IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-ledelsesfagets metoder og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Methodology and Communication in IT Management 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Please note! Changes to all parts of this course description may happen until start of the semester (week 35).. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Diskutere og begrunde valg af videnskabelig metode og dataindsamlingsmetodikker i forbindelse med it-ledelse – herunder kunne redegøre for relevante logiske aspekter ved identifikation af problemstillinger, indsamling, bearbejdning og analyse af data.
• Fremstille en plan for en empirisk undersøgelse af it-ledelse. Herunder, formulere forskningsspørgsmål i forhold til et selvvalgt emne, vælge relevante metoder til operationalisering af forskningsspørgsmålet i en empirisk undersøgelse, diskutere styrker og svagheder ved de valgte metoder, redegøre for analytiske strategier, redegøre for de forventede resultater, og beskrive til hvem og hvordan de forventede resultater kan kommunikeres og er relvante. 
Fagligt indhold:Kurset beskæftiger sig med videnskabelige metoder og akademisk arbejdspraksis i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer kvalitative metoder og akademisk arbejdspraksis, imens andet seminar også omhandler kvantitative metoder samt kommunikative perspektiver. Du kommer undervejs til at arbejde med kursets metoder i forhold til at generere viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer i tillæg til at arbejde med at præsentere resultaterne. 
Læringsaktiviteter:

Faget gennemføres som en kombination af selvstudium, gruppedialoger, vejledermøder, og weekendseminarer.

Der er to weekend seminarer som varer fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem underviseres indlæg og gruppeøvelser. I øvelserne vil deltagerne bl.a. arbejde med formuleringen af forskningsspørgsmål samt operationalisering af forskningspørgsmål via metodiske redskaber som eksempelvis interviewsguides og spørgeskemaer. Desuden vil de drøfte forventede resultater, og reflektere over hvem de forventede resultater med fordel kan kommunikeres til. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Den endelige bedømmelse er på baggrund af en skriftlige opgave. Opgaven skrives individuelt og bedømmes individuelt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Vil fremgå af LearnIT.