunne:

• redegøre for basale tværmediale funktioner i forskellige medieprodukter
• analysere brugen af lyd- og billeder i digitale produktioner og omsætte analysen til både målbare og æstetiske oplevelseskvaliteter
• analysere aspekter af teknologisk og indholdsmæssig divergens og konvergens
• designe og gennemføre en mindre, kvantitativ undersøgelse inden for fagets emne
• kombinere forskellige metoder i undersøgelsen af en faglig problemstilling
• anvende et værktøj (SPSS) til kodning og analyse af kvantitative data
• udvælge et fokus for et projekt og afgrænse en problemstilling inden for de områder, som ovenstående læringsmål omfatter

For projekter, skrevet i tilknytning til projektklyngen, gælder desuden ”Målbeskrivelser for projekter og specialer på IT-Universitetet”, som findes i Studiehåndbogen på intranettet. 
Fagligt indhold:Projektklyngens formål er at introducere til samspillet mellem forskellige medieteknologier, medieplatforme og indholdsformater, med fokus på aspekter af såvel konvergens som divergens og af analyse af tværmedialt indhold.

Projektklyngen trækker på første semesters introduktion til digitale mediers og mediegenrers særtræk, og på deres samspil, såvel teknologisk som indholdsmæssigt og i forhold til anvendelse.

Hvordan udvikles for eksempel digitale mobile kommunikationsteknologier i samspil med andre digitale platforme i forhold til formater, lyd- og billedindhold, æstetik og anvendelse?

Hvordan kombineres for eksempel spil, tv-underholdning, læring og nyheder på tværs af medieplatforme? Og hvordan integreres digitale mobile kommunikationsteknologier og deres særtræk i udviklingen af andre digitale kommunikationsmedier? 
Læringsaktiviteter:Projektklynge

Projektklyngen består af en vekslen mellem forelæsninger, øvelser, vejledning og eget projektarbejde. I starten af forløbet er der hovedvægt på forelæsninger og øvelser og i slutningen af forløbet på vejledning og eget projektarbejde.

Forløbet i første del af semesteret er opdelt i temaer, og det tilstræbes en vekslen mellem teoretiske og analytiske tilgange til projektsklyngens emne, og de mere praktiske undervisningsgange , der fokuserer på kvantitativ metode og indføring i anvendelse af SPSS-software, der understøtter kvantitativ dataindsamling og dataanalyse.

Efter de første ugers introduktion, afgrænser de studerende i grupper en problemstilling, der tager udgangspunkt i et konkret mediefænomen, hvor samspillet mellem forskellige teknologier, platforme og/eller indholdsformater er tydelig og afgørende.

Udvikling, brug og betydning undersøges ud fra producent og/eller modtagerperspektiv ved hjælp af forskellige metoder, herunder en mindre kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der kodes og analyseres ved hjælp af SPSS.

Dette projekt danner udgangspunkt for udfyldelse af en projektaftale, som de studerende arbejder sammen om i grupper på 4-5 studerende i resten af vejledningsforløbet, og som de studerende går til eksamen i individuelt. Der udleveres en skabelon til indhold af en sådan aftale, hvor læringsmål og kernelitteratur er fælles for alle grupper, mens den konkrete case der undersøges og det specifikke fokus kan variere fra gruppe til gruppe. (Skabelonen vil også indeholde oplysninger om, hvordan projektperiode, slutprodukt og eksamensform angives).

Projektklyngens hjælpedisciplin er at lære jer at anvende kodning og analyse af kvantitative metoder (SPSS). En del af øvelsestimerne vil således foregå i computer lab.

Forløbet afsluttes med et heldagsseminar, hvor de studerende præsenterer deres projekter for holdet og får kritik til brug for færdiggørelse af eksamensopgaven.

-----------

Projektklynge
Dette er en projektklynge. Studerende, som tilmelder sig her, skal også registrere deres specifikke projekt i projektbasen. Projektklyngen som sådan vil ikke fremgå på dit eksamensbevis - det vil være projektets titel, der er registreret på beviset.

Projektaftaler
Jf. studieordningen for bacheloruddannelsen i Digitale medier og design er projekter defineret ved en projektaftale. Denne udarbejdes af de studerende i grupper og oprettes i projektbasen i overensstemmelse med retningslinjer, som gives af den ansvarlige for projektklyngen. Projektaftaler skal godkendes af den tilknyttede vejleder samt Studienævnet.

Regler og retningslinjer
Det forventes, at den enkelte studerende sætter sig ind i gældende regler og retningslinjer vedrørende projekter, som findes i Studiehåndbogen på intranettet, herunder relevante deadlines, fremgangsmåde for oprettelse af projektaftaler samt målsætninger for projekter på IT-Universitetet.

Skemaoplysninger
Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Projekter afsluttes med en individuel mundtlig projekteksamen med ekstern censur.

Eksamensformen angives af de studerende i projektaftalen i overensstemmelse med de retningslinjer, der gives herfor af den ansvarlige for projektklyngen.

Der afleveres en projektrapport pr. gruppe på max. 10 s. pr. studerende i gruppen ekskl. bilag.  

Litteratur udover forskningsartikler:Crossmedia benytter en grundbog, et kompendium og en række gratis webressourcer. Dette pensum er fælles og obligatorisk for alle studerende.

1) Petersen, Anja Bechmann og Steen K. Rasmussen: På Tværs af Medierne. Forlaget AJOUR 2007.
2) Der samles et kompendium af forskningsbaserede artikler på 350-400 sider, som kan købes lige inden kursusstart.
3) Der benyttes en række gratis webressourcer til undervisningen i design af spørgeskemaer, kvantitativ metode og brugen af SPSS, hvoraf de mest centrale er følgende:
Spørgeskemaundersøgelser (ca. 50 sider)
http://www.dataunitwales.gov.uk/guides/
Her fra læses:
- A guide to Survey Design and Analysis
- A guide to Questionnaire Design,
Case: http://www.bedstpaanettet.dk

Analyse af kvantitative data (ca. 150 sider)
- A Guide to Summary Statistics
- www.kalus.dk/kunder/itu/CM_2012_F/Cross_Media___statistiknoter.pdf
SPSS (ca. 100 sider)
- http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Classes/A%20SPSS%20Manuals/SPSS%20Statistics%20Brief%20Guide%2017.0.pdf

Frivillig læsning om SPSS:
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/academic/students/tutorials.html) og på UCLAs: http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/

Det forventes, at projekter udarbejdet under denne projektklynge benytter litteratur svarende til et omfang på 1000 sider, inkl. fælles pensum. Alt gennemgået litteratur fra forelæsningerne er obligatorisk. Det er de studerendes opgave under vejledning at udvælge yderligere relevant materiale til opgaven. Der må gerne opgives litteratur fra andre fag, hvis det er relevant for opgaven. Vejlederen godkender niveau og omfang af materialet. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 4
Mandag 12.00-13.50 Øvelser ITU Balkonner 4. sal
Torsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 3 (3A50, 3A52)
Torsdag 12.00-13.50 Øvelser ITU 3A50, 3A52